You are here

BATI ORTAÇAĞINDA DOĞU BİLİM VE FELSEFE ÇALIŞMALARININ DÜŞÜNCE TARİHİNDEKİ YERİ VE GÜNÜMÜZ DÜŞÜNCESİ İÇİN ÖNEMİ

THE ROLE OF EASTERN SCIENTIFIC AND PHILOSOPHICAL WORKS IN WESTERN MEDIEVAL AGES IN HISTORY OF THOUGHT AND ITS IMPORTANCE IN CURRENT THOUGHT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Science and philosophy are appropriated to the west with an unconscious prejudice while the east has been either ignored or even overlooked. In the production and development of the science and philosophy the East has had significant contributions. This paper explores immense eastern contribution into science and philosophy to cope with the problematic aspects of, its contemporary, western medieval social sciences and philosophy, which may still be the case. The claim of this article is that an appeal to the scientific and philosophical studies arose in the East in the history of thought might be a crucial contribution to the Western social sciences and philosophies which seem to be in a crisis.
Abstract (Original Language): 
Entellektüel dünyada genellikle bilim ve felsefenin Batı'ya ait olduğu, Doğu'da gelişemediği kabul edilir. Bilim ve felsefenin üretilmesi ve geliştirilmesinde Doğu'nun da önemli katkıları olmuştur. Bu makalede, Batı-merkezli felsefe ve sosyal bilimlerin problemli yönlerini ortadan kaldırabilmek hususunda, özellikle de ortaçağdaki Doğu-merkezli bilim ve felsefe çalışmalarına yönelmenin gerekliliği vurgulamaktadır. Makalede esas olarak, düşünce tarihi içerisinde Doğu'da ortaya çıkmış bilim ve felsefe çalışmalarına eğilmenin, kriz içinde olan Batılı sosyal bilimlere ve felsefelere önemli ölçüde katkı sağlayacağı iddia edilmektedir.

REFERENCES

References: 

ADIVAR, A. Adnan, Osmanlı Türklerinde İlim, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1982.
• ASIMOV, Isaac; Bilim ve Buluşlar Tarihi, Çeviren: E. Topçugil, İmge Kitabevi, Ankara, 2006.
• ASTER, Ernst von; İlkçağ ve Ortaçağ Felesefe Tarihi, Günümüz diline uyarlayan: V. Okur, İm Yayın Tasarım, İstanbul, 2005.
• BOLAY, Süleyman Hayri; Aristo Metafiziği ile Gazzali Metafiziğinin Karşılaştırılması, Kalem Yayıncılık, İstanbul, 1980.
• CEVİZCİ, Ahmet; Ortaçağ Felsefesi Tarihi, Asa Kitabevi, Bursa, 1999.
• CORBIN, Henry; İslam Felsefesi Tarihi, Cilt 1, Çeviren: H. Hatemi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004.
• CORBIN, Henry; İslam Felsefesi Tarihi, Cilt 2, Çeviren: A. Arslan, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004.
• ÇOTUKSÖKEN, Betül ve BABÜR, Saffet; Ortaçağda Felsefe, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000.
• ÇUBUKÇU, İbrahim Agâh; Türk-İslam Düşünürleri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1989.
• ÇÜÇEN, Kadir; Ortaçağ Felsefesi Tarihi, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2000.
• DAHRENDORF, Ralf; "Bürokratikleşmiş Bir Bilim Dalı", Sosyoloji ve Geleceği (iç.), Editör ve Çeviren: Ç. Özdemir, Eylül Yayınları, Ankara, 2002, s. 35-41.
• el-ACEM, Refik; "Gazali'nin Hayatı ve Kişiliği", Düşünmede Doğru Yöntem (iç.), Gazali, Çeviren: A. Kayacık, Ahsen Yayınları, İstanbul, 2002.
• ELIADE, Mircea; Demirciler ve Simyacılar, Çeviren: M. E. Özcan, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2003.
• GAZÂLİ; Filozofların Tutarsızlığı, Çeviren: B. Sadak, Ahsen Yayınları, İstanbul, 2002.
• GÖKDOĞAN DOSAY, Melek ve Diğerleri; Bilim Tarihi Kılavuzu-Buluşlar ve Yapıtlar, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2001.
• GÖKER, Lütfi; Fen Bilimleri Tarihi ve Türk-İslam Bilginlerinin Yeri, Milli Eğitim Basımevi,
İstanbul, 1998.
• GREGORY, Andrew; Evreka! Bilimin Doğuşu, Çeviren: E. Ayhan, Güncel Yayıncılık, İstanbul, 2005.
• GULBENKIAN KOMİSYONU; Sosyal Bilimleri Açın, Çeviren: Ş. Tekeli, Metis Yayınları, İstanbul,
2000.
• GÜÇLÜ, A. Baki ve Diğerleri; Sarp Erk Ulaş Felsefe Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayıncılık, Ankara,
2002.
• GÜREL, Ahmet Osman; Doğa Bilimleri Tarihi, İmge Kitabevi, Ankara, 2001.
• GÜVENÇ, Bozkurt; İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1994.
• HABERMAS, Jürgen; Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine, Çeviren: M. Tüzel, Kabalcı Yayınevi,
İstanbul, 1998.
• HAKÎMÎ; M. Rıza; İslam Bilim Tarihi, Çeviren: H. Arslan; İnsan Yayınları, İstanbul, 1999.
• HAMMOND, Robert; Farabi Felsefesi ve Ortaçağ Düşüncesine Etkisi, Çeviren: G. Küken ve U.
Nutku, Alfa Yayınları, İstanbul, 2001.
• HERODOTOS; Heredot Tarihi, Çeviren: M. Ökmen, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1991.
• İBN RÜŞD; Tutarsızlığın Tutarsızlığı, Çeviren: M. H. Özev, Bordo Siyah Klasik Yayınlar, İstanbul, 2007.
• İBN SÎNÂ; el-Kânûn fi't-Tıbb, Birinci Kitap, Çeviren: E. Kahya, Ankara, 1995.
• İHSANOĞLU, Ekmeleddin; Osmanlılar ve Bilim, Nesil Yayınları, İstanbul, 2003.
• KIZILÇELİK, Sezgin; Sosyolojinin Neliği, Anı Yayıncılık, Ankara, 2009.
• KUŞ, Elif; Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri, Anı Yayıncılık, Ankara, 2003.
• MEZ, Adam; Onuncu Yüzyılda İslam Medeniyeti, Çeviren: S. Şaban, İnsan Yayınları, İstanbul, 2000.
31
• NASR, Seyyid
Hüseyin; İslam ve İlim, Çeviren: İ. Kutluer, İnsan Yayınları, İstanbul, 1989.
• NISBETT, Richard E.; Düşüncenin Coğrafyası Doğulular ve Batılılar Nasıl -ve Neden- Birbirinden Farklı Düşünürler, Çeviren: G. Ç. Güven, Varlık Yayınları, İstanbul, 2005.
• ÖZEV, Muharrem Hilmi; "İbn Rüşd, Kimi, Neden Tutarsız Buluyordu", Tutarsızlığın Tutarsızlığı (iç.), İBN RÜŞD, Çeviren: M. H. Özev, Bordo Siyah Klasik Yayınlar; İstanbul, 2007, s 11-18.
• RUSSELL, Bertrand; Batı Felsefesi Tarihi, Çeviren: M. Sencer, Say Yayıncılık, İstanbul, 1983.
• SAYILI, Aydın; Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik, Astronomi ve Tıp, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1991.
• SEIDMAN, Steven, "Sosyolojik Teorinin Sonu mu?", Retorik, Hermeneutik ve Sosyal Bilimler: İnsan Bilimlerinde Retoriğe Dönüş (iç.), Çeviren ve editör: H. Arslan, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2002, s. 21-26.
• SELSAM, Howard; Din, Bilim ve Felsefe, Çeviren: M. Türdeş, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul,
2004.
• SEZER, Baykan; Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, Sümer Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1988.
• STÖRİG, H. J. ; İlkçağ Felsefesi, Çeviren: Ö. C. Güngören, Yol Yayınları, İstanbul, 2000.
• TANİLLİ, Server; Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, Cilt 1, Adam Yayıncılık, İstanbul, 2005.
• TEZ, Zeki; Bilim ve Teknikte Ortaçağ Müslümanları, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2001.
• WALLERSTEIN, Immanuel; Sosyal Bilimleri Düşünmemek-19. Yüzyıl Paradigmasının Sınırları,
Çeviren: T. Doğan, Avesta Yayınları, İstanbul, 1999.
• YILDIRIM, Cemal; Bilim Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com