You are here

ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANABİLME YETERLİLİKLERİ

SECONDARY SCHOOL GEOGRAPHY TEACHERS’ ABILITY OF USING TEACHING METHODS AND TECHNIQUES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this research, it has been studied to identify what the opions of teachers and students in abilty of using methods and techiniques in geography education. The universe of research is consisted of secondary school geography teacher who are working in Kırşehir and the students who are in these teachers’ eleventh grade class. The research has been applied to secondary education geography teachers and their students with a teacher and student questionarie which was prepared by the research and whose reliability was checked. The data which were obtained with data collection method have been analysed using frequency (f), percent (%), arithmetic average ( Χ ), standart to resort (SS) and t- test, suitable for the purposes. The results of analysis have been commented by getting use of SPSS ( Statistical Package for Social Sciences ). The data which were obtained with data collection method have been analysed using frequency (f), percent (%), arithmetic average ( Χ ), standart to resort ( SS ) and t- test, suitable for the purposes. The results of analysis have been commented by getting use of SPSS ( Statistical Peckage for Social Siciences ).
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, ortaöğretim coğrafya öğretmenlerinin yöntem ve teknikleri kullanabilme yeterlilikleri konusunda öğretmen ve öğrenci görüşlerinin neler olduğunu tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırmanın evrenini Kırşehir ilinde görevli ortaöğretim coğrafya öğretmenleri ile bu coğrafya öğretmenlerinin ortaöğretim boyunca coğrafya derslerine devam eden 11. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan ve güvenilirliğinin kontrol edildiği öğretmen ve öğrenci anket formu bire bir görüşme yolu ile uygulanarak toplanmıştır. Veriler amaçlara uygun olarak; frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama ( Χ ), standart sapma (SS) ve t-testi uygulanarak analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesi sonucunda hem öğretmen hem de öğrenci görüşlerinde cinsiyete bağlı anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öğrencilerin okul türlerine bağlı olarak görüşlerinde anlamlı fark bulunmaktadır.Uygulamaya katılan öğretmenlerin meslek, kıdeme bağlı görüşlerinde ise anlamlı bir fark yoktur.

REFERENCES

References: 

Büyükkaragöz, S. Savaş ve C. Çivi: (1999).
Genel Öğretim Metodları. İstanbul:
Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.
Çileni, Kamuran. (1988). Eğitim
Teknolojisi ve Öğretim. Ankara:
Yargıcı Matbaası.
Dereköy, Rahmi. (1992). Öğretmen Mesleği
ve Nitelik. Çağdaş Eğitim Dergisi, 17
(177), 41-47.
Demirel, Özcan. (1999). Planlamadan
Değerlendirmeye Öğretme Sanatı.
Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Doğanay, Hayati. (1993). Coğrafyada
Metodoloji. İstanbul: Milli Eğitim
Basımevi.
Doğanay, Hayati ve diğerleri. (2001).
Ortaöğretim Coğrafya Öğretiminde
Klasik Ders Materyali ve Coğrafya
Öğretmenlerinin Bunlardan
Yararlanma Sıklığı. Doğu Coğrafya
Dergisi, Konya: Çizgi Kitabevi. 7 (6),
33-44.
Erden, Münire. (1996). Sosyal Bilgiler
Öğretimi. Ankara: Alkım Kitabevi.
............................(1998). Eğitimde
Program Değerlendirme. Ankara:
Anı Yayıncılık.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cilt 5,, Sayı 2,(2004) 83
...........................(1998). Öğretmenlik
Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım
Yayınevi.
Ergun, Mustafa ve başk. (1999).
Öğretmenlik Mesleğine Giriş.
Ankara: Ocak Yayınları.
Ergun, Mustafa. (!987). Türkiye’ de
Öğretmen Yetiştirme Çalışmalarının
Gelişmesi. Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 10-18.
Güngördü, Ersin. (1999). Coğrafya’ da
Öğretim Yöntemleri İlkeler ve
Uygulamalar. Ankara: Özcan Ofset.
..................................(2002). Coğrafya’ da
İstatistik Metodları. Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım.
Karabağ, Servet. ((2002). Coğrafya
Öğretmenlerinin Mesleki Nitelikleri.
Ankara: Türk Coğrafya Kurumu II.
Coğrafya Kurultayı.
Öğretmen Yeterlilikleri. (2002). M.E.B.
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel
Müdürlüğü. Ankara: Milli Eğitim
Basımevi.
Şahin, Cemalettin. (1998). Coğrafya’ya
Giriş. Ankara: Gündüz Eğitim
Yayıncılık.
……………………. (2001). Türkiye’ de
Coğrafya Öğretimi (Sorunlar –
Çözüm Önerileri). Ankara: Gündüz
Eğitim Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com