You are here

Öğretmen Yetiştirmede Kastamonu Kız İlköğretmen Okulu Uygulaması (1956-1975)

Kastamonu Teacher’s Training School for Girls in Teacher Training (1956-1975)

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
If we search Turkish educational history, we see that there were problems in teacher education during the renovation of education in Tanzimat Reform Era and first teacher‟s training school named Darulmuallimin was established on 16th March 1848 to train teachers for Rüshdiyes (Ottoman Junior High Schools) . Since this date (for 164 years), it has been known that new teacher‟s training schools have been built and new education models have been developed for training teachers for the different levels of education according to the expectations and conditions of the society. In this study, especially Kastamonu Teacher‟s Training School for Girls (Kastamonu Kız İlköğretmen Okulu) is studied while outlining of educating of primary school teachers was also generally explained. This school has been analyzed according to its aims, management and training activities. Reasons of establishment, physical qualifications, teacher‟s and student‟s profiles, training programs, social and cultural activities has been explained in detail. As a result of these, it is pointed out that; opportunities, lesson programs, teachers and physical qualifications of this school which was the school of many students between 1956-1975 were important factors.
Abstract (Original Language): 
Türk eğitim tarihi incelediğinde Tanzimat döneminde geçekleştirilen eğitimi yenileştirme çabaları kapsamında, öğretmen yetiştirme sorunu da ele alınarak, yeni açılan Rüşdiyelere öğretmen yetiştirmek amacıyla, 16 Mart 1848‟de İstanbul‟da Darülmûallimin adıyla ilk öğretmen yetiştiren okulun açıldığı görülmektedir. 16 Mart 1848‟den günümüze kadar geçen 164 yıllık zaman içerisinde, çağın ve toplumun ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak, eğitim sistemimizin her kademesi için öğretmen yetiştirmek amacıyla yeni öğretmen okullarının açıldığı, farklı öğretmen yetiştirme modellerinin geliştirildiği bilinmektedir. Bu çalışmada, genel anlamda ilköğretime öğretmen yetiştirmenin ana hatları çizilirken, özel anlamda ise öğretmen yetiştiren kurumlardan olan Kastamonu Kız İlköğretmen Okulu incelenmiştir. Bu okul gerek amaç, gerek yönetim, gerekse eğitim-öğretim faaliyetleri açısından irdelenmiştir. Okulun kuruluş gerekçeleri, fiziksel yapıları, öğrenci ve öğretim elemanı profilleri, öğretim programları, sosyal ve kültürel faaliyetleri detaylı olarak ortaya konmuş; sonuç olarak da ülkemize 1956-1975 yılları arasında birçok mezun veren bu okulun sahip olduğu imkanların, uygulanan ders programlarının, kadrolarının ve fiziki yapılarının önemli birer faktör olduğu tespit edilmiştir.
1-17

REFERENCES

References: 

Akyüz, Y. (2011) Türk Eğitim Tarihi M. Ö 1000-M. S 2004. Ankara: Pegem A Yayıncılık
Arslanoğlu, İ. (1998) . Kastamonu Öğretmen Okulları (1884-1977) . İstanbul: MEB
Ayas, N. (1948) . Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitimi Kuruluşlar ve Tarihçeler. Ankara: Milli Eğitim Basımevi
Eski, M. (2000) . Kastamonu Valileri (1838-2000) . Ankara: Önder Matbaası
Eyüpgiller, K. K. (1995) . “Kastamonu Kent Tarihi (Fiziksel Gelişimi, Anıtsal Yapıları ve Konutları) ”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara,
Gelişli, Y. (2006) . Öğretmen Yetiştirmede Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Uygulaması. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları
İlköğretmen Okulları İdare Yönetmeliği, Tebliğler Dergisi, 19 Temmuz 1965, sayı: 1364 s. 247-255
İlköğretmen Okulları Yönetmeliği, Tebliğler Dergisi, 7 Şubat 1955, sayı:867 s. 4-8
Karasar, Niyazi. (2006) . Bilimsel Araştırma Yöntemi (16. Baskı) . Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kastamonu Kız İlköğretmen Okulu: 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-1977 Sınıf Geçme Defterleri
--------------------------------------: 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-1977 Diploma Defterleri
--------------------------------------: 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-1977 Okulu Dışarıdan Bitirenlerin Diploma Defterleri
-------------------------------------- Müdürlüğü Arşivi: Öğretmenlere Ait Sicil Dosyaları
-------------------------------------- 1973-74 Yıllığı
KMEM (Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü) . (1998) . Kastamonu İlinde Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Eğitim. Kastamonu
Koçer, H. A. (1983) . İlkokul Öğretmenin Yetiştirilmesi (1923-1980) . Cumhuriyet Döneminde Eğitim. MEB Yayınları
Millî Eğitim İle İlgili Mevzuat (1999) . 1. , 2. , 3. Cilt. Ankara: MEB Yayınları.
Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü. 1965-1966 Yıllığı, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü Plânlama Şubesi Yayınları
----------------------- 1966-1967 Yıllığı, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü Plânlama Şubesi Yayınları
----------------------- 1968-1969 Yıllığı, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü Plânlama Şubesi Yayınları
----------------------- 1970-1971 Yıllığı, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü Plânlama Şubesi Yayınları
----------------------- 1973-1974 Yıllığı, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü Plânlama Şubesi Yayınları
Özçınar, A. G. (2006) . Kastamonu Mekteb-i İdadi Binası Restorasyon Önerisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, Ankara
Üstüner, M. (2004) . Geçmişten Günümüze Türk Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme ve Günümüz Sorunları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:5 Sayı:7 Dönem: Bahar. Malatya.
Cumhuriyet International Journal of Education
e–ISSN: 2147-1606
16
Vol 1 / No 2 / October 2012
YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) . (1998) Cumhuriyet Döneminde Öğretmen Yetiştirmenin Tarihi Gelişimi. Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi İle İlgili Rapor, Ankara
1967 Kastamonu İl Yıllığı (1968) . Ankara: Ulusal Basımevi
1973 Kastamonu İl Yıllığı (1973) . Ankara: Yarı Açık Cezaevi Matbaası
Yapılan Görüşmeler
1. Mustafa Eski Kastamonu Kız İlköğretmen Okulu‟nda yönetici ve öğretmen olarak görev yapmıştır. Hâlen Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi‟nde görev yapmaktadır.
2. Münevver Kaykanacı Kastamonu Kız İlköğretmen Okulu‟ndan mezun olmuş, daha sonra okulda öğretmen ve yönetici olarak görev yapmıştır. Hâlen Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi‟nde görev yapmaktadır.
3. Muzaffer Kartal 1971-75 yılları arasında Kastamonu Kız İlköğretmen Okulu‟nun ilk erkek öğrencilerindendir ve okulun bir dönem öğrenci örgütü başkanlığı yapmıştır.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com