Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 17 of 17

Lise öğrencilerinin tükenmişlik puanlarının sosyo-demografik değişkenler, psikolojik belirtiler ve bağlanma stilleri açısından incelenmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

ESKİ TÜRKÇE İLE TÜRKİYE TURKÇESINDE EDİLGENLİĞİN KARŞILAŞTIRMALI OLAY DURUMLARI GÖRÜNÜMÜ

Turkish Studies

Lise Öğrencilerinde Tükenmişliğin Cinsiyet, Sınıf Düzeyi, Okul Türü ve Algılanan Akademik Başarı Değişkenlerine Göre İncelenmesi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Edward Hallet Carr’ın Perspektifinden Tarihte Neden-sellik: Hegel’in Kötülüğü ve Kleopatra’nın Burnu

Beytulhikme An International Journal of Philosophy

GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK‟TE „ZARF‟ OLARAK TANIMLI SÖZLÜK BİRİMLERİN DERLEM-DENETİMİ

Turkish Studies

Öğrenci Tükenmişliğini Yordamada Stresle Başaçıkma, Sınav Kaygısı, Akademik Yetkinlik ve Anne-Baba Tutumları

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD)

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 6, 7 VE 8. SINIF DERS KİTAPLARINDAKİ OKUMA PARÇALARINDA ÇOCUK İMGELERİ

Turkish Studies

TEMEL SÖZ VARLIĞI BAĞLAMINDA TÜRKÇE VE ALMANCADA EN SIK KULLANILAN ELLİ EYLEMİN SÖZ-EYLEM KURAMI ÇERÇEVESİNDE DİL-YAPISAL VE KÜLTÜREL AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Turkish Studies

ANADOLU'DA EVREN (EVRAN) İNANIŞI VE BU İNANIŞIN KÖKENLERİ

The Journal of Academic Social Science Studies

Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Kariyer Engelleri İle İş Doyumları Arasındaki İlişki

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD)

Kötülüğü Kavranabilir Kılmak: Kant’ın Teodise Üzerine Düşünceleri

Beytulhikme An International Journal of Philosophy

TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİ HAKKINDAKİ ARAŞTIRMALARA BİR BAKIŞ

Tarih ve Günce

AFTER THE EDUCATIONAL REFORM: AN ANALYSIS OF GEOMETRY CONTENT IN THE TURKISH MATHEMATICS TEXTBOOKS

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

Arteriovenöz Fistül ve Psodoanevrizma: Böbrek Biyopsinin Nadir Fakat Önemli İki Komplikasyonu ve 16 G Otomatik Biyopsi İğnesinin Güvenilirliği

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi

Foucault'nun Etik Anlayışında Epimeleia Heautou-Sapere Aude İlişkisi

Beytulhikme An International Journal of Philosophy

ÇOK PARTİLİ DÖNEM TOKAT MİLLETVEKİLLERİNİN SOSYOLOJİK PROFİLLERİ

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

Saf Aklın Eleştirisi’nde Önsözler ve İşlevleri

Beytulhikme An International Journal of Philosophy