Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 21 of 21

Islami Perspektiften Kurumsal Sosyal Sorumluluk

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Gayrimenkul Sertifikalarının İslam İktisadı Perspektifinden Değerlendirilmesi

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

İslam İktisadı İnsanlık için Bir İhtiyaç mı?

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Türkiye’de Tekafül (İslami Sigorta) Uygulamaları: Problemler ve Çözüm Önerileri

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Bridging the Gap: The Restitution of Historical Cash Waqf Through Vakıf Participation Bank

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Corporate Governance in Islamic Perspective İslami Perspektiften Kurumsal Yönetim Masudul Alam Choudhury ve Mohammad Ziaul Hoque

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Günümüz Fıkhî-İktisadî Problemlerin Değerlendirilmesinde Fıkıh Mirasımız İle İlişki Biçimimiz

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Üç Semavî Dine Ait Prensiplerin Muhasebe Biliminin Oluşumu Üzerindeki Muhtemel Etkileri

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

İsrail-Türkiye-Rusya “Enerji Üçgeni” ve Doğal Gaz Faktörü

Turkish Journal of Middle Eastern Studies

DAEŞ Sonrası Irak: Milli Tehditler ve Fırsatlar

Turkish Journal of Middle Eastern Studies

Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi: Zaman Serisi ve Panel Veri MIMIC Tahminleri

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Bezmiâlem Valide Sultan ve Gureba Hastanesi Vakfiyesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Türkiye’de Finansal Gelişme ve Enerji Tüketimi Arasında Nedensellik İlişkisi: 1960-2011 Dönemi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ÖZBEK ISTAN, K IRGIZISTAN VE TACIK ISTAN CUMHURIYETLERI ARASINDA FERGANA SERBEST TICARET BÖLGESI PROJESI

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

HAZAR HAVZASI ENERJ KAYNAKLARININ JEOSTRATEJK ÖNEMNE GENEL BAKIS: TÜRKYE, AVRUPA BRLG VE ULUSLARARASI PETROL SRKETLER

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi

The Impact Of Interest Rate Fluctuations On The Participation Banks Profitability: Turkey Case

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Dışsal Şokların Katılım Endeksi Üzerindeki Etkisi: Kalıcı mı, Geçici mi?

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Uluslararası Politik İktisat Çerçevesinde Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Türkiye Uygulaması

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

BİR KARİYER TERCİHİ OLARAK GİRİŞİMCİLİKTE DIŞSAL FAKTÖRLERİN ETKİSİ: SAKARYA ÖRNEĞİ

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Suriye İç Savaşı’nın Lübnan’a Etkileri (2011-2016)

Turkish Journal of Middle Eastern Studies

Yerel Yönetimlerde Örgüt Kültürünün Örnek Olay Kapsamında Değerlendirilmesi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi