Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 26 of 26

ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN BİR UNSURU OLAN ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİMİN KONAKLAMA İŞLETMELERİNDEKİ ETKİNLİĞİ: ÖRNEK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Khazar Journal of Humanities and Social Sciences

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİKULLANIMININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİLERİ: LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri: Lojistik Sektöründe Bir Uygulama

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALARIN YÖNTEME ETKİSİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Velocity Estimation of Turkish National Permanent GNSS Network- Active Points Located at Central Anatolia Region

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Farklı Oranda Nano Silika İçeren Kür Uygulamalarının Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerin Dayanımına Etkisinin İncelenmesi

Bilge International Journal of Science And Technology Research

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ DAVALARINDA BAZI USUL HUKUKU PROBLEMLERİ (Harç–İspat Yükü ve Deliller–Vasıflandırma)

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni

ADAM ÖYKÜ DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI

Turkish Studies

ŞEMSEDDİN-İ SİVASÎ'NİN MENÂSİKÜ'L-HUCCÂC VEYA UMDETÜ'L-HUCCÂC ADLI ESERİ

Turkish Studies

Fen Bilimleri Enstitülerinde Lisansüstü Eğitimi Alan Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

NANA RADEMACHER’İN WIR WAREN HIER ADLI ESERİNDEKİ 2039 YILI BERLİN’İNE DİSTOPİK BİR BAKIŞ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Reel ve Finansal Göstergeler Açısından 1929 Ekonomik Buhranı ve 2008 Küresel Krizi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ASİMETRİK SAVAŞ VE İNSANCIL HUKUK

Turkish Studies

GELECEKTEN NOTLAR YEVGENİY ZAMYATİN VE BİZ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

NOGAY TÜRKÇESİNİN SÖZ VARLIĞINDAKİ DİVANÜ LÜGATİ'T-TÜRK KAYNAKLI OĞUZCA KELİMELER

Turkish Studies

KRONOLOJİK BİR SIRAYLA MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMADA USULSÜZLÜK VE SKANDALLAR

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ANADOLU İSKELELERİ VE KARA YOLU BAĞLANTILARI (XVI. YÜZYIL SONLARI)

The Journal of Academic Social Science Studies

ÖĞRETMEN ADAYLARININ UYGULAYABİLECEKLERİ ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI İLE ÖLÇMEDEĞERLENDİRME AMAÇLI TEKNOLOJİ KULLANIM ÖZYETERLİKLERİ

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KAYNAK OLARAK MANİFESTOLAR

Turkish Studies

KARIN AĞRISI OLAN HASTALARIN CERRAHİ TANISINDA BAZI PARAMETRELERİN ETKİNLİĞİ

Selçuk Tıp Dergisi

SİTOSTEROLEMİ (B-SİTOSTEROLEMİ)

Selçuk Tıp Dergisi

ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKİ MASUM ÜFÜRÜMLERDE EKOKARDİYOGRAFİK İNCELEME YAPALIM MI?

Selçuk Tıp Dergisi

İNTRAARTİKÜLER SUFENTANIL, MORFİN VE PLASEBONUN POSTOPERATİF AĞRI VE ANALJEZİK KULLANIMI ÜZERİNE ETKİLERİ

Selçuk Tıp Dergisi

SEPTİK ŞOK HASTALARINDA EPİNEFRİN İLE NOREPİNEFRİN KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASI

Selçuk Tıp Dergisi

BİR MULTİFOKAL DİSTONİ OLGUSU

Selçuk Tıp Dergisi

DİZ EKLEMİNDE LİPOMA ARBORESANS

Selçuk Tıp Dergisi