You are here

Çocukluk Çağı Delici Göz Yaralanmaları: Sebepler ve Sonuçlar

Open Globe Injuries in Childhood: Etiology and Results

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.5505/abantmedj.2017.93764

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
INTRODUCTION: The aim of our study was to evaluate the findings and clinical outcomes of open globe injuries in childhood. METHODS: Retrospective chart review of patients younger than 18 years of age with a diagnosis of penetrating eye injury was performed. Age, gender, cause of injury, visual acuity, eye examination before and after surgery, treatment, complications and follow-up time were recorded. Injury was divided into three groups as corneal, scleral and corneoscleral. The presentation and final visual acuity were compared between groups. RESULTS: The mean age of the patients was 7.8±4.3 years. Right eye was affected in 22 (48.9%), and left eye in 23 cases (51.1%). Various causes of injury included kitchen utensils, stone, wood, iron, and pencil. Penetration was corneal in 51.1%, scleral in 17.8% and corneoscleral in 31.1 %. of cases. Fourteen (31.1%) patients underwent traumatic cataract surgery. Uvea damage was present in 75.6%, hyphema in 55.6% of cases. Retinal detachment occurred in 3 (6.7%) cases. Mean visual acuity at presentation was 1.0 logMAR in corneal, 1.1 logMAR in scleral, and 1.7 logMAR in corneoscleral groups (p = 0.006). The final visual acuity was 0.2 logMAR in corneal, 0.4 logMAR in the scleral, and 0.3 logMAR in corneoscleral groups (p> 0.05). DISCUSSION AND CONCLUSION: Open globe injuries in childhood are often accompanied by the uveal damage and traumatic cataract. Necessary measures and precautions should be taken because the causes of injuries are largely avoidable and the permanent vision deficit is frequent.
Abstract (Original Language): 
GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı çocukluk çağında delici göz yaralanmalarının sebeplerini, bulgularını ve klinik sonuçlarını değerlendirmek. YÖNTEM ve GEREÇLER: Delici göz yaralanması tanısıyla takip edilen 18 yaş altı 45 hastanın dosyaları geriye dönük incelendi. Yaş, cinsiyet, travmanın nedeni, görme keskinliği, cerrahi öncesi ve sonrası göz muayene bulguları, uygulanan tedavi, komplikasyonlar ve takip süreleri kaydedildi. Yaralanma korneal, skleral ve korneoskleral olarak üçe ayrıldı. İlk ve son görme keskinlikleri gruplar arasında kıyaslandı. BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 7,8±4,3 yıl idi. Yirmi iki olguda (%48,9) sağ, 23 olguda (%51,1) olguda sol göz etkilenmişti. Yaralanmaya mutfak gereçleri, taş, odun, demir, kalem gibi çeşitli nedenler sebep olmuştur. Olguların %51,1’inde korneal, %17,8’inde skleral ve %31,1’inde korneoskleral yaralanma mevcuttu. Ondört (%31,1) olguya travmatik katarakt cerrahisi uygulandı. %75,6 olguda uvea hasarı, %55,6 olguda hifema mevcuttu. Retina dekolmanı 3 (%6,7) kişide gelişti. İlk başvuru sırasında ortalama görme keskinliği korneal grupta 1,0 logMAR, skleral grupta 1,1 logMAR, korneoskleral grupta 1,7 logMAR bulundu (p=0,006). Son ortalama görme keskinliği korneal grupta 0,2 logMAR, skleral grupta 0,4 logMAR, korneoskleral grupta 0,3 logMAR bulundu (p>0,05). TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocukluk çağında gözün delici yaralanmalarına uvea hasarı ve travmatik katarakt sık eşlik etmektedir. Yaralanma çoğunlukla önlenebilir nedenlerle olmakta ve kalıcı görme azlığı sık görülmektedir.

REFERENCES

References: 

1. Jandeck C, Kellner U, Bornfeld N, Foerster MH. Open globe
injuries in children. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol
2000;238(5):420-426.
2. Özdemir M, Yaşar T, Şimşek Ş, Durmuş AÇ. Göz Travması
Olgularımızın Epidemiyolojik Değerlendirmesi. Van Tıp
Dergisi 2002: 9(1),1-6.
3. Gümüş K, Topaktaş D, Arda H, Öner A, Evereklioğlu C,
Mirza E, Karaküçük S. Çocukluk Çağı Delici Göz
Yaralanmalarının Klinik ve Demografik Özellikleri. Turkiye
Klinikleri J Ophthalmol 2009;18(1):7-12.
4. Eliaçık M, Erdoğan F, Karaman S, Demirci G, İpek İÖ.
Çocukluk Çağı Göz Travmalarının Değerlendirilmesi: Tek
Merkezli 5 Yıllık Deneyim. J Pediatr Res 2014;1:70-75.
5. Gunes A, Kalaycı M, Genc O, Ozerturk Y. Characteristics of
Open Globe Injuries in Preschool Children. Pediatr Emer
Care 2015;31:701–703.
6. Ilhan HD, Bilgin AB, Cetinkaya A, Unal M, Yucel I.
Epidemiological and clinical features of paediatric open
globe injuries in southwestern Turkey. Int J Ophthalmol
2013;6(6):855-860.
7. Hoskin AK, Yardley AE, Hanman K, Lam G, Mackey DA.
Sports-related eye and adnexal injuries in the Western
Australian paediatric population. Acta Ophthalmol 2015
Dec 9. doi: 10.1111/aos.12911. [Epub ahead of print]
8. Shelsta HN, Bilyk JR, Rubin PA, Penne RB, Carrasco JR.
Wooden intraorbital foreign body injuries: clinical
characteristics and outcomes of 23 patients. Ophthal Plast
Reconstr Surg 2010;26(4):238-244.
9. Erdurman FC, Ceylan OM, Hürmeriç V, Pellumbi A,
Durukan AH, Sobacı G. Ocular
10. injuries caused by metal caps of carbonated mineral water
bottles. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2013;19(3):256-
260.
11. Baba A, Zbiba W, Korbi M, Mrabet A. Epidemiology of open
globe injuries in the Tunisian region of Cap Bon:
Retrospective study of 100 cases. J Fr Ophtalmol
2015;38(5):403-408.
12. Yardley AE, Hoskin AK, Hanman K, Sanfilippo PG, Lam GC,
Mackey DA. Paediatric ocular and adnexal injuries
requiring hospitalisation in Western Australia. Clin Exp
Optom 2016 Oct 20. doi: 10.1111/cxo.12486. [Epub ahead
of print]
13. Minderhoud J, van Nispen RM, Heijthuijsen AA, Beunders
VA, Bueno de Mesquita-Voigt AM, Moll AC, Mans DR,
Saeed P. Epidemiology and aetiology of childhood ocular
trauma in the Republic of Suriname. Acta Ophthalmol
2016;94(5):479-484.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com