You are here

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE COMPUTER SELF-EFFICACY PERCEPTIONS OF STUDENTS FROM FACULTY OF EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Self-efficacy is defined by Bandura as an individual’s perception of himself on his capacity to arrange the necessary activities in order to achieve a certain performance and realize those activities successfully. When viewed from the point of view of teaching profession, it can be argued that teachers’ perceptions of self-efficacy will play an important role in their understanding technology-based effects and benefiting from opportunities. The beliefs of learners, on the other hand, about self-efficacy should be taken into account in the learningteaching process. This research was carried out on candidate teachers, who will be employed as teachers in the future and have to rely on their computer skills frequently. It is believed that candidate teachers’ perceptions of computer self-efficacy will have a bearing on their professional success in the future. For this purpose, data was collected by applying the Computer self-efficacy scale (CSE) to the 122 students at the Faculty of Education at Kahramanmaraş Sütçü İmam University. The collected was analyzed according to independent group’s t test and Anova test. According to the results of independent groups t test, while a significant difference was not found between candidate teachers’ perceptions of computer self-efficacy in terms of their genders, ages, the class they study in and the places they live in before they enrolled in the program, there was a significant difference in terms of the departments they study at. They were also compared in terms of the secondary schools they finished and the geographical regions they come from and a significant difference was not found.
Abstract (Original Language): 
Öz-yeterlik kavramı Bandura tarafından bireyin belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri düzenleyip başarılı bir biçimde gerçekleştirme kapasitesi hakkında kendine ilişkin yargısı olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma öğretmenlik mesleği açısından bakıldığında öğretmenlerin gelecekte teknolojik gelişme kaynaklı etkileri iyi anlamaları ve fırsatları iyi kullanmaları noktasında bilgisayara yönelik öz-yeterlik algılarının önemli rol üsteleneceği söylenebilir. Diğer taraftan öğrenenlerin de öz-yeterlik inançları öğrenme-öğretme sürecinde dikkate alınması gereken bir durumdur. Bu araştırma bu önemden yola çıkarak gelecekte eğitim sisteminde öğretmen olarak görev yapacak ve bu esnada sıklıkla bilgisayar becerilerini işe koşacak öğretmen adayları üzerinde yürütülmüştür. İnanılmaktadır ki öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik öz-yeterlik algıları onların gelecekteki mesleki başarılarını etkileyecektir. Bu amaçla Öz-Yeterlik Ölçeği (Computer Self-Efficacy-CSE) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki 122 öğrenciye uygulanarak veri toplama yoluna gidilmiştir. Elde edilen verilerle bağımsız gruplarda t testi ve Anova testine göre çözümleme yapılmıştır. Bağımsız gruplar t testi sonuçlarına göre bilgisayar öz-yeterlik algıları arasında öğretmen adaylarının cinsiyetlerine, yaşlarına, öğrenim gördükleri sınıfa, programa kayıt yaptırmadan önce yaşadıkları yerleşim türüne göre anlamlı fark bulunmazken, öğrenim gördükleri bölüme göre anlamlı fark bulunmuştur. Ayrıca mezun oldukları ortaöğretim kurumu ve geldikleri coğrafi bölge bakımından da karşılaştırma yapılmış, bu boyutlar açısından da anlamlı fark bulunmamıştır.

REFERENCES

References: 

Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar özyeterlik algıları
üzerine bir çalışma.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 : 1-10.
Akkoyunlu, B. ve Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (böte) bölümü öğrencilerinin
bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online
Journal of Educational Technology – TOJET July 2003 ISSN: 1303-6521 volume 2 Issue 3 Article 11.
Aşkar, P. ve Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili özyeterlik algısı.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
Aston, P.T. (1984). Teacher efficacy: a motivational paradigm for effective teacher education. Journal of
Teacher Education, 35 (5), 28-32.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-
215.
Bandura, A. (1995). Exercise of personal and collective efficacy in changing societies. Self-efficacy in changing
societies.Cambridge University Press.
Berkant H., G. ve Tuncer, M. (2010). Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji öğretimi özyeterlik inançlarının ve
öğrenme stillerinin değerlendirilmesi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları
Sempozyumu I, I16 –18 Mayıs 2010 – Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA.
Brown, J.H. (2008). Developing and using a computer self-efficacy scale for adults.
http://csc-studentweb.lr.edu/
Çetin, B. (2008). Marmara üniversitesi sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayarla ilgili özyeterlik algılarının
incelenmesi. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 11, 101-114 (2008).
Emmer, E. ve Hickmen, J. (1991). Teacher efficacy in classroom management and discipline.Educational and
Psychological Measurement, 51, 755-765.
Enochs, L. G. ve Riggs, I. M. (1990). Further development of an elementary science teaching efficacy belief
instrument.A preservice elementary scale.School Science and Mathematics, 90(8), 694-706.
Gibson, S. ve Dembo, M. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of Education Psychology, 76,
569-582.
Hoy, W. K. ve Woolfolk, A. E. (1993). Teachers’ sense of efficacy and the organizational healthy of schools.The
elementary School Journal.93, 356-372.
Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın.
Ross, J. A. (1992). Teacher efficacy and the effect of coaching on student achievement.Canadian Journal of
Education, 17, 51- 65.
Soodak, L. C. ve Podell, D. M. (1998). Teacher efficacy and the vulnerability of the difficult-to-teach
student.Advances in Research on Teaching, 7, 75-109.
Tschannen-Moran, M., Hoy, A. W. ve Hoy, W. K. (1998).Teacher efficacy: Its meaning and measure.Review of
Educational Research, 68(2), 202-248.
Usluel, K., Y. ve Seferoğlu, S., S. (2004).Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının bilgisayar kullanımı ve özyeterlik
algıları. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(6), s. 143-157.
Yılmaz, M., Gerçek, C., Köseoğlu, P., Soran, H., (2006). Hacettepe üniversitesi biyoloji öğretmen adaylarının
bilgisayarla ilgili öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30,
278-287.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com