Buradasınız

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ÖRNEĞİNDE BORU HATLARI ULAŞTIRMASININ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

IMPACTS OF PIPELINE TRANSPORT ON THE ENVIRONMENT: THE EXAMPLE OF TURKEY AND AZERBAIJAN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The countries of Caspian and Central Asian regions have wealthy hydrocarbon resources. Turkey is located as a transition country to the European Countries which need these resources. Also, Turkey is a potential market for hydrocarbon resources. From this point of view, BTC pipeline project bears a great importance. Different studies have been done about the environmental effects of this project. From the environmental point of view, the most important effect of this project is reducing the number of tankers in straits. But it is obvious that BTC will face bigger environmental problems on different issues such as fishing, rare planting and tourism. The basic problem of project doesn’t arise from Environmental Impact Assessment. The basic problem arises in applications of obligations. There are lots of agreements on the issue of big crude oil pipelines and energy transfers. These agreements pay a special importance to the protection of environment. Therefore the great importance should be given to the international crude oil and natural gas pipelines.
Abstract (Original Language): 
Hazar Bölgesi ve Orta Doğu Bölgesi ülkeleri zengin hidrokarbon kaynaklarına sahiptir. Türkiye, bu kaynaklara ihtiyaç duyan Batı ülkelerine bir geçiş ülkesidir. Türkiye’nin enerji talebi hızla artmaktadır. Türkiye hidrokarbon kaynakları için potansiyel bir pazardır. Bu kapsamda, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi büyük önem taşımaktadır. Projenin çevrede yaratacağı etki konusunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Çevresel açıdan BTC’nin en önemli katkısı boğazlardan geçen tanker sayısının azalmasıdır. Ancak; Ceyhan’ın daha yoğun çevre sorunları yaşayacağı açıktır. Endemik bitkiler, balıkçılık ve turizm açısından yaşanacak sorunların etkileri şimdiden görülmeye başlamıştır. BTC Projesindeki temel sorun, ÇED raporundaki eksikliklerden değildir. Temel sorun, verilen taahhütlerin uygulanması sürecinde ortaya çıkmaktadır. Büyük petrol boru hatları ve enerji taşımaları konusunda çok sayıda anlaşma vardır. Bu anlaşmalarda çevre koruma konusuna özel önem verilmektedir. Uluslararası ham petrol ve doğal gaz boru hattı yatırımlarına önem vermek gerekmektedir.