You are here

TÜKETİCİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN HAKLARLA İLGİLİ ANAYASAL VE YASAL DÜZENLEMELERİN NİTELİKLERİ VE ANAYASADA ALMALARI GEREKEN YERLER

THE QUALIFICATİON OF THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATIONS ABOUT THE RIGHTS CONCERNING PROTECTION OF CONSUMERS AND THEIR CONSTITUTIONAL PLACE

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Consumer is a person who for various reasons, need to be protected; cosumer, which constitutes the opposite side of the contract manufacturer, manufacturer, importer, dealer is located opposite the economically weak. Also how to purchase the goods or services, which raw materials, technology elements, which was given to him, and for the supply of health or peace of mind and did not know who does not know the risks are, therefore, a person must be informed and enlightening. For these reasons, That is a position in the weak and vulnerable. In this respect, it is essentially about human rights, consumer rights, consumer law and consumer protection in the law also should be considered as a social character, there is a discussion of respect. Consumer rights and who strives to address the Constitutional Law on the basis of this study was entirely absent in the context of the constitutional and fundamental rights and freedoms, rights, social rights are intended to identify attributes.
Abstract (Original Language): 
Çeşitli nedenlerle tüketici korunması gereken bir kişidir; zira tüketici bir yandan sözleşmenin karşı tarafını teşkil eden üretici, imalatçı, ithalatçı, satıcı karşısında ekonomik bakımdan güçsüz bir konumdadır. Ayrıca satın aldığı mal ya da hizmetin nasıl, hangi hammaddelerle, hangi teknolojiyle üretilip kendisine verildiğini ve sağlığı ya da huzuru için arz ettiği riskleri bilmeyen ve bilemeyen, bu nedenlerle bilgilendirilmesi ve aydınlatılması gereken bir kişidir. Bu sebeplerle de güçsüz ve korunmaya muhtaç bir konumdadır. Bu itibarla, esasen tüketici haklarının insan hakları olduğu konusunda ve tüketicinin korunmasıyla ilgili olan tüketici hukukunun da sosyal nitelikli bir hukuk olarak kabul edilmesi gerektiği hususunda bir tartışma bulunmamaktadır. Tüketici haklarını Anayasa Hukuku temelinde ele almaya gayret eden işbu çalışma, Anayasa ve temel hak ve özgürlükler bağlamında mevzubahis hakların sosyal hak niteliklerinin belirlemesi amacını taşımaktadır.
1-14

REFERENCES

References: 

- Altuğ, Yılmaz, Kamu Denetçisi (Ombudsman), İstanbul Üniversitesi Rektörlük Yayını,
2002
- Akıncı, Müslim, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, İstanbul, Beta, 1999
- Aslan, İ. Yılmaz, Tüketici hukuku ve ilgili mevzuat, Bursa 1996
- Avrupa Birliği-Türkiye Müzakere Sürecinde Tüketicinin Korunması (15 Mart 2005
tarihinde Kadir Has Üniversitesi ile Tüketiciler Derneği’nin müştereken düzenledikleri
panelde sunulan tebliğler)
- Avrupa Sosyal Şartı, in Kuzu, Burhan, Türk Anayasa Metinleri ve İlgili Mevzuat, İstanbul,
2009
- Başaran, Engin (Bakırköy Tüketiciler Derneği Başkanı), AB-Türkiye Müzakere Sürecinde
Tüketicinin Korunması panelinde sunduğu tebliğ
- Burdeau, George, Traité de Science Politique, 2. Édition, Tomme VII, Vol 2, LGDJ, Paris,
1971
- Burdeau, George, Libertés Politiques, 3. Édition, LGDJ, Paris, 1973
- Göze, Ayferi, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta, İstanbul, 2009
- Kuzu, Burhan, Türk Anayasa Metinleri ve İlgili Mevzuat, İstanbul, 2009
- Özbudun, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2009
- Özgöker, Uğur, Avrupa Birliği rekabet hukuku ve Politikası, Beta, İstanbul, 2008
- Tanör, Bülent, Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, İstanbul, 1978
- Tüketici Hukuku – Mevzuata ilişkin Yorum, Eleştiri, Öneri, 2004, İstanbul Ticaret Odası
Yayını
- Tüketici Vakfı, Tüketici Kültürü Ansiklopedisi, İstanbul, 1998
- Uluslararası Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi (UESKHS) in Kuzu, B.,
Türk Anayasa Metinleri ve İlgili Mevzuat, İstanbul, 2009
- 1961 Anayasası ve İlgili Mevzuat, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1971
- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com