You are here

YAHUDİLERİN FİLİSTİN’E YERLEŞME GİRİŞİMLERİ VE SÜLEYMAN FETHİ BEY’İN LAYİHASI (1911)

THE SETTLING ATTEMPTS OF JEWS IN PALESTINE AND A PETITION OF SÜLEYMAN FETHİ BEY (1911)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Mehmet Ali Pasha who province of Egypt gave a great deal of freedom during the government Syria to the Christian and Jews. Christian and Jews, founded, who benefited from this freedom, founded from schools of missionary, hospitals and orphanages in Syria and Jerusalem. This attempts increased in relation to the nationalism that region. Jews, who took big support from Germany and Great Britain, transported to the world agenda Palestine of matter in 1880. Sultan Abdulhamid II. had resistanced with a big reaction to the Jews, all of whom demanded for buy land from Palestine people. Sultan Abdulhamid II. had refused to buy land for all of the suggestions which come from Theodor Herzl who is first ledar for Zionism. But in spite of prohibition to buy land from Palestine, Jews had bought the land and migrate to Jerusalem Suleyman Fethi Bey, who governor of sancak of Nablus in 1911, had consigned a petition (layiha) which is relate Jerusalem to the Sublime Porte. Suleyman Fethi Bey described government Ottoman that population Muslims had decreased, Jews had continued to buy land from Jerusalem and migrated there, people who is know and understand had decrased in that petition. In the other hand he demanded that a university which is resemble university of Ezher in Cairo was established and considered to education and training in Jerusalem.
Abstract (Original Language): 
Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın Suriye yönetimi Hıristiyan ve Yahudilere çok fazla özgürlük verdi.Bundan yaralanan Hıristiyan ve Yahudiler, Suriye ve Kudüs’te misyoner okulları, hastahaneler ve yetimhaneler açtılar. İngiltere ve Almanya’dan büyük destek gören Yahudiler 1880 tarihinden itibaren Filistin meselesini dünya gündemine taşıdılar. Filistin’den toprak satın almak isteyen Yahudilere Sultan İkinci Abdülhamid büyük tepki göstermiş ve Siyonizm’in ilk lideri Teodor Herzl’in bütün tekliflerini reddetmiştir. Fakat Filistin’den toprak satın alımının yasaklanmasına rağmen Yahudiler toprak satın almış ve Kudüs’e göç etmişlerdir. 1911 tarihinde Nablus’ta mutasarrıflık yapan Süleyman Fethi Bey hükümete Kudüs konusunda bir layiha göndermişti.Layihada, Müslüman nüfusun azaldığını, Yahudilerin toprak satın almaya ve yerleşmeye devam ettiğini, Osmanlıca ve Arapça bilenlerde azalma olduğunu hükümete bildirdi. Ayrıca hükümetten Kudüs’te Ezher Üniversitesi gibi bir üniversite kurulması ve eğitime önem verilmesi gibi talepleri olmuştur.

REFERENCES

References: 

Atay, F. R., 2001, Zeytin Dağı, MEB. Yay.
Ankara.
Biren, Mehmet Tevfik Beyin, II. Abdülhamid,
Meşrutiyet ve Mütareke Devri
Hatıraları, 1993, c. I, Arma Yay.
İstanbul.
Boa. DH-İD. Dos. 34, Ves.18 (14.15.1911/ 15
Ca.1329).
Boa. Sicill-i Ahval Defteri, No.98.
81.Atay, Falih Rıfkı, Zeytin Dağı, MEB.Yay.Ank.2001,s.69-
70
82.El Aselî, Kamil Cemil, “Kudüs” DİA.c.XXVI, Ank.2002,
s.337
Buhl, F., 1967, “Kudüs”, İA. c.VI, MEB
Yay., İstanbul.
Darkot, B., Trhz, “Nablus”, İA. c.IX., MEB
Yay., İstanbul.
El Aselî, Kamil C, 2002, “Kudüs” DİA.
c.XXVI, Ankara.
Karal, E. Z., 1995, Osmanlı Tarihi, c.VIII,
TTK. Ankara.
Karaman, M. L., 1996, “Filistin”, DİA. c.XIII,
İstanbul.
Karasaban, C. T., 1942, Filistin ve Şarku’l
Ürdün, c.I, Ahmet İhsan Basımevi,
İstanbul.
Koloğlu, O., 1987, Abdülhamid Gerçeği, Gür
Yay., İstanbul.
Kutluay, Y., 1967, Siyonizm ve Türkiye,
Selçuk Yay., Konya.
Kürkçüoğlu, Ö., 1982, Osmanlı Devletine
Karşı Arap Bağımsızlık Hareketleri
(1908-1918), AÜSBF Yay., Ankara.
Öke, M. K., 1981, II. Abdülhamid, Siyonistler
ve Filistin Meselesi, Kervan Yay.,
İstanbul.
Tahsin Paşa’nın Yıldız Hatıraları, 1990,
Sultan Abdülhamid, Boğaziçi Yay.,
İstanbul.
Yetkin, Ç., 1996, Türkiye’nin Yaşamında
Yahudiler, Gözlem Yay., İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com