You are here

İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Davranışları ile Öğrenme İklimi Arasındaki İlişki

THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP BEHAVIORS OF ELEMENTARY SCHOOL PRINCIPALS AND LEARNING CLIMATE

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study aimed to investigate the relationship between leadership behaviors of principals and learning climates of the elementary schools. It was found that school principals working at elementary schools exhibit more democratic leadership behaviors. Elementary schools had freedom at the highest level and compliance at the lowest level as dimensions of learning climate. A significant positive relationship was found between autocratic leadership and leadership, freedom, evaluation, and cooperation. Autocratic leadership was not significantly associated with compliance. There was a significant positive relationship between democratic leadership and leadership, freedom, evaluation, compliance and cooperation.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okulu müdürlerinin liderlik davranışları ile okulun öğrenme iklimi arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın bulgularına göre, ilköğretim okullarında görev yapan okul müdürlerinin daha çok demokratik liderlik davranışları gösterdiği bulunmuştur. İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenler okulun öğrenme iklimi boyutlarından en yüksek özgürlük boyutunu, en düşük ise uyum boyutunu algılamışlardır. Otokratik liderlik ile öğrenme ikliminin alt boyutlarından liderlik, özgürlük, değerlendirme ve işbirliği arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişki görülmüştür. Otokratik liderlik ile uyum arasında ilişki bulunmamıştır. Demokratik liderlik ile öğrenme ikliminin alt boyutlarından liderlik, özgürlük, değerlendirme, uyum ve işbirliği arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişki vardır.
137-145

REFERENCES

References: 

Aydın, M. (2007). Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınları.
Bama, M. C. (1999). The Relationship Between Students’ Perceptions of The School
Learning Climate of A Community of Caring High School And Selected
Characteristics of Students And Teachers. Doctoral Dissertation, Morgan
State University, Maryland.
Başaran, İ. E. (2008). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Ekinoks Yayınevi.
Bursalıoğlu, Z. (2005). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem A
Yayıncılık.
Cerit, Y. (2007). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hizmet Yönelimli Liderlik Rollerini
Gerçekleştirme Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
33, 88-98.
Çelik, V. (2007). Eğitimsel Liderlik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Duttweiler, P. C. (1989). Improving The Learning Climate. (Eric Document: ED
330051).
Hoyle, J. R. (1972). Learning Environments: Space and Perceptions. (Eric Document:
ED 117815).
Kaplan, L. S. & Geoffroy, K. E. (1990). Enhancing the school climate: New
opportunities for the counselor. School Counselor, 38 (1), 7-12.
Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Luthans, F. (1992). Organizational Behavior. New Jersey: Mcgraw-Hill International
Editions.
Mucuk, İ. (2000). Modern İşletmecilik. İstanbul: Türkmen Kitabevi
Özmen, N. İ. (2005). Leadership Style of Turkish Middle Level Managers in Private
Sector and Its Relationship With Subordinate Performance, Satisfaction and
Commitment. The Degree of Master of Science,
Middle East Technical University, Industrial and Organizational Psychology,
Ankara.
Rafferty, T. J. (2003). School Climate and Teacher Attitudes Toward Upward
Communication in Secondary Schools. American Secondary Education,
31(2), 49-70.
Resendiz, B. (1994). Comparison of School Learning in Selected Chapter I and Non-
Chapter I Schools in The Northside Independent School District. Doctoral
Dissertation, Texas A & M University, Texas.
Sabuncuoğlu, Z. & Tüz, M. (2008). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Alfa Aktüel Basım Yayın
Dağıtım.
Susan, B. & Whiteley, P. (2007). Kusursuz Liderlik. Çeviren: Ümit Şensoy. İstanbul:
Acar Basım.
Şişman, M. (2002). Eğitimde Mükemmellik Arayışı (Etkili Okullar). Ankara: PegemA
Yayıncılık.
Şişman, M. (2004). Öğretim Liderliği. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Taş, A., Çelik K. ve Tomul, E. (2007). Yenilenen İlköğretim Programının Uygulandığı
İlköğretim Okullarındaki Yöneticilerin Liderlik Tarzları. Pamukkale
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2), 85-98.
Terzi, A. R. ve Kurt, T. (2005). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Yöneticilik
Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığına Etkisi. Milli Eğitim
Dergisi,166, 98-113.
Thompson, B. (1998). Yeni Yöneticinin El Kitabı: Yönetim Fonksiyonları. Çeviren:
Vedat G. Diker. İstanbul: Hayat Yayınları

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com