You are here

Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarının Öğretim Araç ve Materyallerini Kullanmalarına İlişkin Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşleri

Vocational School Instructors and Students’ Views on the Instructors’ Usage of Teaching Tools and Materials

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study aims to determine vocational school students and instructors' views on the instructors’ usage of teaching tools and materials while taking classes. The study has been carried out on Ahi Evran University Vocational Schools’ Students and Instructors by using scanning method. 566 second-grade students and 74 instructors have been determined according to convenience sampling method. Research data has been collected by means of questionnaire prepared according to the experts’ opinions. The data has shown the frequency of the instructors’ usage of which teaching tools and materials while taking classes. The instructors have stated that most of the teaching tools and materials aren't suitable for being used during the courses and they aren't available at school. The conclusion of the study make it clear that sufficient teaching tools and materials aren't available at vocational schools and thus instructors cannot integrate them in their courses.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının derslerinde öğretim araç ve materyallerini kullanma durumlarına ilişkin öğrenci ve öğretim elemanı görüşlerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen çalışmanın evrenini Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulları oluşturmaktadır. Araştırmada 566 ikinci sınıf öğrencisi ve 74 öğretim elemanı uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırma verileri, uzman görüşleri alınarak yapılandırılan anket formları ile toplanmıştır. Öğretim elemanlarının derslerinde hangi sıklıkla hangi materyal ve araçları kullandıklarına ilişkin öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri alınmıştır. Öğretim elemanları sorgulanan araç-gereçlerin birçoğunun, derslerinde kullanmaya uygun olmadığını ve bu araç-gereçlerin okullarında olmadığını belirtmiştir. Buna göre, meslek yüksekokullarında yeterli öğretim materyali ve araç-gerecinin olmadığı bu nedenle de öğretim elemanlarının öğretimlerinde bu araç-gereçleri kullanamadıkları sonucuna varılabilir.
267
283

REFERENCES

References: 

Akkoyunlu, B. ve Özer, B. (1998). Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
Alkan, C. (2005). Eğitim Teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Bernardez, M.(2009).Educational Technology During Economic Downturns. Educational Technology Volume XLIX, Number 3,27.
280 Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarının Öğretim Araç… N. Önal, Y.Budak
Bransford, J. D., Brown A. L. and Cocking R. R.(1999).How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School. Washington, D.C.: Natıonal Academy Pres.
Budak, Y.(2009).Yaşam Boyu Öğrenme ve İlköğretim Programlarının Hedeflemesi Gereken İnsan Tipi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29,Sayı 3, 693–708.
Can, S. K. (2009). İlkokul 4.ve 5. Sınıflarda Sosyal Bilgiler Dersinde (Araç-Gereç) Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kars.
Çelik, L. (2007). Öğretim Materyallerinin Hazırlanması ve Seçimi. Özcan Demirel-Eralp Altun. (Ed.) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Clark, M. (1982). Technologie Appliqueė á l’Education Ou Technologie Educative? , Paris UNESCO, Perspectives, Revue Trimestrielle de l’Education, 12, 3.
Demirel, Ö. (2004). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. "Öğretme Sanatı". Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Demirel, Ö. (2008). Öğretme Sanatı. (13. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
Duhaney, Devon C.(2000). Technology And Theeducatıonal Process: Transformıng Classroom Activities. International Journal of Instructional Media Vol. 27(1),67-72. The H.W. Wilson Company.
Erkuş, A. (2009). Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci. (İkinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Fidan, N. K.(2008). İlköğretimde Araç Gereç Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, Cilt1, sayı1, 48-61.
Flowers, C.P. and Algozzine, R.F. (2000) Development and Validation of Scores on the Basic Technology Competencies for Educators Inventory. Educational an Psychological Measurement, 60(3), 411-418
Göktaş, Y. Yıldırım, Z. Yıldırım, S.( 2008). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitim Fakültelerindeki Durumu: Dekanların Görüşleri. Eğitim ve Bilim, Cilt 33, Sayı 149, 31–43
Güven, S. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Kazandırdığı Yeterlilikler Yönünden Değerlendirilmesi (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 165–179
Hacısalihoğlu, H. (2008). Ticaret Meslek Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Eğitim Teknolojilerini Kullanım Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Hızal, A. (1992). “İlköğretim Uygulamalarında Eğitim Teknolojisinden Yararlanma Olanakları”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 8,81-87
ISTE, (2000). National educational technology standarts and performance indicators for all teachers. Erişim adresi: http:// www.iste.org.
İşman, A. (2008). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
Kazu, H. ve Yeşilyurt, E. (2008). Öğretmenlerin öğretim araç-gereçlerini kullanım amaçları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 18 (2), 175-188.
Kruger, K., Hansen, L. and Smaldino, S. (2000). Preservice Teacher Technology Competencies: A Model For Preparing Teachers of Tomorrow to Use Technology. TechTrends, 44(3) 47-50
Lebrun, J. Bédard, J. Hasni, A. Grenon, V.(2006). Le matériel didactique et Pédagogique: La conception, la sélection et l’utilisation du matériel didactique et pédagogique : Des enjeux socioéducatifs multiples. Les Presses de l’université Laval, Canada.
Ahi Evran Ünv. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 14, Sayı 3, Aralık 2013 281
Özhelvacı, H.(2003). Sakarya İlinin İlçelerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Eğitim Teknolojilerini Kullanma Düzeyleri Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.136927.
Qiyun, W. (2009). Guiding Teachers in the Process of ICT Integration. Educational Technology Volume XLIX, Number 5.23-27
Rıza, E.T. (1997). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları 1.İzmir: Anadolu Matbaacılık.
Seferoğlu, S. (2007). İlköğretim Bilgisayar Dersi Öğretim Programı: Eleştirel Bir Bakış ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar. Eurasian Journal of Educational Research, 29, 99-111
Saban, A. (2008). Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı ile İlgili Temel Kavramlar. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. (Ed.; SELVİ, K.). Ankara: AnıYayıncılık. 51-83.
Sönmez, V.(2007).Öğretmen Elkitabı. Anı Yayıncılık.
Surry, D. (2000). Strategies For Motivating Higer Education Faculty to Use Technology. Innovations in Education and Training International, Vol: 37.(2), 145-153
Uşun, S. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Yalın, H. İ. (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. (8. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Yanpar, T. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. (7. Baskı). Ankara: Anı Yayınları.
Yılmaz, M. (2007). Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (1), 155-167.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com