Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 42

ISLAMI FINANSIN GELECEĞİN E İLİŞKİN DÜŞÜNCELER

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

İSLAMİ FİNANS ÇERÇEVESİNDE MENKUL KIYMETLEŞTİRİLMİŞ VARLIK; SUKUK DÜNYA VE TÜRKİYE PİYASASI İNCELEMESİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Islami Perspektiften Kurumsal Sosyal Sorumluluk

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

İSLAM, ÇEVRE VE MUHASEBE: İSLAMİ İLKELER VE ÇEVRE MUHASEBESİ KAVRAMI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Finansal Rasyoların Katılım Bankaları ve Geleneksel Bankalar Arasında Bir Tasnif Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye Örneği

Ege Akademik Bakış Dergisi

THE PARTICIPATION BANKING AND ITS COMPARISON WITH DEPOSIT BANKING IN THE TURKISH FINANCE MARKET

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

PARÇALI GEOMETRİK DEĞİŞİMLİ GERİ ÖDEMELER İLE ORTAKLIĞA DAYALI KONUT FİNANSMAN MODELİ

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Geri Ödemelerin ve Kira Ödemelerinin Parçalı Aritmetik Değişimli Olduğu Ortaklığa Dayalı Konut Finansmanı Modeli

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE İŞLETMELERİN FİNANSAL KARARLARINI ETKİLEYEN TEMEL DİNAMİKLERE TOTALİTER BİR YAKLAŞIM

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2008 GLOBA L EKONOMİK KRİZİNİN ONCU GÖSTERGELERİ VE ÜLKELER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

GİRİŞİMCİLİK FİNANSMANINDA RİSK SERMAYESİ VE MELEK FİNANSMANI

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

TÜRKİYE İLE KIRGIZİSTAN’DA BULUNAN BANKALARIN MALİ YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Corporate Governance in Islamic Perspective İslami Perspektiften Kurumsal Yönetim Masudul Alam Choudhury ve Mohammad Ziaul Hoque

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞİMİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dramın Boyutlarının Ölçümü: Terörizmin Sosyo-Ekonomik Belirleyicilerinin Coğrafi Ağırlıklı Regresyon Analizi

Fiscaoeconomia

KAMU KATILIM BANKACILIĞININ BANKACILIK SEKTÖRÜNE BEKLENEN ETKİLERİ

Turkish Studies

AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA İNANÇ TEMELLİ ENDEKSLERİN PERFORMANSLARININ ANALİZİ

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Investigating the Relationship Among Some Macro Economical Variables With Aggregated Stock Exchange Prices

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

KOBİ’lerde İhracat Performansını Belirleyen Unsurların İncelenmesi: İnegöl’de Faaliyette Bulunan İşletmeler Üzerinde Bir Alan Araştırması

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Investigating the relationship between intellectual capital and organizational performance in the University of Applied science and Technology

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

Yöneticilerin Yeniden Yapılanma Sürecinde İnovasyona Bakış Açısı: Kardemir Örneği

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Çeşitli Endeks Fiyatlarının, Ayı ve Boğa Piyasası Dönemlerindeki Birlikte Hareketleri: Portföy Çeşitlendirmesi Önerileri

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi

Türk Bankacılık Sektöründe Büyüme, Büyüklük ve Sermaye Yapısı Kararlarının Karlılığa Etkisinin Analizi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Türkiye’de Finansal Gelişme ve Enerji Tüketimi Arasında Nedensellik İlişkisi: 1960-2011 Dönemi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

FAREPRIMONT VE MALMQUIST VERİMLİLİK ENDEKSLERİ İLE TÜRK HAVALİMANLARININ ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

International Journal of Academic Value Studies

SOSYAL MEDYADA MÜSTER ETKLESM ve FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi

ŞANLIURFA’ DAKİ ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA YATIRIM VE İŞLETME DÖNEMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAK YÖNETİMİ

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

AN ANALYSIS OF STRESS AMONG THE COLLEGE TEACHERS WITH SPECIAL REFERENCE TO COIMBATORE TAMIL NADU

Review Of Research

Analysis of Participation Banks in Turkey in Terms of Agency Theory and a Model Proposal

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Ranking and Identifying the major impediments, according to business indicators for foreign investment of Iran Khodro industry,

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi