You are here

İNOVASYON VE MARKA YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: MOBİLYA SEKTÖRÜNDE MOSDER (Mobilya Sanayicileri Derneği) ÜYESİ FİRMALARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

INTERACTION OF INNOVATION AND BRAND MANAGEMENT: COMPANİES THA T ARE MEMBERS OF MOSDER (Furniture Manufacturers Association) IN FURNUTURE INDUSTRY FOR A RESEARCH

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Rapidly growing in today's world by characterizing increasingly number and diversity of goods and services; remarkable change in social, cultural, economic, demographic and technological areas is redounded increasing competition that in every field and at every levels, level of knowledge and the most important thing is differences in needs and demands of enterprises. When brand management is taken together with innovation in dynamic global markets, by activating all assets that belong to enterprises, is an important guide to reach a sustainable structure efforts of protecting, surviving and increasing the value of the brand. Today the value of a brand depend on the quality of the products that serve to consumer and also the place and importance in the consumer's life. Process and brand size don't mean a thing as long as the consumer thinks that the brand doesn't offer an important clear benefit. At the same time innovation capacities of enterprises and their innovational behaviours effect to market performance and branding level. Successful brands also attract attention with their innovational structure. Innovational organizational structures of enterprises reveal the feature of capability to meet high branding performance and branding duration and customer expectations. Nonetheless, ability of branding the innovations by enterprises and ability of creating the brand culture will accelerate quitely to innovation and creativity of enterprise. In our study a research has been conducted to furniture manufacturer members that registered to Turkey Furniture Industrialists Association with the aim of searching relations and interactions between innovation method and brand management and the data that obtained from this study has been analyzed by statistical methods.
Abstract (Original Language): 
Hızla gelişen günümüz dünyasında mal ve hizmetlerde artarak kendini gösteren sayı ve çeşitlilik, sosyal, kültürel, ekonomik, demografik ve teknolojik alanlarda görülen olağanüstü değişim, her alanda ve düzeyde artan rekabeti, bilgi birikim düzeyini ve en önemlisi işletmelerin farklılığa olan istek ve ihtiyaçlarını arttırmaktadır. Dinamik küresel pazarlarda inovasyon ile birlikte değerlendirildiğinde marka yönetimi, işletmelere sahip olunan tüm varlıkları harekete geçirerek markayı koruma, yaşatma ve değerini arttırma çabalarını sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmada önemli bir yol gösterici olmaktadır. Bugün bir markanın değeri tüketicisine sunduğu ürünlerin kalitesi kadar tüketicinin hayatındaki yeri ve önemine de bağlıdır. Marka, tüketicinin önemli olduğunu düşündüğü açık bir yarar sunmadığı sürece, yaşanan süreç ve markanın boyutu hiçbir şey ifade etmemektedir. İşletmelerin inovasyon kapasiteleri ve inovasyonel davranış biçimleri aynı zamanda pazar performansını ve markalaşma düzeyini de etkilemektedir. Başarılı markalar, pazarda inovasyonel yapılarıyla da dikkat çekmektedirler. İşletmelerin inovasyonel örgüt yapıları yüksek marka performansını ve markalaşma sürecini ve müşteri beklentilerini karşılayabilme özelliğini de ortaya çıkarmaktadır. Bununla beraber işletmelerin geliştirdikleri inovasyonları markalaştırabilmesi ve marka kültürü oluşturabilmesi, işletmenin inovasyon ve yaratıcılığına oldukça büyük bir ivme kazandıracaktır. Çalışmamızda inovasyon yönetimi ile marka yönetimi arasındaki ilişkileri ve etkileşim noktalarını incelemek amacı ile Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneğine (MOSDER) kayıtlı mobilya üreticisi üyelere yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Aktuğlu, I.(2004), Marka Yönetimi Güçlü ve Başarılı Markalar İçin Temel İlkeler, İletişim Yayınları, İstabul, 45.
Arıkan, C., Aksoy, Müfit, Durgut, M., Göker, A. (2003), Ulusal İnovasyon Sistemi Kavramsal Çerçeve, Türkiye İncelemesi ve Ülke Örnekleri, Yayın No: TÜSİAD-T/2003/10/362, İstanbul, 362.
Aydın, F. (2005); Markalaşma Kararı İle Yurtdışı Pazarlara Açılım, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Yayınları, Ankara, 13.
Barker, A. (2001), Yenilikçiliğin Simyası, Mess Yayınları, Çeviren: Ahmet Kardam,Yayın No: 391, İstanbul, 89-90.
Bhot, B.,
Bowender
, B. (2001), Creativity and Innovation Management, Volume: 10, No:1,
26.
Borça, G. (2003), Bu Topraklardan Bir Dünya Markası Çıkar Mı? Marka Olmanın ABC'si, MediaCat Kitapları, İstanbul, 70.
Campbell,
Margare
t C. (2002), Building Brand Equityd, InternationalJournal of Medical
Marketing, No: 3, Volume: 2, 208.
Dereli, T., Baykasoğlu, A. (2007), Toplam Marka Yönetimi, Hayat Yayınları, İstanbul, 140.
D.P.T. (2007), Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), Ağaç Ürünleri ve Mobilya Özel İhtisas Komisyon Raporu, Ankara, 125.
Drejer, A. (2002), Situations for Innovation Management: Towards a Contingency Model, European Journal of Innovation Management, Vol: 5, No: 1, 4-17.
Drucker, P. (2003), Yenilikçilik İçerisinde Yenilikçilik Disiplini, Çeviren: Ahmet Kardam,
MESS Yayınları, İstanbul, 120.
Elçi, Ş. (2006), İnovasyon: Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı, Nova Yayınları, Ankara,
172.
Hanvanich, S. (2002), Enhancing Marketing Innovation Through Marketing Knowledge Transfer: An Investigation of Strategic Alliance, Dissertation, Michigan State University, 12.
17
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 38 Eylül - Ekim 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http:// ww w. akademikbakis. org
Işık, Ö. (2010), "İnovasyon Yönetiminin Marka Yönetimi Üzerindeki Etkileri: Mobilya Sektörüne Yönelik Bir Araştırma", C.B.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 119.
Jolly, A. (2005), From Idea to Profit: How to Market Innovative Products and Services, Kogan Page, London, 126.
Karpat, I. (2000), Marka
Yönetim
i ve Reklam İlişkisi, 1. Ulusal İletişim Sempozyumu Bildirileri, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, İletişim Dergisi Yayınları, Ed.
Süleyman İrfan,
Ankara
, 207-208.
Knapp, D. E. (2000), Marka Aklı, Kapital Medya Hizmetleri, Ankara, 7-125.
Nakip, M. (2006), Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, Seçkin Yayınları, (2. Baskı), Ankara,147-148.
Shyu, J.
(2001)
, A Cross-national Comparative Analysis of Innovation Policy in the Integrated Circuit Industry, National Chiao-Tung University, 228 .
Slotegraaf, R. J., Pauwels, K. (2008), The Impact of Brand Equity and Innovation on the Long-Term Effectiveness of Promotions, Journal of Marketing Research, Vol. XLV, 293.
Tek,
Ö
. B., Özgül, E. (2005), Modern Pazarlama İlkeleri, Birleşik Matbaacılık, İzmir, 302¬303.
Tiryakioğlu, M. (2004), "Yenilikçi Rekabet Stratejileri Açısından Türk İmalat Sanayii ve Yenilikçilik", 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 512.
Uzun, Y. (2004), Marka Yayma Stratejisinde Çağrışımların Rolü. Pazarlama Dünyası Dergisi,
Sayı:5, 59.
Weerawardena, J., O'cass, A., Julian, C.,Craig (2006), Does Industry Matter? Examining the Role of Industry Structure and Organizational Learning in Innovation and Brand Performance, Journal of Business Research, Volume: 59, Number: 1, 40-41.
Zerenler, M.,
Türke
r N., Şahin E. (2007), "Küresel Teknoloji, Araştırma-Geliştirme (AR-GE) ve Yenilik İlişkisi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 17, 659.
www.sabanci.com, 2008.
18

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com