Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 22 of 22

TIMSS-R FEN BAŞARISI VE DUYUŞSAL ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MODELLENMESİ VE MODELİN CİNSİYETLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

EKTODERMAL DISPLAZI VE AĞIR OSTEOMALAZISI OLAN HASTAYA MULTlDlSlPLlNER YAKLAŞIM: BiR OLGU SUNUMU

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

YÜRÜME VE STEP AEROBİK EGZERSİZLERİNİN OBEZ KADINLARIN FİZİK PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

Lipomla Karıştırılan Redükte Olmayan Boğulmamış Lomber Fıtık: Olgu Sunumu

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Bir Kronik Hemodiyaliz Hastasında Oral Nimesulid Sonrası Ani Gelişen Pigmentasyonla Karakterize Postdiyalitik Hemoliz

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi

ÇOCUK HASTADA KATETER İLE İLİŞKİLİ TROMBOZA BAĞLI OLARAK GELİŞEN BİR VENA KAVA SUPERİOR SENDROMU OLGUSU

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

Ponseti Yöntemi ile Tedavi Edilen Doğuştan Çarpık Ayaklı Olguların Erken Dönem Sonuçları

Fırat Tıp Dergisi

M. SOLEUS’TA AKSESUAR KEMİK VEYA MYOSİTİS OSSIFICANS?

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

PAROKSİSMAL ATRİYAL FİBRİLASYONLU HASTALARDA SOL ATRİUM BOYUT VE FONKSİYONLARININ P DALGA DİSPERSİYONU ÜZERİNE ETKİSİ

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

Experimental (FT-IR, Raman and NMR) and Theoretical (B3LYP, B3PW91, M06-2X and CAM-B3LYP) Analyses of P-Tert-Butylphenyl Salicylate

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Chemical Characterization and Biological Activity Evaluation of Essential Oils of Achillea sipikorensis, an Endemic Plant From Turkey

Bilge International Journal of Science And Technology Research

DÜZENSİZ NAZOFARENKS ALANLARINA KOBALT-60 İLE RADYOTERAPİ UYGULAMALARINDA KORUMA BLOKLARININ DOZ PARAMETRELERİNE ETKİSİ

Cerrahpaşa Tıp Dergisi

KRONİK ELEKTROD İMPLANTE EDİLEN KEDİLERDE PASİF ODDBALL YANITLARINDAKİ OLAYA-İLİŞKİN GAMMA BANDI AKTİVİTESİ

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

Ailevi Akdeniz Ateşi, Poliarteritis Nodosa ve Mefv Mutasyonları

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi

Şanlıurfa kadın hastalıkları ve doğum hastanesine başvuran gebelerde anemi sıklığı ve ilişkili faktörler

Sağlık Akademisyenleri Dergisi

HaşhimotoTiroiditli Olguların Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi

DÜZENSİZ BATIN VE PELVİS SAHALARINA KOBALT-60 İLE RADYOTERAPİ UYGULAMALARINDA KORUMA BLOKLARININ DOZ PARAMETRELERİNE ETKİSİ

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Renal Parenkimal Skar ve Reflü Nefropatisi

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi

Multidisipliner bir özel çalışma modülü araştırması: Hipertansiyon hastalarının tedaviye uyumlarının incelenmesi

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

Arteriovenöz Fistül ve Psodoanevrizma: Böbrek Biyopsinin Nadir Fakat Önemli İki Komplikasyonu ve 16 G Otomatik Biyopsi İğnesinin Güvenilirliği

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi

Ters Yüz Sınıf

Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi

Üniversite Öğrencilerinin Güvenli Bilgi ve İletişim Teknolojisi Kullanım Davranışları ve Bilgi Güvenliği Eğitimine Genel Bir Bakış

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi