Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 203

BILGE KARASU'NUN GECE ROMANINDA ESTETIZE EDİLMİŞ UNSURLAR

Turkish Studies

BILGE KARASU'NU N UZUN SURMUŞ BİR GÜNÜN AKŞAMI ÖYKÜSÜNDE DİN VE BİREYLEŞME

Turkish Studies

MESRUTIYET TENKIDINDE BATIDAN GIREN TERIMLER

Turkish Studies

"CAM V E ELMAS" ROMANINDA ILETIŞIM/SIZLIK VE YABANCILAŞMA TEMALARI

Turkish Studies

GÖKTÜRKÇEDEKİ  (ny) RUNASI ÜZERİNE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ORHUN ABİDELERİ İLE GENÇLİĞE HİTABE’NİN SUNDUKLARI MESAJLAR AÇISINDAN MUKAYESESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

The Journal of Academic Social Science Studies

ŞEYH EBU’L-VEFÂ’NIN TASAVVUFÎ BİR ŞİİRİNE CEBBÂRZÂDE MEHMED ÂRİF BEY TARAFINDAN YAPILAN ŞERH: DÂFİ’U’Z-ZULEM MİN KULÛBÜ’L-ÜMEM

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

BENGU TAŞLARIN SOZ VARLIĞI İLE TÜRKİYE TURKÇESI AĞIZLARININ SÖZ VARLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI

Turkish Studies

TÜRK ASILLI TÜRKOLOGLARIN ORHUN YAZITLARINI OKUMA VE YORUMLAMALARINDAKİ FARKLILIKLAR ÜZERİNE NOTLAR

Turkish Studies

GULDESTE-I RIYAZ-I IRFAN'D A VEFATLARA DÜŞÜLEN NOTLAR

Turkish Studies

JUNG IŞIĞINDA HEBA

Turkish Studies

GEÇIŞLILIK-GEÇIŞSIZLIK NİTELİKLERİ DEĞİŞKEN OLABİLİR Mİ?

Turkish Studies

DÎVÂNU LUGATI'T-TÜRK'TE İNSANLAR İÇİN KULLANILAN NİTELEYİCİLER

Turkish Studies

TÜRKÇEDE DANTE ÜZERINE

Turkish Studies

ARKETIPSEL SEMBOLİZM BAĞLAMINDA MIHR U VEFA MESNEVİSİNİN İNCELENMESİ

Turkish Studies

YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE İKİLEMELER

Turkish Studies

KAZAK TUKKÇESINDE "NE" KELİMESİ VE İŞLEVLERİ

Turkish Studies

KUTADGU BİLİG’İN DİLİNDE BİLGİ KAVRAMI VE İŞLEVİ

Turkish Studies

DÎVÂNÜ LÜGATİ’T-TÜRK VE UYGURLAR

Turkish Studies

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KULLANILAN BAZI KAVRAMLARI NESNELLEŞTİRME DENEMESİ

Turkish Studies

XVI. YÜZYIL ÇERKEŞ KAZASI KÖYLERİNİN LOKALİZASYONU VE TOPONİMİK ANALİZİ

Turkish Studies

YENI TURK EDEBİYATINI N DEVİRLERİ VE GENÇ TURK EDEBİYATI BIRLIGI.

Turkish Studies

GECEYE SÖYLENEN MASALLAR: FANTASTİK ANLATILARDA GERÇEKÜSTÜNÜN İŞLEVİ

Turkish Studies

MEHMET HARMANCI’NIN KÜÇÜREK ÖYKÜLERİNDE GÜNDELİK KUŞATMA ALTINDAKİ İNSANIN VAROLUŞ GÖRÜNGÜLERİ

Turkish Studies

NÂBÎ DİVANI’NDA MEDİNE

Turkish Studies

FİİLLERİN KILINIŞ HUSUSİYETLERİ VE-DIk/-DUk + İYELİK EKİNİN1 MASTAR İŞLEVİ

Turkish Studies

SERVET-I FUNUN EDEBİYAT I GAYRI MİLLİ MIDIR?

Turkish Studies

PROF. DR. HARUN GÜNGÖR'ÜN TURK HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARINDAKİ YERİ

Turkish Studies

CUMHURİYET TİYATROSUNDA DEDE KORKUT

Turkish Studies

EDEBÎ METİNLER IŞIĞINDA DOĞU KÜLTÜRLERİNİN BATIYA ETKİLERİ VE BATIDA TÜRK İMGESİ

Turkish Studies