Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 13 of 13

Necmettin Erbakan’ın Manevi Kalkınma Söyleminin İslam Ekonomisi İçerisindeki Yeri ve Sosyal Sermaye ile Asimetrik Bilgi Konularıyla İlişkisi

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Zakat and Distribution of Wealth on Islamic Economy: Case of Morocco

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

TÜRKİYE İLE KIRGIZİSTAN’DA BULUNAN BANKALARIN MALİ YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

FİNANSAL PİYASA GELİŞMESİMİ BÜYÜMEYİ TETİKLER, BÜYÜMEMİ FİNANSPİYASALARINI GELİŞTİRİR? TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DENEME

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ABD Önderliğinde 2001 Yılında Yapılan Afganistan Müdahalesi Sonrası Orta Asya’da Güç Dengesi

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN EVRENSEL DEĞERLERİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

Türkiye’de Finansal Gelişme ve Enerji Tüketimi Arasında Nedensellik İlişkisi: 1960-2011 Dönemi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Analysis of Participation Banks in Turkey in Terms of Agency Theory and a Model Proposal

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ BANKA ETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Reklamın Ahlaka Uygun Olmasından Kim Sorumludur?

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

ÜLKE MARKA İMAJINI YÖNETMEK: TÜRKİYE İMAJI ÜZERİNE BİRLEŞİK KRALLIK GAZETELERİNİN İÇERİK ANALİZİ

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

DOĞAL KAYNAK LANETİ: AVRASYA BÖLGESİ İÇİN BİR UYGULAMA

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yatırım Teşvik Politikalarının Bölgesel Belirleyicilerine Yönelik Bir Analiz: Türkiye Örneği

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi