Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 17 of 17

İKTİSADİ BÜYÜME VE İSTİHDAM İLİŞKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI (2000-2015)

Turkish Studies

REALİZM VE LİBERALİZMİN ORTASINDA: MARKSİST TEORİNİN YERI VE ÖNEMI

Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Türkiye-Azerbaycan Petrol-Doğalgaz Boru Hattı Projelerinin Ülke Ekonomileri Ve Avrupa Birliği Açısından Önemi

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

GİRİŞİMLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI: TÜRKİYE

Turkish Studies

Türkiye’deki Ekonomik Büyüme ve İşsizlik İlişkisinin Analizi: Yeni Bir Eşbütünleşme Testi

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

IMF İstikrar Politikalarının Doğu Asya'da Ekonomik Performans Sonuçları

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Reel ve Finansal Göstergeler Açısından 1929 Ekonomik Buhranı ve 2008 Küresel Krizi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

KOBİ’lerde İhracat Performansını Belirleyen Unsurların İncelenmesi: İnegöl’de Faaliyette Bulunan İşletmeler Üzerinde Bir Alan Araştırması

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

VERİMLİLİK ÜCRET İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

RUSYA’DA SERBEST PİYASA EKONOMİSİNE GEÇİŞ SÜRECİ ve 2008 KÜRESEL KRİZİ

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

OECD ÜLKELERİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN IŞGUCU VERİMLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

OSMANLI BÜTÇE SİSTEMİNİN TEKÂMÜLÜ, 1839–1922

The Journal of Academic Social Science Studies

TÜRKİYE'NİN TİCARİ HİZMETLER ENDUSTRI-IÇI TİCARETİ: ÜLKEYE ÖZGÜ BELİRLEYİCİLERİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

SANAYi POLiTiKASI VE GELECEĞİ: KUZEY-DOĞU ASYA ÖRNEĞİ

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE’DE YENİ EKONOMİNİN OLUŞUM SÜRECİNİ HIZLANDIRMAYA YÖNELİK UYUM ÇABALARI

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. DERGİSİNDE YAYINLANAN MAKALELER: DEĞERLENDİRME VE BİBLİYOGRAFYA (1981-2005)

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tocqueville’in Cezayir Raporlarında Doğa Yasaları ve Güvenlik

Güvenlik Stratejileri Dergisi