You are here

KASTAMONU’DA DİNİ BAYRAMLARI KUTLAMA GELENEKLERİ VE BU GELENEKLERİN İNSAN İLİŞKİLERİNE ETKİSİ

TRADITIONS OF CELEBRATING RELIGIOUS FESTIVALS IN KASTAMONU AND THE IMPACTS OF THESE TRADITIONS ON HUMAN INTERACTIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study mainly dealt with the traditions people hold while celebrating religious festivals in Kastamonu and how these traditions influence human relationships. It used “case study” method, which has widely been employed in qualitative reserch in social sciences. The participants of the stude were twenty people from the city center, Daday, Devrekâni, Taşköprü and Tosy. Of the participants, 10 were women and 1o were men, four participants from each province. Data were collected via “semi-structured interviews”. The findings revealed that the participants classified religious festivals in such various categories as meeting with relatives, customs and traditions, special days, joining together, reconciliation, mystic days, visits and holidays. The findings also showed that people defined festival visits, ziyrat, safa diner, treat, excahange of greetings after festival worshipping, offering candy, mevlit, and visiting graveyards and thombs as festival customs and traditions. The participants all agreed that these customs and traditions exert some very positive impacts on human interactions. Then study also found that people in Kastamonu and its vicinity still hold tight on these customs and traditions.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, Kastamonu ilinde yaşayan halkın dini bayramları kutlama gelenekleri ve bu geleneklerin insan ilişkileri üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu araştırmada son yıllarda sosyal bilimlerde yaygınlaşan nitel araştırma yaklaşımının yöntemlerinden biri olan “özel durum çalışması” kullanılmıştır. Araştırmaya Kastamonu ili Merkez, Daday, Devrekâni, Taşköprü ve Tosya ilçelerinde yaşayan 20 kişi katılmıştır. Katılımcılar her ilçeden dört kişi olmak üzere 10’u erkek, 10’u kadındır. Katılımcılardan, “yarı yapılandırılmış görüşme (mülakat) formu” ile bilgi toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, katılımcıların bayramları (hasret giderme, örf-adet, özel gün, insanların kaynaşması, küskünlerin barışması, mistik günler, ziyaret ve tatil) farklı kategorilerde tanımladıkları, dini bayram geleneklerini; bayram gezmesi, ziyrat, divan yemeği, ikram, bayram namazından sonra bayramlaşma, şeker toplama, mevlit okutma ve türbe ziyareti olarak belirtikleri, bayramların sosyal yaşama, insan ilişkilerine ve aile içi ilişkilere olumlu katkı yaptığını belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların büyük bir kısmı Kastamonu’da dini bayram geleneklerinin sürdürüldüğü yönünde görüş belirtmişlerdir.

REFERENCES

References: 

Artun, E. (2011). “Çukurova Halk Kültüründe Törenler, Bayramlar, Şenlikler”, III. Uluslar
arası Türk Kültür Kurultayı, 21-23 Mart 2011, Fethiye-Muğla.
Bogdan, R. C. ve Biklen, S. K. (1992). Qualitative Research for Education: An Introduction to
Theory and Methods, London: Allyn & Bacton.
Boratav, P. N. (1999). 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
Cohen, L. ve Manion, L. (1994). Research Methods in Education. (forth edition). London &
New York: Routledge.
Düzgün, D. (2006). “Türk Halk Kültüründe Bayram.” 2http://www.beyazdoğu.com006.
Erişim tarihi: 12 Mayıs 2011.
Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
Erdoğdu, A. (1991). Kastamonu Folkloru. Kastamonu: Güven Matbaası.
Koca, S. (2002). ”Eski Türklerde Bayram ve Festivaller”. Türk Dünyası Nevruz
Ansiklopedisi. Ankara: AKM Yayınları.
Maykut, P. & Morehouse, R. (1994). Beginning qualitative Research: A philosophical and
practical guide, London & Bristol: The Falmer Pres.
Oğuz,M.,Kösemek,M. ve Yıldız, T. (2010). Türkiye’de 2010 Yılında Yaşayan Ramazan ve
Kurban Bayramı Geleneksel Kutlamaları. Ankara: THBMER Yayınları.
Özdemir, N. (2005). Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü. Ankara: Akçağ Yayınları.
Tan, N. (2007). Derleme Makaleler. Ankara: BRC Basım.
Yüksel, Gülşah (2010). “Kastamonu Halk Kültüründe El Sanatları”, II. Uluslararası Türk
Dünyası Kültür Kongresi, 19-25 Nisan 2010, Çeşme-İzmir.
Zat, D. (2007). “Kastamonu’da Dini Bayramların Önemi”. Erişim tarihi: 15 Mart
2011.http://kasyoder.net/index.
http://www.devrekani.com/kulturel/kulturel.php. Erişim Tarihi: 10 Nisan 2011.
http://kasyoder.net/index. Erişim Tarihi: 11 Nisan 2011.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com