Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 22 of 22

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE'NİN SURİYE VE ORTADOĞU POLİTİKASI

Turkish Studies

YENI TURK EDEBİYATINI N DEVİRLERİ VE GENÇ TURK EDEBİYATI BIRLIGI.

Turkish Studies

GECEYE SÖYLENEN MASALLAR: FANTASTİK ANLATILARDA GERÇEKÜSTÜNÜN İŞLEVİ

Turkish Studies

FİİLLERİN KILINIŞ HUSUSİYETLERİ VE-DIk/-DUk + İYELİK EKİNİN1 MASTAR İŞLEVİ

Turkish Studies

SERVET-I FUNUN EDEBİYAT I GAYRI MİLLİ MIDIR?

Turkish Studies

E 2 - UYUK-ARJAN (Tuva) YAZITI

Turkish Studies

TURK ATASOZLERINDE YİNELEMELER

Turkish Studies

ŞİİR MECMUALARI HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR BİBLİYOGRAFYASI

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

DESTANDAN MODERN ŞİİRE KOLEKTİF BİLİNCİN SÜREKLİLİĞİ VE YENİDEN İNŞASI: OĞUZ KAĞAN DESTANI İLE YAHYA KEMAL'İN O RÜZGÂR ŞİİRİ

Turkish Studies

"KENDİ MEZARINI KAZAN ADAM" HİKAYESİNDE TEKLİĞİN SİMGESİ, SIĞINAK VE DOST OLARAK MEŞE AĞACI

Turkish Studies

SEVİNÇ ÇOKUM’UN HİLAL GÖRÜNÜNCE ROMANINDA KIRIM TÜRKLERİ

Turkish Studies

CAHİT SITKI TARANCI'NIN ŞİİRLERİNE PSİKANALİTİK BİR YAKLAŞIM

Turkish Studies

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİM YÖNTEMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Turkish Studies

ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ KONULARININ ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

Turkish Studies

OYUN-KURMACA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA LE ROMANI

Turkish Studies

ESERLERINE GORE BABUR ŞAH'ıN SOSYAL DEVLET ANLAYıŞı

Turkish Studies

AD VERMEDE ZITLIK VE BENZERLİK

Turkish Studies

Multidisipliner bir özel çalışma modülü araştırması: Hipertansiyon hastalarının tedaviye uyumlarının incelenmesi

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

DOĞU TÜRKİSTAN KIRGIZ TURKÇESINDE YER ALAN TÜRKÇE VE MOĞOLCA ORTAK KELİMELER ÜZERİNE -I-

Turkish Studies

19. YÜZYILDA KAFKASYA’DAN ANADOLU’YA YAPILAN GÖÇLER

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

RAGIP ŞEVKİ YEŞİM'İN HAYATI, EDEBİ ŞAHSİYETİ VE TARİHÎ ROMANLARI

Turkish Studies

SELMA RIZA'NI N UHUVVET ROMANINDA KURMACA YAPI

Turkish Studies