Buradasınız

Search Publications

Displaying 31 - 60 of 406

Micro-foundations of Economic Behaviour in Islamic Economic Framework

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Avrupa Gönüllü Hizmeti ve İslami Kültürün Anlaşılması Bağlamında Kültürlerarası Yetkinlik

Sosyoloji Dergisi

PARÇALI GEOMETRİK DEĞİŞİMLİ GERİ ÖDEMELER İLE ORTAKLIĞA DAYALI KONUT FİNANSMAN MODELİ

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Geri Ödemelerin ve Kira Ödemelerinin Parçalı Aritmetik Değişimli Olduğu Ortaklığa Dayalı Konut Finansmanı Modeli

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Zakat and Distribution of Wealth on Islamic Economy: Case of Morocco

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

İslam, Hıristiyanlık ve Köleleştirilmiş Afrikalılara Yapılan Dinsel Zulmün Tarihi

Beytulhikme An International Journal of Philosophy

Türkiye İle İran Arasındaki Ticari İlişkileri Etkileyen İktisadi ve Psikolojik Faktörler

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

BEŞERİ SERMAYE VE İKTİSADİ BÜYÜME: BİLGİ VE SAĞLIĞIN NİJERYA VE TÜRKİYE’DE İKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

İslam İşbirliği Teşkilatı’na Üye Ülkelerin Veri Zarflama Analizi Ve TOPSIS Yöntemiyle Karşılaştırılması

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Turizm Sektörünün Türkiye'nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE İŞLETMELERİN FİNANSAL KARARLARINI ETKİLEYEN TEMEL DİNAMİKLERE TOTALİTER BİR YAKLAŞIM

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Genç İşsizliği ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Ampirik Analiz

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

The Role of Islamic Microfinance in Socio-Economic Development in Bosnia and Herzegovina

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Gelişmekte Olan Ülkelerde Serbestleştirici Politikaların Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkileri

Fiscaoeconomia

İSLAM MALİ HİZMETLER SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI KALKINMA İÇİN ÖNERİLEN BİR ÇERÇEVE

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Çatısma Alanlarında Ekonomik Faaliyetleri Arttırma

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Çatışma Alanlarında Ekonomik Faaliyetleri Arttırma

Güvenlik Stratejileri Dergisi

NON PERFORMING FINANCING FACTOR IN SYARIA COMMERCIAL BANKING IN INDONESIA

International Journal of Commerce And Finance

XIV. ve XV. ASIRLARDA OSMANLI ve AVRUPA EKONOMİLERİ: BİR MUKAYESE DENEMESİ

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi

Finansal Sektörde Gelişim, Ekonomik Büyüme, Yoksulluk Oranın Düşürülmesi: Nijerya Örneğii

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

OSMANLI ve AVRUPA'NIN İKTİSAT POLİTİKALARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ (XIV. ve XV. ASIRLAR)

İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi

Financial Inclusion and Islamic Finance: A Survey of Islamic Financial Literacy Index

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Türkiye’de Mevduat Banka Kredisi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

BAD DEBT ISSUES IN ISLAMIC BANK: MACRO AND MICRO INFLUENCING (INDONESIA CASES)

International Journal of Commerce And Finance

Ekonomik Büyüme İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşımı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

YENİ LİBERALLEŞME EVRESİNDE KONUT EŞİTSİZLİKLERİNİN SINIF BOYUTU: ANKARA’DA BİR ÇALIŞMA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi

Tahran Borsası’nın Verimliliğinin Değerlendirilmesi: En Aktif 50 Şirket Örneği

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

2008 GLOBA L EKONOMİK KRİZİNİN ONCU GÖSTERGELERİ VE ÜLKELER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME VE KAMU HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ: 1950 - 2009

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

GİRİŞİMCİLİK FİNANSMANINDA RİSK SERMAYESİ VE MELEK FİNANSMANI

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi