Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 29 of 29

THE FUNCTIONS OF STATE IN DETERMINING ECONOMIC POLICIES IN ISLAMIC TRADITION

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Necmettin Erbakan’ın Manevi Kalkınma Söyleminin İslam Ekonomisi İçerisindeki Yeri ve Sosyal Sermaye ile Asimetrik Bilgi Konularıyla İlişkisi

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Türkiye İle İran Arasındaki Ticari İlişkileri Etkileyen İktisadi ve Psikolojik Faktörler

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Turizm Sektörünün Türkiye'nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Financial Inclusion and Islamic Finance: A Survey of Islamic Financial Literacy Index

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME VE KAMU HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ: 1950 - 2009

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

AVRUPA ÜLKELERİNE GÖÇ EDEN TÜRK İŞÇİLERİN İKTİSADİ ETKİNLİĞE KATKISI

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

GİRİŞİMCİLİK VE DİN: TEMEL KAYNAKLARI ÇERÇEVESİNDE İSLAM’IN GİRİŞİMCİLİĞE BAKIŞINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

OSMANLI PARA POLİTİKASINDA REFORM ÇABALARI: 1800-1844 DÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dramın Boyutlarının Ölçümü: Terörizmin Sosyo-Ekonomik Belirleyicilerinin Coğrafi Ağırlıklı Regresyon Analizi

Fiscaoeconomia

Vergi Toplamanın Özerkleştirilmesinin Vergi Toplamanın Etkinliğine Katkısı: İltizam Sistemi ile Bir Mukayese

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

FİNANSAL PİYASA GELİŞMESİMİ BÜYÜMEYİ TETİKLER, BÜYÜMEMİ FİNANSPİYASALARINI GELİŞTİRİR? TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DENEME

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ORTA SINIFA İKTİSADİ YAKLAŞIM

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Sermaye Malı İthalatının İşgücü Verimliliğine Etkisi: Panel Veri Analizi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ihracat-Buyume lli§kisi: Yapisal Kirilmali Bir Analiz

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Tocqueville’in Cezayir Raporlarında Doğa Yasaları ve Güvenlik

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Türkiye’de Finansal Gelişme ve Enerji Tüketimi Arasında Nedensellik İlişkisi: 1960-2011 Dönemi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

SEÇİLMİŞ ASYA ÜLKELERİ İÇİN İHRACATA DAYALI BÜYÜME MODELİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ BANKA ETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

BAZAARIS’ INTERESTS ON THE IRANIAN ECONOMY: A COALITION WITH ULAMA

Ege Akademik Bakış Dergisi

YABANCI SERMAYE HAREKETLERİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ (1990-2007 DÖNEMİ NEDENSELLİK ANALİZİ)

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

EFFICIENCY ANALYSIS IN TURKISH BANKING SECTOR

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

CONVERGENCE: A CROSS COUNTRY EMPIRICAL ANALYSIS

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Fiyat-Kazanç Oranını Etkileyen Değişkenlerin Mars Yöntemi İle Belirlenmesi

Fiscaoeconomia

XIX. yüzyılın ortalarında Kurşunlu Kazası’nın sosyal durumu

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Uluslararası Politik İktisat Çerçevesinde Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Türkiye Uygulaması

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımların Dış Ticaret Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yatırım Teşvik Politikalarının Bölgesel Belirleyicilerine Yönelik Bir Analiz: Türkiye Örneği

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

TÜRKİYE’NİN TİCARET ORTAKLARINA İHRACATININ NEDENLERİ

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi