You are here

ÜSTBİLİŞ STRATEJİLERİ ÖĞRETİMİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİSİNE VE DİNLEMEYE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ

EFFECTS OF TEACHING METACOGNITION STRATEGIES TO LISTENING OMPREHENSION SKILLS AND ATTITUDE TOWARD LISTENING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is determining the effect of teaching metacognition strategies to the fifth grade students according to their listening comprehension skills and students’ attitudes toward listening. The study group of the research consists of 65 fifth grade students at two elementary schools in the province of Kırıkkale. In the study, mixed method which both quantitative and qualitative research methods are used together for collecting, analysing and interpreting data. During the research process, in the experimental group, teaching metacognition strategies was carried out through the usage of listening texts activities. In the control group, listening activities were carried out according to Turkish Teaching Curriculum. Implementation process of the study was carried out for a total of 12 weeks, for two hours per week. Both control and experimental group students’ listening comprehension levels, their metacognitive awareness levels toward listening and attitudes toward listening were determined with the scale developed for the study both at the beginning and at the end of the implementation process. The data of the study were analysed with SPSS programme. According to the findings of the research, for control and experimental group students’ listening comprehension,their metacognitive awareness levels toward listening and their attitudes toward listening were found as significant difference in favor of experiment group.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada üstbiliş stratejileri öğretiminin, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin dinlediklerini anlama becerileri ve dinlemeye yönelik tutumları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kırıkkale ili merkezinde bulunan iki ilköğretim okulunun beşinci sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 65 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karışık yöntem (mixed method) kullanılmıştır. Araştırma sürecinde, deney grubunda, dinleme metinlerinden yararlanarak etkinlikler yoluyla üstbiliş stratejileri öğretimi gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubunda ise Türkçe Öğretim Programı’na göre dinleme çalışmaları yapılmıştır. Araştırmanın uygulama süreci haftada iki ders saati olmak üzere toplam 12 haftada gerçekleştirilmiştir. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin dinlediklerini anlama düzeyleri, dinlemeye yönelik üstbilişsel farkındalıkları ve dinlemeye ilişkin tutumları, uygulama sürecinin başında ve sonunda araştırma kapsamında geliştirilen ölçekler yardımıyla belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonunda, deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin dinlediğini anlama, üstbilişsel dinlediğini anlama farkındalığı ve dinlemeye yönelik tutum erişileri arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Arnold, C. L. And Coran, J. J. (2011). Are you listening healthcare providers? Suggestions for listening skill building education for healthcare providers. Listening Education, 2, 5-15.
Akın, A. (2006). Başarı amaç oryantasyonları ile bilişötesi farkındalık, ebeveyn tutumları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Akın, A., Abacı, R., ve Çetin, B. (2007). The validity and reliability study of the Turkish version of the Metacognitive Awareness Inventory. Educational Science: Theory & Practice, 7(2), 655-680.
Birjandi, P. (2012). The effect of metacognitive strategy instruction on the listening performance of EFL students. International Journal of Linguistics, 4(2), 495-517.
Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. (7.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Bozorgian, H. (2012). Metacognitive instruction does improve listening comprehension. ISRN Education, 1-6.
Cross, J. (2010). Metacognitive instruction for helping less-skilled listeners. ELT Journal, 65(4), 408-416.
Çakıroğlu, A. (2007). Üstbilişsel strateji kullanımının okuduğunu anlama başarı düzeyi düşük öğrencilerde erişi artırımına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Demircioğlu, H. (2008). Matematik öğretmen adaylarının üstbilişsel davranışlarının gelişimine yönelik tasarlanan eğitim durumlarının etkililiği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Dinner, L. R. (2009). Analysis of the metacognitive and affective components of learning on reading achievement of striving readers with and without a reading disability. Unpublished doctoral dissertation, University of Kansas, Kansas.
Doğan, Y. (2007). İlköğretim ikinci kademede dil becerisi olarak dinlemeyi geliştirme çalışmaları. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
El-Hindi, A. E. (1996). Enhancing metacognitive awareness of college learners. Reading Horizons. 36(3), 214-230.
Ergin, A. (1998). Öğretim teknolojisi: İletişim. Ankara: Anı Yayıncılık.
Field, J. (2000). Not waving but drowning: A reply to Tony Ridgeway. ELT Journal, 54(2), 186–195.
Field, J. (2003). Promoting perception: lexical segmentation in L2 listening. ELT Journal, 57(4), 325–333.
Fuchs, D. and Fuchs, L. S. (2006). Introduction to response to intervention: What, why and how valid is it? Reading Research Quarterly, 41(1), 93-99.
Ghapanchi, Z., and Taheryan, A. (2012). Roles of linguistic knowledge, metacognitive knowledge and metacognitive strategy use in speaking and listening proficiency of İranian EFL learners. World Journal of Education, 2(4), 64-75.
Goh, C.C.M. (2000). A cognitive perspective on language learners’ listening comprehension problems. System, 28(1), 55–75. Goh, C., and Taib, Y. (2006). Metacognitive instruction in listening for young learners. ELT Journal, 60(3), 222-232.
Imhof, M. (2000, March). How to monitor listening more efficiently: Meta-cognitive strategies in listening. Paper presented at the International Listening Association convention, Virginia Beach, VA.
Jacobs, J. E., and Paris, S. G. (1987). Children’s metacognition about reading: Issues in definition, measurement and instruction. Educational Psychologist, 22, 255-278.
Leech, N.L., Barrett, K.C., and Morgan, G.A. (2005). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation. (2nd Edition). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Liu, Y. C. (2009). The utilization of listening strategies in the development of listening comprehension among skilled and less-skilled non-native English speakers at the college level. Unpublished doctoral dissertation, Texas A&M University, Texas.
MEB (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Basımevi.
Melanlıoğlu, D. (2011). Üstbiliş strateji eğitiminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin dinleme becerilerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Metcalfe, J., and Shimamura A. P. (1994). Metacognition: Knowing about knowing. Cambridge: Mit Pres Özbilgin, A. (1993). Effects of training university EFL studens İn metacognitive strategies for listening to academic lectures. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Özsoy, G. (2007). İlköğretim beşinci sınıfta üstbiliş stratejileri öğretiminin problem çözme başarısına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Pintrich, P. R., and DeGroot, E. (1990). Motivational and self-regulated learning learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82(1), 33-40.
Pintrich, P. R., Wolters, C. A., and Baxter, G. P. (2000). Assessing metacognition and self-regulated learning. In G. Schraw and J. C. Impara (Eds.), Issues in the measurement of metacognition (pp. 43-99). Lincoln: Buros Institute of Mental Measurements.
Pucheu, P. M. (2008). An investigation of the relationships between the scoring rubrics inventory and the metacognitive awareness inventory as reported by secondary school core-subject teachers. Unpublished doctoral dissertation, University of New Orleans, New Orleans.
Ridley, D. S., Schutz, P. A., Glanz, R. S., and Weinstein, C. E. (1992). Self-regulated learning: The interactive influence of metacognitive awareness and goal setting. Journal of Experimental Education, 60(4), 293–306.
Robertson, A. K. (2004). Etkili Dinleme. İstanbul: Hayat Yayınları.
Schraw, G., and Moshman, D. (1995). Metacognitive theories. Educational Psychology Review, 7(4), 351-371. Schraw, G. (1998). Promoting general metacognitive awareness. Instructional Science, 26, 113-125.
Schraw, G., Wise, S. L., and Roos, L. L. (2000). Metacognition and computer-based testing. In G. Schraw & J.C. Impara (Eds.), Issues in the measurement of metacognition (223-262). Lincoln: Buros Institute of Mental Measurements.
Stein, S.K. (1999). Uncovering listening strategies: Protocol analysis as a means to investigate student listening in the basic communication course. Unpublished doctoral dissertation, University of Maryland, College Park.
Schwartz, B. L., and Perfect, T. J. (2002). Introduction: Toward an applied metacognition. In T. J. Perfect & B. L. Schwartz (Eds.), Applied metacognition (1-11). Cambridge: Cambridge University Press.
Ünalan, Ş. (2006). Türkçe Öğretimi. (3. basım). Ankara: Nobel Yayınevi.
Vandergrift, L. (2003). Orchestrating strategy use: Toward a model of the skilled second language listener. Language Learning, 53(4), 463-496.
Vandergrift, L., Goh, C. C. M., and Mareschal, C. J. (2006). The metacognitive awareness listening questionnaire: Development and validation. Language Learning, 56(3), 431–462.
Veenman, M. V. J., Hout-Wolters, B. H. A., Afflerbach, P. (2006). Metacognition and Learning: Conceptual and methodological considerations. Metacognition and Learning, 1, 3-14.
Wilson, M. (2003). Discovery listening-improving perceptual processing. ELT Journal, 57(4), 335–343. Yıldırım, H. (2007). İlköğretim 3. sınıf öğrencilerinin dinleme becerileri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bolu.
Yılmaz, İ. (2007). Türkçe öğretiminde dinleme becerisini geliştirmeye yönelik önerilen etkinliklerin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
Yılmaz, A. Z. (2010). Kavramsal değişim metinlerinin üniversite öğrencilerinin geometrik optik konusundaki kavram yanılgılarının düzeltilmesi ve fizik dersine karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com