Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 29 of 29

YENI TURK EDEBİYATINI N DEVİRLERİ VE GENÇ TURK EDEBİYATI BIRLIGI.

Turkish Studies

CUMHURİYET TİYATROSUNDA DEDE KORKUT

Turkish Studies

EDEBİYATLA TARİHİN MUTLU İZDİVACI: TARİHİ ROMAN TÜRÜ V E OSMANCIK'TAN OSMAN GAZİ HAN'A BİR OLGUNLAŞMA KURGUSU

Turkish Studies

SÖZLÜ KÜLTÜRDEN YAZILI KÜLTÜRE BİR METİN AKTARIMI ÖRNEĞİ: MUĞLA’DAN DERLENMİŞ BİR EFSANE İLE KURUMUŞ AĞAÇLAR HİKÂYESİNİN MUKAYESELİ İNCELEMESİ

Turkish Studies

BİR AŞKIN İKİ HİKÂYESİ ÜZERİNE ŞEYYAD HAMZA’NIN YÛSUF U ZELİHA’SI İLE NAZAN BEKİROĞLU’NUN YÛSUF İLE ZÜLEYHA’SI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA

Turkish Studies

MUKAYESELİ EDEBİYAT -ARAŞTIRMA TARİHİ VE YÖNTEM-

Turkish Studies

EDEBİ METNİN VE YARATICILIĞIN KAYNAĞINA ULAŞAN YOL: PSİKANALİTİK EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ

Turkish Studies

ILLEGAL JEWISH-IMMIGRATION POLICY IN PALESTINE (PERIODS OF 1st and 2nd CONSTITUTIONAL MONARCHY

Turkish Studies

“CEHENNEMDEN SELAM” ROMANI ÖRNEĞİNDE İLK DÖNEM (1927-1940) TARİHÎ-MACERA ROMANLARDA KANONİK SÖYLEM YAHUT ANGAJE EĞİLİM

Turkish Studies

Lise Öğrencilerinde Tükenmişliğin Cinsiyet, Sınıf Düzeyi, Okul Türü ve Algılanan Akademik Başarı Değişkenlerine Göre İncelenmesi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Fen Bilimleri Enstitülerinde Lisansüstü Eğitimi Alan Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

GÖÇ VE ERGENEKON DESTANLARINDA MİTOSTAN ÜTOPYAYA YOLCULUK

Turkish Studies

GÖÇ SURECİNDE KADIN

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Öğrenci Tükenmişliğini Yordamada Stresle Başaçıkma, Sınav Kaygısı, Akademik Yetkinlik ve Anne-Baba Tutumları

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD)

"YENİ TÜRK EDEBİYATI" KAYNAĞI OLARAK TARİH ve TARİHÎ ELEŞTİRİ

Turkish Studies

A TALE OF MIGRATION: “EXCHANGE”

Tarih ve Günce

NAMIK KEMAL'İN MEKTUPLARINDA DİL VE EDEBİYAT ÜZERİNE TENKİTLER

Turkish Studies

ERKEN CUMHURİYET DONEMİ TURK ROMANLARINDA EDEBİYAT ALGISI VE TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİNE BAKIŞ

Turkish Studies

Duygusal Emek ve Tükenmişlik İlişkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma

Çalışma İlişkileri Dergisi

VAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KADROSUNDA ÇALISAN POLİSLERİN TÜKENMİSLİK, İS DOYUMU VE YASAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİSKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Polis Bilimleri Dergisi

“BEYHUDE ÖMRÜM” HİKÂYESİNE BİR BAKIŞ

International Journal of Language Academy

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN TÜRKİYE’YE GÖÇ HAREKETİ (1950-1951)

Tarih Okulu Dergisi

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN ÖZ-YETERLİKLERİ, TÜKENMİŞLİKLERİ VE İŞ DOYUMLARININ İNCELENMESİ (Aydın İli Örneği)

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK KÜLTÜR VE EDEBİYATINDA HÜMANİZMİN ETKİLERİ

Turkish Studies

19. YÜZYILDA KAFKASYA’DAN ANADOLU’YA YAPILAN GÖÇLER

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

ADALET ALGISININ TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİ: İŞ TATMİNİNİN ARACI DEĞİŞKEN ROLÜNÜN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE TESTİ

Savunma Bilimleri Dergisi

BEYLİKLER DÖNEMİ KÜLTÜR ORTAMINDAN BİR KESİT

Turkish Studies

Mustafa Ruhi Şirin’in Çocuk Edebiyatı Sahasındaki Eserlerinin Dil ve Kavram Bağlamında İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

DIN KÜLTÜR Ü VE AHLAK BİLGİSİ VE IMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK VE İŞ DOYUMU DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi