You are here

GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE HIGH SCHOOL OF FINE ARTS STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS MUSIC TEACHING PROFESSION ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.295070

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of the study was to determine the attitudes of the students of the School of Fine Arts (SFA) towards the music teaching profession; SFA, which is studied, examines the difference according to the variables is to the type of education, grade level, gender, parental education level. Research is a descriptive field study. The samples of the study were taken from Aksaray, Çanakkale Hüseyin Akif Terzioğlu, Erzurum, Eskişehir, İzmir Işılay Saygın, Kayseri Fevziye Memduh Güppüpoğlu, Kocaeli, Kütahya, Malatya Abdulkadir Eriş, Niğde, Sivas Muzaffer Sarı Sözen, Tekirdağ, Tokat and Van SFA music department consists of 989 students who are studying in 1st, 2nd, 3rd and 4th class. In the direction of research findings, SFA students' attitudes towards music teaching; There was a meaningful difference in the "Love-Commitment" and "Value" subdimension according to the SFA, and there was a meaningful difference in the "Value" sub-dimension according to the class level; It was found that there was a meaningful difference in the sub-dimension of "Love- Commitment" and "Value" according to the educational level of mother and father.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar Lisesi (GSL) öğrencilerinin müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutumlarının; öğrenim gördüğü GSL, öğrenim şekli, sınıf düzeyi, cinsiyet, anne ve baba eğitim düzeyi değişkenlerine göre farklılık durumunu incelemektir. Araştırma betimsel bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın örneklemini Aksaray, Çanakkale Hüseyin Akif Terzioğlu, Erzurum, Eskişehir, İzmir Işılay Saygın, Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu, Kocaeli, Kütahya, Malatya Abdulkadir Eriş, Niğde, Sivas Muzaffer Sarı Sözen, Tekirdağ, Tokat ve Van GSL’nin müzik bölümü 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 989 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma bulguları doğrultusunda GSL öğrencilerinin müzik öğretmenliğine yönelik tutumlarında; öğrenim görülen GSL’ye göre “Sevgi-Adanmışlık” ve “Değer” alt boyutunda anlamlı bir farklılık oluştuğu, sınıf düzeyine göre “Değer” alt boyutunda anlamlı bir farklılık oluştuğu; anne ve baba eğitim düzeyine göre “Sevgi- Adanmışlık” ve “Değer” alt boyutunda anlamlı bir farklılık oluştuğu, sonuçlarına ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Akbulut, E. (2006). “Günümüz Müzik Eğitimcisi Nasıl Olmalıdır.” Pamukkale
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20: 23-28.
Aksoy, M. E. (2010). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin
Tutumları.” Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi.
2: 197-212.
Aslan, D. ve Akyol, K. A. (2006). “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik
Mesleğine Yönelik Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi.”
Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 15(2): 51-60.
Ayarcı, K. R. (2007). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının, Öğretmenlik
Mesleğine Karşı İlgi Tutum ve Beklenti Düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek
lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
Aysu, B. (2007). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı
Tutumlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Başaran, S. S. (2010). Müzik Öğretmeni Adaylarının Sürekli Kaygı Düzeyleri Müzik
Öğretmenliğine Yönelik Tutumları ve Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli
Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi,
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak.
Bozkaya, İ. (2006), “Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Mezunlarının Müzik
Öğretmenliği Programı Kontenjanları İçindeki Yeri”, Ulusal Müzik Eğitimi
Sempozyumu, 26-28 Nisan, Denizli.
Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumlarının…
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 26, Ağustos 2017
517
Bulut, D. (2011). “Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik
Tutumları.” GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 31(3): 651-674.
Bulut, İ. (2009). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin
Tutumlarının Değerlendirilmesi (Dicle ve Fırat Üniversitesi Örneği).” Dicle
Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 14: 13-24.
Çapa, Y. ve Çil, N. (2000). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik
Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi.” Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 18: 69-73.
Çapari, B. ve Çelikkaleli, Ö. (2008). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe İlişkin
Tutum Ve Mesleki Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Program ve Fakültelerine
Göre İncelenmesi.” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9(15): 33-53.
Çelenk, S. (1988). Eğitim Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine
İlişkin Tutumları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Çetin, Ş. (2003). Anadolu Öğretmen Lisesi ve Düz Lise Çıkışlı Eğitim Fakültesi
Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması.
Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Ankara.
Demirtaş, H., Cömert, M. ve Özer, N. (2011). “Öğretmen Adaylarının Özyeterlik
İnançları ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları.” Eğitim ve Bilim
Dergisi. 36(159): 96-111.
Erdem, A. R. ve Anılan, H. (2000). “PAÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği
Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları.” Pamukkale
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7: 146-152.
Eren, E. (1993). Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş.
Ertürk, S. (1972). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
Güdek, B. (2007). Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1. ve 4. Sınıf,
Öğrencilerinin Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumlarının Öğrenciye
Damla BULUT-Hüseyin TAN
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 26, Ağustos 2017
518
Ait Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi.
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Güleç, G. (2010), “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri
Öğrencilerinin Alanları İle İlgili Yükseköğretim Kurumu Tercihlerinde,
Yükseköğretim Kurumlarından Beklentileri ve Bu Kurumların Tercihler
Üzerindeki Etkileri”, IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 15-17 Aralık,
İstanbul.
Hacıömeroğlu, G. ve Taşkın, Ş. Ç. (2010). “Fen Bilgisi Öğretmenliği ve
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları (Ofma) Eğitimi Bölümü Öğretmen
Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları.” Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi. 11(1): 77-90.
İnceoğlu, M. (1993). Tutum Algı İletişim. Ankara: Verso Yayıncılık.
Konuk, N. (2011). Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenliğe İlişkin Tutum ve
Mesleki Yeterlik Algı Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi.
Yayımlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, İstanbul.
Köse, H. S. (2006), “Müzik Öğretmenliği Eğitiminde Öğrenci Kaynağı Olarak
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri”, Ulusal Müzik Eğitimi
Sempozyumu, 26-28 Nisan, Denizli.
Küçük, P. (2012). “Müzik Öğretmenlerinin Müzik Öğretmenliği Mesleğine
Yönelik Tutumlar.” Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 19:
151-161.
Küçükahmet, L. ve diğerleri (2000). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2011). GSL yönetmelik, 11 Şubat 2011 tarihinde
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html adresinden alınmıştır.
Oral, B. (2004). “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin
Tutumları.” Eurasian Journal Of Education Research. 15: 88-98.
Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumlarının…
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 26, Ağustos 2017
519
Özder, H. ve diğerleri (2010). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine
Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.” Kuram ve
Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 16(2): 253-275.
Öztürk, A. (2003). AGSL öğrencilerin eğitim programlarını değerlendirmeleri ve
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Sağlam, A. Ç. (2008). “Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik
Mesleğine Yönelik Tutumları.” Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi. 5(1): 59-69.
Say, A. (2005). Müzik öğretimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
Sümbüllü, M. K. (2013). Kuruluşundan Günümüze Anadolu Güzel Sanatlar
Liseleri Öğretim Sürecinin ve Mesleki Müzik Eğitimine Katkılarının Farklı
Değişkenler Açısından İncelenmesi (Erzurum Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
Tanel, R., Şengören, S. K. ve Tanel, Z. (2007). “Fizik Öğretmen Adaylarının
Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından
İncelenmesi.” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(22): 1-9.
Tanrıöğen, A. (1997). “Buca Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik
Mesleğine Yönelik Tutumları.” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi. 3: 55-67.
Temiz, Y. (2001). Öğretmenlik eğitim-aydınlanma. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.
Temizkan, M. (2008). “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine
Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma.” Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 6(3):
461-486.
Türkoğlu, A. (2005). 109 soruda öğretmenlik meslek bilgisine giriş. İstanbul: Kare
Yayınları.
Damla BULUT-Hüseyin TAN
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 26, Ağustos 2017
520
Uçan, A. (1996), “Yirmibirinci Yüzyıl Eşiğindeki Türkiye’de Anadolu Güzel
Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri: Genel Durum Sorunlar Çözümler”, I. Ulusal
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Sempozyumu, 28-30 Kasım,
Bursa.
Uçan, A. (1997). Müzik eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi. Ankara: Evrensel Müzikevi.
Uçan, A. (2006), “Müzik Öğretmeni Yeterlikleri”, Ulusal Müzik Eğitimi
Sempozyumu, 26-28 Nisan, Denizli.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com