You are here

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Siteleriyle İlgili Görüşlerinin Demografik Özellikleri Açısından İncelenmesi

Demographic Characteristics Terms of University Students' Opinions an Investigation on Social Networking Sites

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, the thoughts of university students over the usage, positive and negative effects of social networking sites are studied comparing the students by considering their demographic features. The research was conducted by using survey method. 6000 students enrolled in Faculty of Education of Çukurova University constitute the research population. And, the analysis comes from 659 of them which represent a sample rate of 11 %. Two different kinds of scale were used to collect data. T test and ANOVA were used for analysis. The findings of the research show that the positive/negative effects of social networking sites over university students display no significant difference according to demographic characteristics. When it comes to the use of social networking sites in educational context significant difference has been seen in favour of the students with lower income. When the student opinions related to the use of social networking sites in educational context is referred to the program, there are also significant differences.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerinin olumlu-olumsuz etkilerine ve eğitsel bağlamda kullanılmasına yönelik görüşleri, öğrencilerin demografik özelliklerine göre incelenmiştir. Araştırma ilişkisel tarama yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde okuyan 6000 öğrenci oluşturmaktadır. Bu evrenden %11 örneklem büyüklüğü ile ulaşılan toplam 659 üniversite öğrencisinden toplanan verilerle analizler yapılmıştır. Veriler iki farklı ölçek kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analiz edilmesinde t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre sosyal paylaşım sitelerinin olumlu ve olumsuz etkileri demografik özelliklere bağlı olarak farklılık göstermemektedir. Sosyal paylaşım sitelerinin eğitsel bağlamda kullanılmasında ise düşük gelire sahip olan öğrenciler lehine bir durum bu öğrencilerin görüşlerinin daha olumlu olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin okudukları lisans programı açısından da anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür.
23
35

REFERENCES

References: 

Atam, O. (2006). Oluşturmacı Yaklaşıma Dayalı Olarak Fen ve Teknoloji Dersi Isı - Sıcaklık Konusunda
ÖNERİLER
http://dergi.adM.edu.tr/egitimbilimleri/
Baran, B.
(2010)
. Facebook as a formal instructional environment. British Journal of Educational Technobgy, 41 (6), 146-149.
Bartlett-Bragg, A. (2006). Reflections On Pedagogy: ReframingPracticeToFosterinformal Learning WithSocial Software. http://www.dream.sdu.dk/uploads/files/Anne%20Bartlett- Bragg.pdf adresinden erişilmiştir.
Çetin, E. (2008). Sosyal İletişim Ağları ve Gençlik:Facebook Örneği. http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/bilim/bilim15.pdf adresinden erişilmiştir.
Greenhow, C.&Robelia, B. (2009). Informallearningandidentityformationin onlinesocialnetworks.
learning, Media andTechnology. 34 (2), 119—140.
İşman, A., Baytekin, Ç., Balkan, F., Horzum, M.B. ve Kıyıcı, M. (2002). Fen bilgisi eğitimi ve yapısalcı yaklaşım. TheTurkish Online Journal of EducationalTechnology — TOJET.1(1), 41-47.
Kalafat, Ö. ve Göktaş, Y. (2011). Sosyal Ağların Yükseköğretimde Kullanımı: Gümüşhane Üniversitesi, Facebook Örneği. 5th International Computer&Instructional Technologies Symposium. (22-24 September 2011). Fırat University, Elazığ- Turkey.
Karasar, N.(2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel yayın Dağıtım, Ankara.
Kobak, K. ve Biçer, S. (2008). Facebook Sosyal Paylaşım Sitesinin Kullanım Nedenleri.8th International EducationalTecnoloji Conference. ((6-9 May 2008))Anadolu University, Eskişehir-Turkey.
Mazman, S.G. (2009). Sosyal Ağların Benimsenme Süreci ve Eğitsel Bağlamda Kullanımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü.
Mazman, S.G. ve Usluel, Y.K.
(2011)
. Gender differences in using social networks. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10 (2), 133-139.
Mcloughlin, C. & Lee, M.J.V. (2007). Social Software AndParticipatory Learning: PedagogicalChoicesWithTechnologyAffordances in The Web2.0 Era. http://www.ascilite.org.au/conferences /singapore07 /procs /mcloughlin.pdf adresinden erişilmiştir.
Özmen, F.,Aküzüm, C., Sünkür, M. ve Baysal, N. (2011). Sosyal Ağ Sitelerinin Eğitsel Ortamlardaki İşlevselliği. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS'11). (16-18 May 2011), Fırat University, Elazığ- Turkey.
Öztürk, M. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Eğitimde Kullanımıyla İlgili Görüşleri. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Öztürk, M. ve Akgün, Ö.E. (2012). Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerini kullanma amaçları ve bu sitelerin eğitimlerinde kullanılması ile ilgili görüşleri. Sakarya University Journal of Education. 2(3), 49-67.
35

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com