You are here

Anadolu ve Meslek Lisesi Okul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri

The Instructional Leadership Roles of the School Principals in Anatolian and Vocational High Schools

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to investigate how the instructional leadership roles of the school principals of the high schools are described by teachers. The data was collected at 4 schools in total, two of which are Anatolian high schools, one Girls Vocational School and one Industrial Vocational School through interviews with 16 teachers. Some of the findings of the research are as follows: According to the teachers, in order to enhance the goals of the schools, the school principals of the Anatolian High schools tend to encourage the project studies and social and cultural activities, improve academic success while the principals of Vocational High Schools tend to support and apply the projects of the Ministry, organize department activities more than setting higher level goals. It was stated by the teachers that they only inspect some teachers in class but they did not make any assessment of the inspection or only with very short statements even if they did. For teachers in either type of schools the coordination related to the academic programs were provided by the teachers while school-wide activities by the school principals and assistant principals; the academic success level of the students were discussed among teachers and administrators in various meetings.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı; ortaöğretim okullarında görevli okul müdürlerinin öğretimsel liderlik rollerinin öğretmen görüşlerine göre incelemektir. Veriler, iki Anadolu Lisesi, Kız Meslek Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi olmak üzere toplam 4 okulda, 16 öğretmenden görüşme yolu ile elde edilmiştir. Araştırmanın bazı bulguları şöyledir: Öğretmen görüşlerine göre okul amaçlarını geliştirmede Anadolu Lisesi okul müdürlerinin daha çok; okul proje çalışmalarını teşvik etme, sosyal kültürel etkinlikleri teşvik etme, akademik başarıyı artırma, meslek lisesi okul müdürlerinin bakanlığın projelerini uygulama ve destekleme, alan etkinlikleri düzenleme gibi çalışmalar yaptıkları, üst düzey amaçlar belirlemedikleri; bazı öğretmenlerin derslerini denetlediği, denetleme ile ilgili olarak değerlendirme yapmadığı, ya da genel cümlelerle kısa bir değerlendirme yaptığı belirtilmiştir. Her iki okul türünde ders programları arasında koordinasyonu öğretmen, okulun genel etkinliklerinde ise koordinasyonu okul müdürünün kendi ya da müdür yardımcıları aracılığı ile sağladığı, öğrenci başarısının öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler kurulu toplantılarında değerlendirdiği saptanmıştır.

REFERENCES

References: 

Akgün, N. (2001). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Öğretimsel Liderliği, Bolu: Abant İzzet Baysal
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.
Aksoy, E. ve Işık, H. (2008). İlköğretim okul müdürlerinin öğretim liderliği rolleri, Sosyal Bilimler Dergisi.
Aksu, A., Gemici, Y. ve İşler, H. (2006). İlköğretim okulu müdürlerinin öğretimsel liderliklerine ilişkin
görüşleri, Milli Eğitim Dergisi, 172.
Altaş, M. (2013). İlk ve Orta Dereceli Okul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri Beyoğlu İlçesi Örneği,
Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul.
Başaran, İ. E. (1996). Eğitim Yönetimi, (5. Baskı), Ankara: Yargıcı Matbaası.
Bursalıoğlu, Z. (2012). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Büyükdoğan, B. (2003). Lise Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışlarının Değerlendirilmesi,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Konya.
Çelik, V. (2012). Eğitimsel Liderlik, (6. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Demirtaş, H. (2013). Okul örgütü ve yönetimi. Sarpkaya, R. (Ed.), Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi
içinde (ss. 89-138). Ankara: Anı Yayıncılık.
Erdoğan, İ. (2003). Okul Yönetimi Öğretim Liderliği. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Gedikoğlu, T. ve Tahaoğlu, F. (2009). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Rolleri, Kuram ve
Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 15(58)
Gümüşeli, A. İ. (1996). İstanbul İlindeki İlköğretim Okulu Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları,
Doçentlik Araştırması, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi: İstanbul.
Gümüşeli, A. İ. (2001). Çağdaş okul müdürlerinin liderlik alanları, Ankara: Kuram ve Uygulamada
Eğitim Yönetimi Dergisi, 28.
Kaya, G. (2008). Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Öğretim
Liderliği Davranışları ile Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans
Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul
Memişoğlu, S. P. (2004). Lise müdürlerinin liderlik özelliklerine ilişkin öğretmen görüşleri, XIII. Ulusal
Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Malatya.
Özdemir, S. ve Sezgin, F. (2002). Etkili okullar ve öğretim liderliği, Ankara: Manas Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Dergisi, 3.
Özyurt, G. A. (2007). Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Anlayışı İle Öğretmenlerin Mesleki
Tükenmişliklerinin Karşılaştırılması: Çaycuma Örneği., Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Zonguldak
Journal of
Educational
Sciences
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Dergisi, Haziran 2014, 5(1), 1-21
http://dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/
21
Resmi Gazete. (2013). 07.09.2013 Tarih ve 28758 sayı, 04.05.2014,
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130907-4.htm.
Robbins S. P ve Judge T. A. (2013). Örgütsel Davranış, Çeviri Edt: İnci ERDEM, Nobel Yayınları
Sarpkaya, R. (2013). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara: Anı Yayınları.
Serin, M. K. (2011). İlköğretim Kurumlarında Öğretimsel Liderlik İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki
(Konya İli Örneği), Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
Serin, M. K. ve Buluç, B. (2012). İlköğretim okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları ile öğretmenlerin
örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(3)
Şişman, M. (2012). Öğretim Liderliği, (4. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Taş, A. (2000). İlkoğretim Okulu Yoneticilerinin Öğretim Liderliği Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara
Türk Dil Kurumu. (2014). Güncel Türkçe Sözlük, 03.06.2014, http://www.tdk.gov.tr/
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları:
Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com