Buradasınız

II. BAYEZİD’İN OĞLU ŞEHZADE MAHMUD’UN HAYATI VE FAALİYETLERİ

LIFE AND ACTIVITIES OF PRINCE MAHMUD, SON OF SULTAN BAYEZID II

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Following the death of Sultan Mehmed II (1451-1481) in history of the Ottoman Empire, Bayezid won the fight between himself and Cem, sons of Sultan Mehmed II for the throne and became the 8th Ottoman Sultan and gained the right for the governance of the Empire (1481- 1512). This new sultan of the Ottoman Empire first sent his sons to important provinces of Anatolia as flag officer (governor) in accordance with the old Turkish understanding of inheritance. Within this framework sons of Sultan Bayezid II including Abdullah, Şehinşah, Alemşah, Ahmed, Korkud, Selim, Mehmed and Mahmud became governors in various provinces of Anatolia for certain periods. Prince Mahmud, the youngest son of Sultan Bayezid became governor of Kastamonu (1484-1504) and Manisa (1504-1507) during the sovereignty of his father. Mahmud was sent to Kastamonu when he was very young, after he spent his early childhood in his father’s palace. During his incumbency in this province, he attached particular importance on reconstruction activities, science, literature, art and ensuring the integration between state and public. The reason why he left Kastamonu, where he stayed almost 20 years was that he was appointed to Manisa as a governor due to the early death of Alemşah, one of his brothers. The short and interesting life of Mahmud, who passed away like his brother in the spring of his life was found worthy to be discussed in this study.
Abstract (Original Language): 
Osmanlı tarihinde Sultan II. Mehmed (1451-1481)’in vefatını müteakip, oğullarından Şehzade Cem ve Şehzade Bayezid arasında vuku bulan taht mücadelesini Bayezid kazanmış ve sekizinci Osmanlı hükümdarı olarak ülke yönetiminde söz sahibi olmuştur (1481-1512). Osmanlı Devletinin bu yeni hükümdarı, eski Türk veraset anlayışı gereği oğullarını Anadolu’nun mühim vilayet merkezlerine sancak beyi (vali) olarak atamakla işe başlamıştır. Bu çerçevede Sultan II. Bayezid’in oğullarından Abdullah, Şehinşah, Alemşah, Ahmed, Korkud, Selim, Mehmed ve Mahmud belli süreler zarfında muhtelif vilayetlerde valilik yapmışlardır. Sultan Bayezid’in en küçük oğlu Şehzade Mahmud, babası devrinde Kastamonu (1484- 1504) ve Manisa (1504-1507) vilayetlerinde valilikte bulunmuştur. Bu şehzade, çocukluğunun ilk yıllarını babasının sarayında geçirmesinin akabinde, henüz küçük yaşta Kastamonu’ya gönderilmiş, bu vilayette görev yaptığı dönemde imar faaliyetlerine, ilme, edebiyata, sanata ve devlet-halk bütünleşmesinin sağlanmasına önem vermiştir. Yirmi yıla yakın bir süre kaldığı Kastamonu’dan ayrılış nedeni ise kardeşlerinden Şehzade Alemşah’ın genç yaşta vefat etmesi üzerine onun yerine Manisa valiliğine tayin edilmesidir. Bahsi geçen bu son görev yerinde tıpkı kardeşi gibi hayatının baharında vefat eden (1507) Şehzade Mahmud’un kısa ama ilgi çekici hayatı, bu çalışma ile ele alınmaya değer bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

166 Numaralı Muhasebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530) (1995), Haz. Ahmet
Özkılıç, Ali Coşkun ve Başk., BDAGM Yay., Ankara.
438 Numaralı Muhasebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530) II. (1994), Haz. Ahmet
Özkılıç, Ali Coşkun ve Başk., BDAGM Yay., Ankara.
Akman, Mehmet (1997), Osmanlı Devletinde Kardeş Katli, Eren Yay.
Atalar, Münir (1981), “Osmanlı Padişahları”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi, C.24, s.425-460. Ankara.
Azlal, Eyyüp (2009), “Necati Bey’in Edebi Muhitleri”, Ayvakti, Aylık Kültür ve
Edebiyat Dergisi, Eylül,2009, Sayı: 108., http://www.ayvakti.net/
default.asp?islem=goster&sira=1222. (Erişim Tarihi: 25.11.2009)
BOA. TD. (Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Tapu-Tahrir
Defteri), Nr. 23M.
Canım, Rıdvan (2007), “Edirne Muradiye Mevlevîhanesi ve Edirneli Mevlevî Şairler”,
Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik – Bildiriler, s.285-
326, Sümam Yayınları: 1 / Bildiriler Serisi: 1.
Creasy, Edward Shepherd (1854), History of The Ottoman Turks: from the beginning of
their empire to the present time, Vol 1, London.
Çoruhlu, Tülin (1997), “Eyüp Sultan ve Çevresindeki Hazirelerde Bulunan Hançerli
Lahitler ve Taş Sandukalar”, Eyüp Sultan Sempozyumu, Tebliğler, 9-11
Mayıs,1997, s.43-59. Eyüp Belediyesi Yay., İstanbul.
Diyarbekirli, Nejat ve Mehmet Önder (1993), Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı.
Emecen, Feridun (1989), XVI. Asırda Manisa Kazası, TTK Yayınları.
------------ (1994), “Kuruluş’tan Küçük Kaynarca’ya” Osmanlı Devleti ve Medeniyeti
Tarihi, (Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu), İslam Tarih, Sanat ve Kültür
Araştırma Merkezi (IRCICA) yayınları.
Erdem, İlhan ve Kazım Paydaş (2007), Ak-Koyunlu Devleti Tarihi, Birleşik Yayınevi,
Ankara.
Eroğlu, Haldun (2002), “Osmanlıya Karşı Savaşan Osmanlı Şehzâdesi: Şehzâde
Ahmet’in Oğlu Şehzâde Kasım (907/1501-924/1518)”, OTAM (Ankara
Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)
Sayı: 13, s.227-236. A.Ü. Yayını, Ankara.
------------ (2004), Osmanlı Devletinde Şehzadelik Kurumu, Akçağ Yay.
Hoca Sadettin Efendi (1992), Tacü’t-Tevarih, III, IV, (Haz. İ. Parmaksızoğlu), Kültür
Bakanlığı Yay., Ankara.
Hollings, Mary A. (1924), Europe in Renaissance and Reformation: 1453-1660,
London: Methuen & co.ltd.
İBK. MCO. (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet
Yazmaları), Nr. 63.
İBK. MCO. (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet
Yazmaları), Nr. 75.
İbn Kemâl (1997), Tevârîh-i Âl-i Osman, VIII. Defter, (Haz. Ahmet Uğur), TTK.,
Ankara.
İdris-i Bitlisî (2001), Selimşahnâme, (Haz. Hicabi Kırlangıç), Kültür Bakanlığı Yay.,
Ankara.
İsen, Mustafa (1999), Latîfî Tezkiresi, Akçağ Yay.
Kâtip Çelebi (1980), Tuhfetü’l-Kibar fi Esfari’l-Bihar, (Haz. O. Şaik Gökyay),
Tercüman 1001 Temel eser.
Kuzubaş, Muhammet (2010), “Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Ladik”, ODÜ S.B.E.
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, C.1, S.1, s.91-101.
Latîfî (2000): Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin), (Haz.
Rıdvan Canım), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara.
Lütfi Paşa ve Tevârih-i Âl-i Osman (2001), (Haz. Kayhan Atik), Kültür Bakanlığı Yay.,
Ankara.
Necati Beg Divanı (1992), (Haz. Ali Nihat Tarlan), Akçağ Yay.
Okur Meriç, Münevver (2006), Cem Sultan. Hayatı, Esareti, Edebî Kişiliği, Eserleri,
Şiirleri, Ankara.
Öztuna, Yılmaz (1996), Devletler ve Hanedanlar II, 2. Baskı, Kültür Bakanlığı, Ankara.
Setton, Kenneth Meyer (1978), The Papacy and The Levant (1204-1571), Vol. II, The
American Philosophical Society, DIANE Publishing.
Solak-zâde Tarihi I (1989), Solak-zâde Mehmed Hemdemî Çelebi, (Haz. Vahit Çabuk),
Kültür Bakanlığı Yay., Ankara.
Taş, Kenan Ziya (1999), Osmanlılarda Lalalık Müessesesi, Kardelen Kitabevi, Isparta.
Tezcan, Hülya (2006), Osmanlı Sarayının Çocukları: Şehzadeler ve Hanım Sultanların
Yaşamları, Giysileri, Aygaz (Koç) Yayınları, İstanbul.
Tursun Bey (1977), Târih-i Ebü’l-Feth, (Haz. Mertol Tulum), İstanbul.
Türkiye'de Vakıf Abideler ve Eski Eserler: Bursa İl Merkezi (1972), Vakıflar Genel
Müdürlüğü Yayınları.
Uluçay, M. Çağatay (1941), Manisa`daki Saray-ı Âmire ve Şehzadeler Türbesi, Manisa
Halkevi Yayını, Manisa.
------------ (1954a), “Yavuz Sultan Selim Nasıl Padişah Oldu?”, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, C.VI, S.9, s.53-90. İstanbul Üniversitesi Yay.,
İstanbul.
------------ (1954b), “Yavuz Sultan Selim Nasıl Padişah Oldu?”, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, C.VII, S.10, s.117-142. İstanbul Üniversitesi
Yay., İstanbul.
------------ (1956), Harem'den Mektuplar I, Vakit Matbaası, İstanbul.
------------ (1959), “Bayazıd II. in Âilesi” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih
Dergisi, C.X, S.14, s.105-124. İstanbul Üniversitesi Yay., İstanbul.
------------ (1985a), Padişahların Kadınları ve Kızları, TTK, Ankara.
------------ (1985b), Harem II, TTK, Ankara.
Upham, Edward (1829), History of The Ottoman Empire, from its establishment, till the
year 1828, Vol. I, London.
Uzunçarşılı, İ. H. (1966), “II. Bayezid’in Oğullarından Sultan Korkut”, Belleten 30/120,
s.539-601. TTK, Ankara.
------------ (1975), “Sancağa Çıkarılan Osmanlı Şehzadeleri”, Belleten 39/156, s.659-
696. TTK, Ankara.
------------ (1988a), Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, 3. Baskı, TTK, Ankara.
------------ (1988b), Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, 3. Baskı, TTK, Ankara.
------------ (1998), Osmanlı Tarihi, II, TTK, Ankara.
VGMA (Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi), Defter Nr. 206, Sayfa Nr. 186, Sıra Nr. 828.
Yakupoğlu, Cevdet (2007), Kuzeybatı Anadolu’nun Sosyo-Ekonomik Tarihi, G.Ü.
S.B.E. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
------------ (2009), Kuzeybatı Anadolu’nun Sosyo-Ekonomik Tarihi (Kastamonu-SinopÇankırı-
Bolu) XIII-XV. Yüzyıllar, Gazi Kitabevi, Ankara.
Yücel, Yaşar (1991), Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar I, 2. Baskı, TTK
yayınları, Ankara.
Yücel, Ünsal (1999), Türk Okçuluğu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com