Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 42

Sermaye Piyasası Araçlarının İslami Finans Açısından Değerlendirilmesi

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

İslam İktisadı İnsanlık için Bir İhtiyaç mı?

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Developing Maqasid al-Shari’ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Islamic Finance in France: Current State, Challenges and Opportunities

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Türkiye’de Tekafül (İslami Sigorta) Uygulamaları: Problemler ve Çözüm Önerileri

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

İslam, Hıristiyanlık ve Köleleştirilmiş Afrikalılara Yapılan Dinsel Zulmün Tarihi

Beytulhikme An International Journal of Philosophy

Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Genç İşsizliği ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Ampirik Analiz

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Black Swan Sticking out in Turkish Banking Sector

Eurasian Journal of Business and Economics

Günümüz Fıkhî-İktisadî Problemlerin Değerlendirilmesinde Fıkıh Mirasımız İle İlişki Biçimimiz

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Üç Semavî Dine Ait Prensiplerin Muhasebe Biliminin Oluşumu Üzerindeki Muhtemel Etkileri

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Credit-Related Practices of Islamic Banks in Comparison with Theory: Case Study of Turkey

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

IRRATIONAL HUMAN BEHAVIORS

International Journal of Commerce And Finance

Efficiency in Islamic Banking: Evidence from MENA Region

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KAMU TRANSFER HARCAMALARI VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: DİNAMİK PANEL VERİ YÖNTEMİ İLE UZUN DÖNEM ANALİZİ

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Political Business Cycle on the Agricultural Supports in Turkey

Eurasian Journal of Business and Economics

Investigating the Relationship Among Some Macro Economical Variables With Aggregated Stock Exchange Prices

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

Investigating the relationship between intellectual capital and organizational performance in the University of Applied science and Technology

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN MAKROEKONOMİ VE FİNANSAL SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YARATTIĞI ETKİLERE İLİŞKİN BİR İNCELEME

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Impact of Information Technology on Financial and Bureaucratic Corruption in Developed and Developing Countries

International Journal of Science and Engineering Investigations

Investigating the role of government housing policies in improving the quantity and quality of housing in the city of Sari

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Yıllarında Çokeşlilik ve Dinî Polemikler: Fatma Âliye ve Mahmud Es‘ad'ın Ta‘addüd-i Zevcât'a Zeyli

Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi

Faizsiz Finansal Kuruluşlarda Zekât, Zekât Fonu ve Zekât Muhasebesi

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

DAEŞ Sonrası Irak: Milli Tehditler ve Fırsatlar

Turkish Journal of Middle Eastern Studies

Üçüz Açık ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Achieving Job Satisfaction through Spirituality: A Case Study of Muslim Employees

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Universite Düşüncesinin Ontolojik İlkesi ve Mantıksal Sınırları

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

Determinants of Productivity and Profitability of Indian Banking Sector: A Comparative Study

Eurasian Journal of Business and Economics

Evaluation of Ranking of Mutual Funds using the Modern and Post Modern Portfolio Theory

International Journal of Science and Engineering Investigations

Ranking and Identifying the major impediments, according to business indicators for foreign investment of Iran Khodro industry,

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

The Scrutiny Relationship between Women’s and Climate Change in Developing Countries

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi