Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 46

Islami Perspektiften Kurumsal Sosyal Sorumluluk

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Development of Islamic Finance in Europe and North America: Opportunities and Challenges

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Musharakah Tijarah Cross-Border Financing: Concept, Structure and Salient Features

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Bir Finansman Modeli Olarak Mudârabe’nin Faizsiz Bankacılıkta Etkin Şekilde Kullanılması Sürecinde Sivil Toplum Örgütlerinin Aktif Rol Üstlenmesi

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Islamic Economics and Happiness Economics a Case Study on the Role of Central Banks in Approaching Human Wellbeing

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Necmettin Erbakan’ın Manevi Kalkınma Söyleminin İslam Ekonomisi İçerisindeki Yeri ve Sosyal Sermaye ile Asimetrik Bilgi Konularıyla İlişkisi

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Islamic Economic System, Poverty and Insurgency: From Zakāh Distribution to Capacity Building

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

DAY OF THE WEEK EFFECT IN CONVENTIONAL AND ISLAMIC STOCK INDEXES

International Journal of Commerce And Finance

Zakat and Distribution of Wealth on Islamic Economy: Case of Morocco

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

MALATYA HALKEVİ ÖNCÜLÜĞÜNDE KUTLANAN TASARRUF VE YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİKLERİ (1932-1951)

BELGİ Dergisi

TÜRKİYE İLE KIRGIZİSTAN’DA BULUNAN BANKALARIN MALİ YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ VE 1931 BİRİNCİ TÜRKİYE ZİRAAT KONGRESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Serbest Piyasa Ekonomisi ve İslam Ekonomisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Bankacılıkta Nakit Yönetimi Ürün ve Hizmetlerinde Müşteri Deneyimi Anket Çalışması, Katılım Bankacılığı Örneği

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Proposed Model for the Implementation of Sadaqa House as Banking Product or Service

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Through Islamic Banks’ Zakat House (IBZH): Investment of Zakah Funds in Microfinance to Remove Poverty in Bangladesh: A New Model

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Economic Sustainability For Islamic Nanofinance Through Waqf-Sukuk Linkage Program (Case Study In Indonesia)

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Maqasid al-Shari’ah as a Framework for Economic Development Theorization

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Islamic Perspective on the Impact of Ethics and Tax for Nigerian Economic Development

FİNANSAL PİYASA GELİŞMESİMİ BÜYÜMEYİ TETİKLER, BÜYÜMEMİ FİNANSPİYASALARINI GELİŞTİRİR? TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DENEME

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

FREE MOVEMENT OF NATURAL PERSONS: NORTH-SOUTH CONFLICTS OF ECONOMIC INTERESTS

Journal of International Trade, Logistics And Law

KARAFERYE KAZASI KADI SİCİLLERİ

Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi

ABD Önderliğinde 2001 Yılında Yapılan Afganistan Müdahalesi Sonrası Orta Asya’da Güç Dengesi

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

GELİR DAĞILIMINDAKİ ADALETİ SAĞLAMADA ZEKAT MÜESSESESİ VE GİNİ KATSAYISI

Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Düşük Riskli Yatırımcılar İçin Bireysel Emeklilik Sistemi İle Banka Vadeli Mevduat Sisteminin Karşılaştırılması

Alphanumeric Journal

KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN EVRENSEL DEĞERLERİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi: Zaman Serisi ve Panel Veri MIMIC Tahminleri

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Türkiye’de Finansal Gelişme ve Enerji Tüketimi Arasında Nedensellik İlişkisi: 1960-2011 Dönemi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

SİGORTACILIK ALANINDA YÜKSEKLİSANS, DOKTORA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ VE MEVCUT DURUM

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

ÇOKULUSLU ŞİRKETLERİN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR VE BU ZORLUKLARIN MISIR’DAKİ PAZARLAMA POLİTİKALARINA ETKİSİ

Turkish Journal of Marketing