You are here

İlköğretim Öğrencilerinin Öğretmenlerin Mesleki Etik İlkelere Uyma Düzeyine İlişkin Görüşleri

ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS'S VIEWS REGARDING THE LEVEL OF THEIR TEACHERS' COMPLYING VVTTH PROFESSIONAL ETHICS PRINCIPLES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the level of teachers' complying with professional ethics principles, based on their students' opinions. To that end, survey model was used in this study. The sample of this study consists of 617 elementary school students in the 4th, 5th, 6th, 7th, 8th grades of 6 elementary schools in Artvin in the 2010-2011 academic year. In this study, the data were collected using a 30-item teacher ethics value scale developed by the researchers which captured students' perceptions. The Cronbach's alpha reliability coefficient of the scale was calculated as 0.95. The data gathered using the scale were analyzed, using percentage, freguency, mean, and t-test. According to research results, students state that teachers conform to professional ethics principles at 'high' level. Significant differences were found among students in terms of gender and grade level variables. Female students determined at a statistically significantly higher level than male students that their teachers complied with professional ethics principles. In terms of grade level variables, 4th and 5th grade students determined the level of teachers' complying with professional ethics principles significantly higher than 6th,7th, and 8th grade students.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, öğrenci görüşlerine göre, öğretmenlerin mesleki etik ilkelere uyma düzeylerini belirlemektir. Bu amaçla, araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2010-2011 öğretim yılında Artvin Merkez ilçesinde bulunan 6 ilköğretim okulunun 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarına devam eden 617 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen 30 maddelik Öğrenci Algısına Göre Öğretmen Etik Değerler Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,95 olarak hesaplanmıştır. Ölçekle elde edilen veriler, yüzde, frekans, ortalama ve t testi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucuna göre, öğrenciler öğretmenlerinin mesleki etik ilkelere genel olarak "çok" düzeyinde uyduklarını belirtmişlerdir. Öğrenci görüşlerinde, cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Kız öğrenciler, öğretmenlerinin etik ilkelere uyma düzeylerini, erkek öğrencilerden anlamlı derecede daha yüksek bulmuşlardır. Sınıf düzeyi değişkenine göre, 4. ve 5. sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin etik ilkelere uyma düzeylerini, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden anlamlı derecede daha yüksek bulmuşlardır.
95-110

REFERENCES

References: 

Aydın, İ. P.(2006). Eğitim ve öğretimde etik. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Aydın, İ. P.(2002). Yönetsel mesleki ve örgütsel etik.( 3.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Aydın, M. (1993).Çağdaş eğitim denetimi. Ankara: PEGEM, Yayın No: 4.
Bülbül, R. (2001). İletişim ve etik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Campbell, E. (2000). Professional ethics in teaching: towards the development of a code of practice. Cambridge Journal ofEducation, 30 (2), 203-222.
Colnerud, G. (2006). Teacher ethics as a research problem: syntheses achieved and new issues. Teachers and Teaching: theoryand practice,12 (3), 365-385.
Dayanç, T. (2007). Smıf öğretmenliği aday öğretmenlerinin mesleki etik konusundaki görüşleri ve mesleki etik ikilemleri çözümleme biçimleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
Demirtaş, H. ve Güneş, H. (2002). Eğitim yönetimi ve denetimi sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık.
Gözütok, F.D. (1999). Öğretmenlerin etik davranışları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32 (1-2), 83-99.
Güven, S. ve Akdağ, M. (2002). İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin sınıf yönetimi etkinliklerine ilişkin öğrenci algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 8 (29), 69-80.
Hançerlioğlu, O. (1975). Felsefe sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitapevi Yayınları.
Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kuçuradi, İ. .(1988). Uludağ konuşmaları: özgürlük, ahlak, kültür kavranılan, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu, Türk Felsefe Dizisi :1.
MEB. (2006). Meslek etiği. Ankara: MEGEP (Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi)
Mocan, M.R. (2002). Etik ve meslek etikleri, YDK Yüksek Denetim Dergisi, 1(1), http://www.ydk.gov.tr/dergi/dergil.htm# (05.09.2006) adresinden alınmıştır.
Obuz, Ü. (2009). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğiyle ilgili etik olmayan davramşlara ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adana.
Oktay, A. (1991). Öğretmenlik mesleği ve öğretmenin nitelikleri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3, 187-193.
Örenel, S. (2005). Öğretmenlerin mesleki etik ilkeleri kapsamındaki davramşlarmm ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerinin algılanyla değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Öztürk, S. (2010). The opinions of preschool teachers about ethical principles. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10 (1), 393-418.
Pieper, A. (1999). Etiğe giriş, (Çeviren: Veysel Atayman, Sezer Gönül), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Pelit, E. ve Güçer, E. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğiyle ilgili etik olmayan davranışlara ve öğretmenleri etik dışı davranışa yönelten faktörlere ilişkin algılamaları, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 95-119.
Polat, E. (1999). Orta kademe yöneticilerin çalışma ve yaşam değerlerinin etik açıdan incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Selimoğlu-Kardeş, S. (1997). Muhasebe meslek ahlakı (etik) yaklaşımı", III. Türkiye Muhasebe Denetim Sempozyumu Bildin Kitabı (ss. 146-159). İSMMMO Yayınları.
Tepe, H. (2000). Etik ve meslek etikleri. H. Tepe (Ed.). Bir felsefe disiplini olarak etik ve etikler. (ss. 3-7). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.
Tevrüz, S. (2007).İş hayatında etik. İstanbul: Beta Basım A.Ş.
Torlak, Ö. (2001). Pazarlama ahlakı: sosyal sorumluluklar ekseninde pazarlama kararlan ve tüketici davranışlan analizi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A. S.
Turgut, N. (2010). Devlet ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin meslekî etik sorununa karşı meslek örgütlerinin yaklaşımı (Nitel Bir Çalışma). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Türk Dil Kurumu (TDK), (2008). Sözlükler, http://tdkterim.gov.tr/? kelime= etik&kategori= terim&hng=md adresinden 04. Mart 2011 tarihinde alınmıştır.
Uğurlu, C. T. ( 2008). Lise son sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinin etik davranışlarına ilişkin algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2), 367- 378.
Yaman, E., Cetinkaya Mermer, E. ve Mutlugil, S. (2009). İlköğretim okulu öğrencilerinin etik davranışlara ilişkin görüşleri: nitel bir araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi,7'(17), 93-108.
Yaşaroğlu, F. ( 2007). Bir meslek olarak öğretmenlik. D. Ekiz ve H. Durukan (Ed.). Eğitim bilimine giriş. (ss. 251-281). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
Zheng, L. and Huı, S. (2005). Survey of professional ethics of teachers in ınstitutions of higher education. Chinese Education and Society,. 38 (5), 88-99

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com