Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 21 of 21

ARKETIPSEL SEMBOLİZM BAĞLAMINDA MIHR U VEFA MESNEVİSİNİN İNCELENMESİ

Turkish Studies

METİNLERARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA OĞUZ KAĞAN DESTANI’NA BİR BAKIŞ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

DÎVÂNÜ LÜGATİ’T-TÜRK VE UYGURLAR

Turkish Studies

YENİSEY YAZITLARINDA GEÇEN TÜRK BOYLARI ÜZERİNE NOTLAR

Turkish Studies

TÜRK DESTANLARINDA, HİKÂYELERİNDE VE KIRGIZ, UYGUR, MAKEDONYA -KOSOVA TÜRKÇESİNDE, AT İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Turkish Studies

XI. YÜZYILDA TAO-KLARCETİ BÖLGESİNDE TÜRK HÂKİMİYETİ

Turkish Studies

ŞEMSEDDİN-İ SİVASÎ'NİN MENÂSİKÜ'L-HUCCÂC VEYA UMDETÜ'L-HUCCÂC ADLI ESERİ

Turkish Studies

Atatürk Dönemi Türk-Yunan Siyasi İlişkileri

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Mesnevi’deki Masalların Farklılığı ve Eğitimsel İşlevleri

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

EBKÂR-I EFKÂR: FİKRÎ ÇELEBİ'NİN AŞK KONULU HASBIHALİ

Turkish Studies

BAHÂRÎ, FETİHNÂME-İ ÜNGÜRÜS ADLI ESERİ VE BU ESERDEN HAREKETLE MACARİSTAN FETHİNİN EDEBİ-TARİHİ ÜSLUPLA ANLATILIŞI

Turkish Studies

NA’ÎM’İN SÂKÎNÂMESİ

Turkish Studies

MEVLANA'DA ÜZÜM

Turkish Studies

1915'TEN GÜNÜMÜZE TEHCİR

The Journal of Academic Social Science Studies

NİDÂÎ ve KIRIM TARİHİ HAKKINDA YENİ BİR ESERİ: NUSRET-İ GAZÂ-YI SÂHİB GERÂY HÂN, HİKÂYET-İ BOĞDAN

Türkiyat Mecmuası

CEM SULTAN’IN CEMŞÎD Ü HURŞÎD MESNEVİSİNİN EDEBİ TARZLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Turkish Studies

CUMHURİYET DÖNEMİNDE YAYIMLANMIŞ MESNEVİLER ÜZERİNE-I

Turkish Studies

TASAVVUFÎ MESNEVİLERDE SIKLIKLA İŞLENEN BİR MOTİF: SEFER / SEYAHAT

Turkish Studies

FOLKLORUN ÇAĞDAŞ SURE BÜRÜNEN VE YENİDEN GÖRÜNEN RUHU: ŞAİR BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

Turkish Studies

Ohri Çerçeve Anlaşması Sonrası Makedonya’da Etnik Ayrımcılık ve Kalıcı Barışın Tesisinde Türkiye’nin Rolü

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

OSMANLI DÖNEMİNE KADAR TÜRK-FRANSIZ İLİŞKİLERİ VE HAÇLI SEFERLERİ

The Journal of Academic Social Science Studies