You are here

İBN HALDUN’DA İKTİSADÎ KALKINMANIN DİNAMİKLERİ VE GİRİŞİMCİLİK

THE PRINCIPLES OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP IN IBN KHALDUN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Ibn Khaldun One of the eminent scholar, who made unchallengeable researches in the field of the history of philosophy. He also made marvelous contribution to sociology. He is accepted as the father of sociology. He is the author of the book which is titled Muqaddimah. Actually, Muqaddimah was the introductory part of El-iber in the very beginnig.Then This intoductory part of El-iber was published as a different book which is named Muqaddimah. Undoubtedly, Muqaddimah is an important book in the field of socialogy which analyzes and elobrates social life from the different angles. In this book, according to Ibn Khaldun economic values have a great influence on human life which shape the characters of people. Hereby, He claims that there is undeniable relation between Economic values and the characters of people. Muqaddimah was based on the social and scientific experiences of İbn Khaldun. This article aims to give detailed information about the basic principles of economic life, dynamics of economic developments, importance of entrepreneurship and the obstacles in this field.
Abstract (Original Language): 
İbn Haldun tarih felsefesi ve sosyoloji ile ilgili çığır açacak anlamda ilk araştırmaları ortaya koymuş bir düşünür olarak kabul edilir. Bu nedenle üzerinde çokça durulan bir şahsiyettir. Diğer eserleri fazla bilinmemekle birlikte ona şöhreti kazandıran Mukaddime’si olmuştur. El-iber adlı yedi ciltlik tarih kitabının girişi ve birinci kısmı mahiyetinde olan Mukaddime’de insanlığın ilk yaşam şekilleri ve bunun iktisadî değerler ile açıklamasını yapar. Beşer hayatını ve sosyal yaşamı etkilemesi bakımından iktisadî değerler üzerinde özellikle durur. Ona göre iktisadî değerler ile ahlakî değerler veya iktisadî durumlar ile insan karakterinin şekillenmesi arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Bu nedenle biz bu bildirimizde İbn Haldun’un kendi tecrübelerine dayanarak Mukaddime’ye aktarmış olduğu bilgiler çerçevesinde iktisadî hayatın teşekkülü, iktisadî kalkınmanın dinamikleri, iktisadî kalkınmada girişimci zihniyet ve bu zihniyetin önündeki engelleri ele aldık

REFERENCES

References: 

1. Kur’an-ı Kerîm.
2. Tahsin GÖRGÜN, “İbn Haldun”, DİA, İstanbul 1999, XIX.
3. İbn Haldun, Mukaddime, Notlarla neşreden, Süleyman ULUDAĞ, İstanbul 2005.
4. Faruk KARACA, “Modernleşmenin Aile Kurumu Üzerindeki Etkileri Üzerine”, Türk
Dünyasında Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulama, Celalabat 2005.
5. Necip TAYLAN, Anahatlarıyla İslam Felsefesi, İstanbul 1991.
6. Şah Veliyyullah DİHLEVÎ, Hüccetullahi’l-Baliğa, notlarla çeviren; Mehmet ERDOĞAN,
İstanbul 2002.
7. Ayferi GÖZE, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, İstanbul 1987
8. İbrahim Erol KOZAK, “İbn Haldun”, DİA, İstanbul 2000, XX.
9. Ünver GÜNAY, Din Sosyolojisi Dersleri, Kayseri 1996.
10. C.C.Aktan, "Girişimcilik Felsefesi", Bursa'da Yapılan 4. SİAD zirvesinde sunulan
tebliğden alınmıştır.
11. İbrahim ÖZKILIÇ, “Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması”,
www.dunyabulteni.com 28.12.2005.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com