Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 35

DAĞILAN YUGOSLAVYA’NIN ARDINDAN MAKEDONYA VE TÜRKİYE

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE'NİN SURİYE VE ORTADOĞU POLİTİKASI

Turkish Studies

Beydere Köyü (Manisa) Florası

Bilge International Journal of Science And Technology Research

MEHMET HARMANCI’NIN KÜÇÜREK ÖYKÜLERİNDE GÜNDELİK KUŞATMA ALTINDAKİ İNSANIN VAROLUŞ GÖRÜNGÜLERİ

Turkish Studies

BÜYÜK GÜÇLERİN ORTA DOĞU’DAKİ MÜCADELELERİ VE TÜRKİYE (1945-1960)

Turkish Studies

HOLLUK KAVRAMI VE UYGULAMASI ÜZERİNE BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

Turkish Studies

TÜRK TOPLUMUNDA TEMSİL GETİRME GELENEĞİ VE MEVLANA'NIN GELENEK İÇERİSİNDEKİ YERİ

Turkish Studies

Türkiye’deki ve Amerika Birleşik Devletleri’ ndeki Orta Okul Matematik Ders Kitaplarında Bulunan Oran ve Orantı Problemlerinin Karşılaştırılmalı Analizi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA DİVAN ŞİİRİ TARTIŞMALARI VE GELENEKTEN FAYDALANMA

Turkish Studies

YAHYA KEMAL'İN ŞİİRİNİN KAYNAKLARI

Turkish Studies

TURK EDEBİYATINDA UNUTULAN SESLER: 12 EYLÜ L 1980 ASKERİ DARBE SONRASI TÜRKİYE'DE YAZILAN 'HAPİSHANE EDEBİYATI'NA ANALİTİK BAKIŞ

Turkish Studies

GİRİŞİMLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI: TÜRKİYE

Turkish Studies

Lise Öğrencilerinde Tükenmişliğin Cinsiyet, Sınıf Düzeyi, Okul Türü ve Algılanan Akademik Başarı Değişkenlerine Göre İncelenmesi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Fen Bilimleri Enstitülerinde Lisansüstü Eğitimi Alan Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Öğrenci Tükenmişliğini Yordamada Stresle Başaçıkma, Sınav Kaygısı, Akademik Yetkinlik ve Anne-Baba Tutumları

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD)

ESKİ BİR HİKAYENİN YENİDEN DOĞUŞU: KARA KİTAP'TAKİ İZLEK VE İMGELEMİN METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Turkish Studies

AVRASYA BİRLİĞİ PROJESİ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASINA YANSIMALARI

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi

Siyasî ve Tarihî Coğrafya Perspektifiyle: Türkiye’nin Terör Sorununun Analizi ve Jeopolitik- Jeostratejik Açıdan Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ANADOLU TİCARETİNİN GELİŞMESİ BAĞLAMINDA SELÇUKLULARIN KIRIM/SUĞDAK POLİTİKASI

The Journal of Academic Social Science Studies

TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI KAPSAMINDA NÜKLEER ENERJİNİN KONUMU

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Duygusal Emek ve Tükenmişlik İlişkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma

Çalışma İlişkileri Dergisi

VAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KADROSUNDA ÇALISAN POLİSLERİN TÜKENMİSLİK, İS DOYUMU VE YASAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİSKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Polis Bilimleri Dergisi

TÜRK DÜNYASI İLE KÜLTÜREL İLİŞKİLER BAĞLAMINDA YAPILANDIRILAN KURUM VE KURULUŞLAR

Turkish Studies

TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİ HAKKINDAKİ ARAŞTIRMALARA BİR BAKIŞ

Tarih ve Günce

Turkey between the Balkans and the Caucasus in the Post-Cold War Era: 'Insulator'1 or Player State?

Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences

KLASİK TURK ŞİİRİNDE KLASİK OLMAYAN MEVZULAR

Turkish Studies

TÜRKİYE'NİN TİCARİ HİZMETLER ENDUSTRI-IÇI TİCARETİ: ÜLKEYE ÖZGÜ BELİRLEYİCİLERİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN ÖZ-YETERLİKLERİ, TÜKENMİŞLİKLERİ VE İŞ DOYUMLARININ İNCELENMESİ (Aydın İli Örneği)

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

Bursa’da Gezek Geleneği ve Tarihsel Arkaplanı

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

KAYNAĞINI GELENEKTEN ALAN HISARCILAR

Turkish Studies