You are here

MUSA KÂZIM BEY’İN (1858–1919) TÜRK EĞİTİM TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

MUSA KAZIM BEG’S VIEWS ABOUT PROFESSION OF TEACHING AND HIS IMPORTANCE FOR TURKISH EDUCATION HISTORY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Musa Kâzım Beg was born in 1858, graduated from French department of Galatasaray High School in 1887 and taught in Kastamonu High School. In 1899, he came to Ankara and was assigned to French teacher and at the same time he was the second principle of Ankara High School after Pertev Beg. While he was the principle of Ankara High School, he gave lectures of teaching in Ankara Teacher Training College. He gathered his lectures in his monument “Rehber-i Tedris ve Terbiye”. He managed to publish first volume in 1894 and second volume in 1897. This work is mostly about his views about profession of teaching and his basic approaches about the occupation. Musa Kazım Beg in this two volumes work presents the required occupational courses in this term and in addition the work reflects the pedagogical understanding of the term. By these characteristics, the work set light to today’s academicians
Abstract (Original Language): 
1858 yılında doğan Musa Kâzım Bey, 1887 yılında Galatasaray Lisesi’nin Fransızca öğretim yapan bölümünden mezun olmuş, Kastamonu İdadisi’nde öğretmenlik yapmış, daha sonra 1899 yılında Ankara’ya gelerek Ankara İdadisi’ne Pertev Bey’den sonra okulun ikinci müdürü aynı zamanda da Fransızca öğretmeni olarak atanmıştır. Musa Kâzım Bey, Ankara İdadisi’nin müdürlüğünü yaparken Ankara Darülmuallimîni’nde (Öğretmen Okulu) meslek dersleri öğretmenliği görevinde de bulunmuştur. İşte Ankara Darülmuallimîni’nde meslek dersleri öğretmeni olarak vermiş olduğu dersleri 1894 (1310) yılında ilk cildini, 1897 (1313) yılında da ikinci cildini yayımladığı “Rehber-i Tedris ve Terbiye” adlı eserinde bir araya getirme başarısını göstermiştir. Bu çalışma; ağırlıklı Musa Kâzım Bey’in 1894 ve 1897 yıllarında kaleme almış olduğu bu iki ciltlik eserinde öğretmenlik mesleğine ilişkin bakış açısının ne olduğu ve öğretmenlik mesleğine ilişkin temel görüşlerinin neler olduğunu tespit etmeye yönelik bir çalışma özelliği taşımaktadır.

REFERENCES

References: 

ALICIGÜZEL, İzzettin (1979), İlk ve Orta Dereceli Okullarda Öğretim, İnkılâp ve Aka
Kitapevleri, Yelken Matbaası, İstanbul
AKYÜZ, Yahya (1982), “Sosyo-Kültürel Ortamda Öğretmen, Toplumumuzda Öğretmen
Halk İlişkileri”, Milli Eğitim, 56: 41–44.
BİNBAŞIOĞLU, Cavit (1992), “Türkiye’de Öğretmen Yetiştiren Okul ve Kurumlarda
“Meslek Dersleri” ve Bunların Öğretim Yöntemlerinin Tarihsel Gelişimi-I”, Çağdaş Eğitim,
176: 16–21.
BİNBAŞIOĞLU, Cavit (1994), “İkinci Meşrutiyetten Önce Öğretmen Okullarında Okutulan
Eğitim Bilimleri Derslerine İlişkin Kitaplar”, ABECE, Ocak, 89: 12–15.
BİNBAŞIOĞLU, Cavit (1995), Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi, M.E. B. yayını, İstanbul.
BİNBAŞIOĞLu, Cavit (2005), Türk Eğitim Düşüncesi Tarihi, Ana Yayıncılık, Ankara.
BİNBAŞIOĞLU, Cavit (2009), Başlangıçtan Günümüze Türk Eğitim Tarihi, Anı yayıncılık,
Ankara.
ÇELİKTEN, Mustafa.- Şanal, Mustafa-Yeni, Yeliz (2005), “Öğretmenlik Mesleği ve
Özellikleri” Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2005/2:207–237.
ERDEN, Münire (1998), Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Alkım yayınları, İstanbul.
GÜNDÜZALP, Fuat (Tarihsiz), Öğretmen Meslek Kitapları Kılavuzu, Arap Harfleriyle
Basılmış 257 Eserin İzahlı Bibliyofyası, (Basılmamış Eser).
KARAGÖZOĞLU, Galip (2003), “Eğitim Sistemimizde Öğretmen Yetiştirme Politikamıza
Genel Bir Bakış”, Eğitimde Yansımalar: VII. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen
Yetiştirme Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, Sivas:10–12.
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 26 Eylül – Ekim 2011
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
13
KÜÇÜKAHMET, Leyla (1986), Öğretim İlke ve Yöntemleri, A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi
Yayınları, No:152, Ankara.
MUSA KÂZIM (1310), Rehber-i Tedris ve Terbiye, Birinci Kısım, Kasbar Matbaası, İstanbul.
MUSA KÂZIM (1313), Rehber-i Tedris ve Terbiye, İkinci Kısım, Kasbar Matbaası, İstanbul.
OĞUZKAN, A. Ferhan (1988), Öğretmenliğin Üç Yönü, Kadıoğlu Matbaası, Ankara.
ÖZDEMİR, Servet-Halil İbrahim Yalın (1998), Her Yönüyle Öğretmenlik Mesleği, Nobel
Yayın Dağıtım, Ankara.
ÖZTÜRK, Cemil (2001), “21. Yüzyılın Eğiğinde Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme”, 21.
Yüzyılda Eğitim ve Türk eğitim Sistemi, Sedar Eğitim araştırma Yayıncılık Ltd. Şti.
İstanbul:223–224.
ŞANAL, Mustafa (2002), Türkiye’de Öğretmen Okullarında Okutulan Meslek Dersi
Kitaplarının Pedagojik Açıdan Değerlendirilmesi (1848–1918), (Yayımlanmamış Doktora
Tezi), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara:1–537.
ŞANAL, Mustafa (2003a),“Osmanlı Devleti Öğretmen Okulları Programlarında Öğretmenlik
Meslek Dersleri”, Akademik Araştırmalar, İstanbul, 15: 53–77.
ŞANAL, Mustafa (2003b), “Tarihsel Süreç İçersinde Osmanlı Devleti’nde İlköğretime Erkek
Öğretmen Yetiştiren Kurumların Doğuşu ve Gelişimi”, Eğitim Araştırmaları, Ankara, 10:
116-122.
ŞANAL, Mustafa (2005), “Yenileşme Dönemi Eğitimcilerinin Öğretmenlik Mesleğine
Bakışları”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18: 137–154.
YÜCEL, Hasan Ali (1938), Türkiye’de Orta Öğretim, Devlet Basımevi, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com