Buradasınız

KÜRESEL ISINMAYLA MÜCADELEDE TÜRK VERGİ MEVZUATI

TURKISH TAX LEGISLATION COMBATING WITH GLOBAL WARMING

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Global warming, as the world came across, is a global problem from that it must prevent and struggle with decisiveness. The countries, which had recently become combating with global warming, have made a lot of progresses to overcome the problem. In this study, it is aimed to appraise Turkish tax system in terms of the taxes that are applied to combat with the global warming. The findings on the tax amendments show that Turkey has not direct tax applications to combat with the global warming, but some indirect tax amendments. As those existing amendments are not directly related to reduce the gas releases but other purposes, Turkey needs to resume its agendas on green tax policies and make immediate amendments in the tax legislation so as to integrate its tax systems to international tax regulations.
Abstract (Original Language): 
Dünyanın karşı karşıya kaldığı küresel ısınma, önlenmesi ve bu doğrultuda da kararlılıkla mücadele edilmesi gereken global bir sorundur. Ülkeler, küresel ısınmayla mücadele sürecine yakın bir geçmişte başlamış olmalarına karşın, önemli çözümler üretmektedir. Çalışmada, küresel ısınmayla mücadelede kullanılan vergilerin Türk vergi mevzuatı kapsamında bir değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirmede, Türk vergi mevzuatında küresel ısınmayla mücadeleye ilişkin doğrudan ilişkilendirilmiş bir düzenleme olmadığı, fakat dolaylı da olsa bazı düzenlemelerin yer aldığı tespit edilmiştir. Mevcut olan bu düzenlemeler, küresel ısınmayla mücadeleden çok farklı amaçları gütmekte olup, uluslararası vergi mevzuatına uyum sağlayabilmek için Türkiye’nin de yeşil vergi reformunu ajandasına biran önce almasının zorunlu olduğu sonucuna varılmıştır.
153-177

REFERENCES

References: 

Bisignani, Giovanni (2008), “State of the Air Transport Industry: 64th Annual General
Meeting”, 2nd of June, İstanbul, http://www.iata.org/pressroom/speeches/
Pages/2008-06-02-01.aspx, (02.06.2009).
Dilek, Nursel (2008), “E-dönüşüm İle Milyar Dolarlık Tasarruf”,
http://www.tumgazeteler.com/?a=2581783, (02.06.2009).
DPT (2005), e-Devlet Proje ve Uygulamaları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
Bilgi Toplumu Dairesi, Eylül 2005, Ankara.
DPT (2000), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: İklim Değişikliği Özel İhtisas
Komisyonu Raporu, DPT 2532- ÖİK: 548, Ankara, s. 32.
Ferhatoğlu, Emrah (2003), “Avrupa Birliğinde Ortak Çevre Politikası Çerçevesinde
Çevre Vergileri” e-yaklaşım, Sayı: 3, http://www.yaklasim.com.tr,
(18.10.2008).
GİB (2009a), “Gelir Vergisi Faal Mükellef Sayıları”, http://www.gib.gov.tr/
fileadmin/user_upload/VI/AIGMS/2009/TABLO_1.xls.htm, (02.06.2009)
GİB (2009b), “Kurumlar Vergisi Faal Mükellef Sayıları”, http://www.gib.gov.tr/
fileadmin/user_upload/VI/AIGMS/2009/TABLO_9.xls.htm, (02.06.2009).
GİB (2009c), “Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi Faal Mükellef Sayıları”,
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/AIGMS/2009/TABLO_7.xls.
htm, (02.06.2009).
Hotunluoğlu, Hakan ve Recep Tekeli (2007), “Karbon Vergisinin Ekonomik Analizi ve
Etkileri: Karbon Vergisinin Emisyon Azaltıcı Etkisi Var Mı?”, Sosyoekonomi,
2:107-126.
Jamali, Tarık (2007), Ekolojik Vergiler, Yaklaşım Yayınları, Ankara.
Karakaya, Etem ve Mustafa Özçağ (2004) “Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim
Değişikliği: Uygulanabilecek İktisadi Araçların Analizi”, I. Maliye
Konferansı: Geçiş Ekonomilerinde Mali Politikalar, Kırgızistan-Türkiye
Manas Üniversitesi, , 16 Nisan, www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/
manas.pdf (01.12.2010).
Türk Telekom (2008a), “Hakkımızda”, http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/
TTHakkinda/ KurumsalTanitim/Hakkinda, (02.06.2009).
Türk Telekom (2008b), “TTNET e-fatura”, https://efatura.ttnet.com.tr/ttnetefatura/bilgi/
efaturabilgi.jsp;jsessionid=6887CF4101105C6567F4F628DEF4E418,
(02.06.2009).
Türk Telekom (2008c), “e-fatura”, http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/
TTHakkinda/SosyalSorumluluk/Cevre, (02.06.2009).
Yapı Kredi Bankası (2009), “Yapı Kredi Mersin Gülnar Ormanı ve Kağıt Tasarrufu”,
http://www.yapikredi.com.tr/tr-TR/kss/kssp_gulnar.aspx, (02.05.2009).
Yıldırım, Uğur (2003), “Avrupa Birliği Ortak Çevre Politikası”, Avrupa Birliği Ortak
Politikaları ve Türkiye, (Ed. Muhsin Kar ve Harun Arıkan) Beta Yayınları,
İstanbul, ss. 317-347.
İLGİLİ VERGİ MEVZUATI
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu.
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu.
5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun.
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu.
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu.
4731 Sayılı 17/8/1999 ve 12/11/1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar
Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini ile Vergi Usul
Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Organize Sanayi
Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.
5228 Sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun.
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu.
5035 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu.
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununu.
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu.
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu.
6802 Sayılı Gider Vergileri (Sayılı Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) Kanunu.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com