Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 36

SPOR AHLAKI VE ŞİDDET

The Journal of Academic Social Science Studies

İsa ve Pavlus’un Mistisizmi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Kişilik ve Bir Kur’an Terimi Olarak Şâkile

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

SCHWATZ'IN "DEĞE R YÖNELİMLERİ OLÇEGI" İLE TÜRKİYE'DEKİ ÖĞRENCİLER ÜZERİNE YAPILMIŞ OLAN BAZI ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

DAVID HUME DÜŞÜNCESİNDE AHLAKIN ZEMİNİ OLARAK BENLİK VE KİŞİSEL ÖZDEŞLİK

Turkish Studies

et-Tenûhi ve el-Udeydân Özelinde Dünden Bugüne Bir Psikoterapi Geleneği: ‘el-Ferac Ba’deş-Şidde’ Konulu Eserler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ÇEVRE OLGUSU BAĞLAMINDA EVRENSEL DİNLER, FELSEFÎ SİSTEMLER VE KİMİ İDEOLOJİLERİN ÇEVRE TELAKKİLERİ ÜZERİNE

Turkish Studies

İşrâkî Mektebin Bir Üyesi Olarak Hayy b. Yakzan'ın Felsefî ve Doğal Dînî Tecrübe Serüveni

Beytulhikme An International Journal of Philosophy

Suriyeli Göçmenler ve Dini Hayat: Uyum, Karşılaşma, Benzeşme Gaziantep Örneği

İlahiyat Akademi Dergisi

KUR’ÂN-I KERÎM’DE GENÇLERİN DUYGU GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

Turkish Studies

OSMANLI'DAN CUMHURIYET'E TURK MÜZİĞİNDE BATILILAŞMA FAALİYETLERİ VE TÜRK MÜZİĞİ'NİN YASAKLI YILLARI

The Journal of Academic Social Science Studies

Kutadgu Bilig’in Üç Boyutu Ve Toplum Sınıflandırması

Turan Stratejik Araştırmaları Merkezi Dergisi

KUR’ÂN’DA RUH KAVRAMI

The Journal of Academic Social Science Studies

ŞİHABUDDİN SÜHREVERDİ'NİN NÜBÜVVET ANLAYIŞI

Atatürk Üniversitesi İlâhiyât Tetkikleri Dergisi

ALEVİ YAPISALLAŞMASI, TALEPLER VE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTAPLARINDA ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK

Turkish Studies

BİR BİYOGRAFİ DENEMESİ: EBÛ BEKİR er-RÂZÎ

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

EBU’L-HASAN EL-HARAKÂNÎ’NİN İLİM ANLAYIŞI

The Journal of Academic Social Science Studies

İSTANBULLU EŞREF DİVANI’NDA RİND VE ZAHİD TİPLERİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

DİVAN ŞİİRİNDE MİTOLOJİK VE EFSANEVÎ ŞAHISLARIN KULLANIMINA İYİ BİR ÖRNEK: NEV’İZÂDE ATÂYÎ DİVANI

Turkish Studies

KUR’ÂN’DA İNSAN PSİKOLOJİSİ: ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

The Journal of Academic Social Science Studies

11. YÜZYIL MÜSLÜMAN TÜRK DÜNYASINDAKİ DİN ANLAYIŞININ DİVANÜ LÜGATİ'T-TÜRK'TEKİ YANSIMALARI

Turkish Studies

KATOLİK KİLİSESİ VE İMAMİYYE ŞİASI’NIN YANILMAZLIK/MASUMİYET ANLAYIŞLARININ MUKAYESESİ

Turkish Studies

İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE BİR TARTIŞMA METODOLOJİSİ OLARAK CEDEL

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Üstün Zekâlı Çocuklarda Ahlâk Gelişimi ve Eğitimi

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Evliya Çelebi ve Seyahatname İle İlgili Türkçe Bir Bibliyografya Denemesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Ohri Çerçeve Anlaşması Sonrası Makedonya’da Etnik Ayrımcılık ve Kalıcı Barışın Tesisinde Türkiye’nin Rolü

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

İLAHİYAT FAKÜLTESİ MEZUNLARINA VERİLEN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM VE KAYGI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

bilimname

KUR’AN’DA MURÂKABE VE MÜNAFIKLAR

Turkish Studies

POPÜLER KÜLTÜRDE BEDENİN DONUŞUMU VE TEKNO-BİLİMSEL GÜZELLİĞİN İNŞASI

The Journal of Academic Social Science Studies

19. YÜZYIL KLASİK ŞAİRLERİMİZDEN MUHAMMED ŞERÎFÎ’NİN DÜRR-İ MANZÛM ADLI MENAKIPNAMESİ

Turkish Studies