Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 18 of 18

ARKETIPSEL SEMBOLİZM BAĞLAMINDA MIHR U VEFA MESNEVİSİNİN İNCELENMESİ

Turkish Studies

HZ. ALİ’NİN MENKIBEVÎ HAYATINA DAİR BİR DESTAN: DÂSTÂN-I EJDERHÂ VE İSLÂMÎ DÖNEM ANADOLU TÜRK KÜLTÜRÜNE YANSIMALARI

Turkish Studies

TÜRK DESTANLARINDA, HİKÂYELERİNDE VE KIRGIZ, UYGUR, MAKEDONYA -KOSOVA TÜRKÇESİNDE, AT İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Turkish Studies

DESTANDAN MODERN ŞİİRE KOLEKTİF BİLİNCİN SÜREKLİLİĞİ VE YENİDEN İNŞASI: OĞUZ KAĞAN DESTANI İLE YAHYA KEMAL'İN O RÜZGÂR ŞİİRİ

Turkish Studies

YENİ LİSAN, ESKİ TARZ: ZİYA GÖKALP’İN KOŞMA VE DESTANLARI

Turkish Studies

KÖROĞLU DESTANI'NDA AT, KADIN, SİLAH

Turkish Studies

ŞEMSEDDİN-İ SİVASÎ'NİN MENÂSİKÜ'L-HUCCÂC VEYA UMDETÜ'L-HUCCÂC ADLI ESERİ

Turkish Studies

OĞUZ KAĞAN DESTANI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Turkish Studies

AXEL OLRİK’İN EPİK YASALARI IŞIĞINDA OĞUZ KAĞAN DESTANI’NA BİR BAKIŞ

Turkish Studies

HALK ANLATILARINDA KAHRAMANIN KİMLİĞİNİ GİZLEMESİ

Turkish Studies

EBKÂR-I EFKÂR: FİKRÎ ÇELEBİ'NİN AŞK KONULU HASBIHALİ

Turkish Studies

BAHÂRÎ, FETİHNÂME-İ ÜNGÜRÜS ADLI ESERİ VE BU ESERDEN HAREKETLE MACARİSTAN FETHİNİN EDEBİ-TARİHİ ÜSLUPLA ANLATILIŞI

Turkish Studies

NA’ÎM’İN SÂKÎNÂMESİ

Turkish Studies

MEVLANA'DA ÜZÜM

Turkish Studies

EPİKTEN MODERN ŞİİRE: İLHAN BERK’İN “KÖROĞLU DESTANI

Turkish Studies

CEM SULTAN’IN CEMŞÎD Ü HURŞÎD MESNEVİSİNİN EDEBİ TARZLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Turkish Studies

CUMHURİYET DÖNEMİNDE YAYIMLANMIŞ MESNEVİLER ÜZERİNE-I

Turkish Studies

TASAVVUFÎ MESNEVİLERDE SIKLIKLA İŞLENEN BİR MOTİF: SEFER / SEYAHAT

Turkish Studies