You are here

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE GÖRE ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARININ YETERLİKLERİ

SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION STUDENTS’ OPINIONS TOWARDS THE COMPETENCY OF LECTURER IN LEARNING-TEACHING PROCESS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine School of Education students’ opinions about lecturers’ competency level in learning-teaching processes. The relational survey method was used in this study. The study population consists of totally 3161 students in School of Education at Sakarya University; sample is composed of 540 students assigned by means of sampling method in case knowing the number of individuals in the study population. Data were collected via “Competency in Learning-Teaching Processes Questionnaire”. Internal Consistency Reliability is .91. Results: School of Education students have neither positive nor negative opinions about lecturers’ competencies. In comparison to male students, female students view lecturers’ competencies more insufficient. Senior students regard lecturers’ competencies more deficient than students at other levels. Day-shift students consider lecturers’ competencies more unsatisfactory than night-shift students. As the level of achievement increases, opinions about lecturers’ competency level proliferate.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme-öğretme süreçlerinde öğretim elamanlarının yeterlik düzeylerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören toplam 3161; örneklemi ise evrendeki bireylerin sayısı bilindiği durumlarda oranlı örnekleme belirleme yöntemi kullanılarak belirlenen 540 öğrenci oluşturmuştur. Veriler Öğrenme-Öğretme Süreçlerindeki Yeterlilikleri Anketi (ÖEYA) aracılığıyla toplanmıştır. Anketin iç tutarlılık katsayısı (cronbach’s alpha). 91’dir. Araştırma sonucu elde edilen bulgular şunlardır: 1- Öğrenciler öğretim elamanı yeterliklerini ne olumlu ne de olumsuz olarak değerlendirmektedirler. 2- Kız öğrenciler, erkek öğrencilere göre öğretim elamanlarını daha yetersiz görmektedirler. 3- Sınıf düzeylerine göre, 4. sınıf öğrencileri öğretim elemanlarını diğer sınıf düzeylerindeki öğrencilere göre daha yetersiz görmektedirler. 4- Öğretim türü değişkenine göre, I. Öğretim öğrencileri, II. Öğretim öğrencilerine göre, öğretim elamanlarını daha yetersiz görmektedirler. 5- Başarı düzeyi arttıkça öğretim elamanı yeterliliğine ilişkin öğrenci görüşlerinin olumlu yönde artmaktadır.
FULL TEXT (PDF): 
1-11

REFERENCES

References: 

Başaran, İ. E. (1983). Eğitime giriş. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
Baştürk, S. (2011). Matematik öğretmen adaylarının eğitim fakültesindeki eğitim-öğretim
sürecini değerlendirmeleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8, 1, 58-94 Erişim:
http://www.InsanBilimleri.com.
Bilen, M. (1999). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
Boz, Y. (2008). Turkish student teachers’ concerns about teaching. European Journal of
Teacher Education, 31, (4), 367–377.
Cansaran, A. (2004). Biyoloji Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Öğretmenliği Programı
Hakkında Düşünceleri. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, (1), 1-21
Demirel, Ö. (2008). Öğretim ilke ve yöntemleri. Öğretme Sanatı. Ankara: Pegema Yayıncılık.
Demirel, Ö. (2004). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegema
Yayıncılık.
Eğitim Programlarını Geliştirme Çalışması (2010). Ankara Üniversitesi Eğitim Programlarını
Geliştirme Çalışması Bilgilendirme Toplantısı. [Online]
http://bologna.ankara.edu.tr/epgc/sunumlar/ adresinden 5 Nisan 2012’de indirilmiştir.
Erden, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.
Ergün, M., Duman, T., Kıncal, R. Y. ve Arıbaş, S. (1999). İdeal Bir Öğretim Elemanın
Özellikleri. AKÜ. Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 1-11.
Ertürk, S. (1982). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
Ertürk, S. (1986). Türkiye’de bazı eğitim sorunları üzerine düşünceler. Ankara: Şafak
Matbaası.
Fidan, N. (1985). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
Genç, S. Z. Öğrenci Algılarına Göre İdeal Öğretim Elamanında Bulunması Gereken
Özellikler. Milli Eğitim Dergisi, 173, 210-218.
Guillaume, A. M. ve Rudney, G. L. (1993). Student Teachers' Growth toward Independence:
An Analysis of Their Changing Concerns. Teaching and Teacher Education, 9, (1), 65-
80.
Köseoğlu, K (1994) ) “İlköğretime öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretmen yeterliliklerinin
değerlendirilmesi.” Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Meek, G. A. ve Behets, D. (1999). Physical Education Teachers' Concerns Towards Teaching.
Teaching and Teacher Education, 15, 497-505.
Oral, B. (2004). Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanma Durumları. Elektronik Sosyal
Bilimler Dergisi, 3, (1)0, 1-10, [Online] http://www.e-sosder.com adresinden 10 Ocak
2010 tarihinde indirilmiştir.
Özkan, A. (2005). Makyaj Dersi Bulunan Lisans Düzeyindeki Eğitim Programlarında
Öğretim Elemanlarının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, G.Ü.
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Senemoğlu, N. (2004). Gelişim öğrenme ve öğretim. Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi
Kitapevi.
Senemoğlu, N. (1987). “Bilişsel Giriş Davranışları ve Dönüt-Düzeltmenin Erişiye Etkisi.”
Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Sönmez, V. (2007a). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
Sönmez, V. (2007b). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
Şen, Ş. H. ve Erişen, Y. (2002). Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının
Etkili Öğretmenlik Özellikleri. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, (1), 99-116.
Şişman, M. (2009). Öğretmen Yeterlikleri: Modern Bir Söylem ve Retorik. İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, (3), 63-82.
Titrek, O. (2004). “Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinin Duygusal Zekâ Yeterliklerini
İşyaşamında Kullanma ve Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki Karşılaştırmalı Bir
Araştırma.” Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
Varış, F. (1978). Eğitimde Program Geliştirme: Teori Ve Teknikler. Ankara Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Yayınları.
Yaylı, D. ve Hasırcı, S. (2009). Hizmet Öncesi Türkçe Öğretmenlerinin Öğretmeye Yönelik
Endişeleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, (9), 521-525.
Yeşil R. ve Özbek, R. (2008). Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümlerindeki “Branş” Öğretim
Elemanlarının Sorulardan Yararlanma Yeterlikleri (Fırat Üniversitesi Örneği). Ahi
Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, (3), 175-186.
Yıldız, S. M. (2008). Beden Eğitimi ve Spor YüksekOkulu Öğrencilerinin Bir Öğretim
elemanında Bulunması Gereken Yetiliklere Yönelik Algılamalarının Değerlendirilmesi.
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 11 Sayı 19, 1-7.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com