You are here

TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ DİNLEME KAZANIMLARININ ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ BAKIMINDAN SINIFLANDIRILMASI

CLASSIFICATION OF LISTENING ACQUISITIONS IN TURKISH TEACHING PROGRAMME IN TERMS OFMEASUREMENT AND EVALUATION METHODS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
There needs to be some criteria for measurement methods to be used in Turkish courses in a general sense and to evaluate listening/monitoring skills in a private sense. It can be said that these criteria are the goals and acquisitions determined in Turkish course teaching programme. The measurement methods are used inorder to determine to what extent the student has reached the listening/monitoring goalsand acquisitions. An evaluation is carried out through measurement results. The goal of this study is to classify the listening/monitoring acquisitions in Primary Turkish Teaching Programme and Guideline (6 th , 7 th , 8 th Grades) in accordance with measurement evaluation methodsand techniques and to determine whether the process or the result has been subject to this measurement and evaluation.
Abstract (Original Language): 
Ölçme yöntemlerinin genel anlamda Türkçe dersinde özel anlamda ise dinleme/izleme becerisini değerlendirmek amacıyla kullanılabilmesi için belirli ölçütlerin bulunmasıgerekir. Bu ölçütlerin, Türkçe dersi için öğretim programında belirtilen amaç ve kazanımlar olduğu söylenebilir. Öğrencinin belirtilen dinleme/izleme amaç ve kazanımlarına ne ölçüde ulaştığını belirlemek amacıyla ölçme yöntemlerinden yararlanılır. Ölçme sonuçlarıyla ise bir değerlendirmede bulunulur. Bu çalışmanın amacı, İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programıve Kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar)’nda dinleme/izleme öğrenme alanına yönelik ifade edilen kazanımlarıölçme yöntem ve tekniklerine göre tasnif ederek dinleme/izlemede sürecin mi sonucun mu veya her ikisinin birden mi değerlendirmeye tabi tutulduğunu tespit etmektir.

REFERENCES

References: 

Güneş, F. (2011). Dil Öğretim Yaklaşımlarıve Türkçe Öğretimindeki Uygulamalar. Mustafa
Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8 (15). 123–148.
Güler, N. (2011). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: PegemA.
Kan, A. (2009). Ölçmenin Temel Kavramları. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme(Ed. Hakan
Atılgan). Ankara: AnıYayıncılık. 2-22.
MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Millî
Eğitim BakanlığıYayınları.
MEB (tarihsiz). Ölçme Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar.
(http://iogm.meb.gov.tr/files/size_ozel/olcme_ve_degerlendirme.pdfErişim Tarihi:
12.11.2011).
Nas, R. (2003). Türkçe Öğretimi. Bursa: Ezgi Kitabevi.
Özbay, M. (2009). Anlama Teknikleri – II: Dinleme Eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.
Özbay, M. (2010). Yeni İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı(6, 7, 8. Sınıflar)’nın
Kazanımlarına Eleştirel Bir Bakış. Türkçe Öğretimi Yazıları. Ankara: Öncü Kitap. 37–47.
Özdemir, E. (1987). İlkokul Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi Kılavuzu. İstanbul: İnkılâp
Kitapevi.
Sever, S. (2000). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Ankara: AnıYayınları.
Turgut, M. F. (1995). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Ankara: Yargıcı
Matbaası.
Yıldırım, A. VE Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara:
Seçkin

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com