You are here

İLM-İ UMRAN'IN KONUSU VE YÖNTEMİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ANALİZİ

A Literature Analysis on the Subject Matter and the Methodology of the Alm Al-Umran

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Ibn Khaldun differs from many thinkers in his period in terms of both the subject which he is study and his approach to it. Therefore, Alm Al-Umran, this new science proposed by him, it has been subject for a lot of studies. Most of these studies are the results of efforts to understand and explain the Alm Al-Umran. And these are the products of the attempts of the some disciplines under the modern social sciences and acting in accordance with it. It is observed that the studies performed under various disciplines and writers sometime reach parallel conclusions and sometime they reach opposite conclusions about it.
Abstract (Original Language): 
Ibn Haldun hem ele aldığı konu hem de bu konuya yaklaşımı bakımından dönemindeki pek çok düşünürden önemli farklılıklar taşır. Bu yüzden ortaya attığı yeni ilim İlm-i Umran, pek çok çalışmaya konu edilmiştir. İlm-i Umran'ın anla¬şılması ve açıklanması çabalarının sonucu olan bu çalışmaların çoğu modern sos¬yal bilimler veya bu çatı altındaki bazı disiplinlerden hareketle anlayıp açıklama girişimlerinin ürünleridir. Çeşitli disiplinler altında çeşitli yazarlar tarafından gerçekleştirilen bu çalışmaların zaman zaman paralel sonuçlara ulaşırken; zaman zaman da birbirlerine zıt bir takım açıklamalara sahne olduğu gözlenmektedir.

REFERENCES

References: 

Ahmad,
Zaid
, The Epistemology of Ibn Khaldun, Routledge Curzon, London 2003.
Alatas, Syed Farit, "Ibn Khaldun
an
d Contemporary Sociology", International Sociology, 2006, sayı: 21.
Amri,
Laroussi
, "The concept of 'umran: the heuristic knot in Ibn Khaldun", (Translated from the French by Professor Adel Manai), The Journal of North African Studies, Cilt: 13, Sayı: 3, 2008.
Arslantürk, Zeki, Arastırma Metot ve Teknikleri, Çamlıca Yay., İstanbul, 1995.
Akyol, Aygün "İbn Haldun'un İlim Anlayışında Felsefe ve Tarih Tasavvuru", Hitit Üniv. ilahiyat Fak. Dergisi, 2011, c. 10, sayı: 20.
Baali, Fuad, Society, State and Urbanism: Ibn Khaldun's Sociological Thought, State University of New York Press, Albany, 1998.
Bayraktar, Mehmet, "İbn Haldun'un Sosyal Atomculuğu", Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, 1984, cilt: 26, sayı: 1.
Ba-Yunus, İlyas ve Ferid, Ahmed, Islam Sosyolojisi: Bir Giriş Denemesi, Çev., Rıdvan
Kaya, İstanbul 1986.
Bedir, Mürteza, "İslam Düşünce Geleneğinde Nakli İlim Kavramı ve İbn Haldun", islam Araştırmaları Dergisi, 2006, sayı: 15.
Canatan, Kadir, islam Sosyolojisi, Beyan Yay., İstanbul, 2005.
Ceyhan, Semih, "İbn Haldun'un Sufilere ve Tasavvufa Bakışı: Umranda Tasavvuf İlmi", islam Araştırmaları Dergisi, 2006, sayı: 15.
Chabane, Djamel, "The structure of 'umran al-'alam of Ibn Khaldun", The Journal of North African Studies, Cilt: 13, Sayı: 3, 2008.
Choudhury, Masudul Alam ve
Silvia
, Bayu "A Critique of Ibn Khaldun's Causality Consept", JKAU: Islamic Econ, 2008, cilt: 21, sayı: 1.
Çaksu, Ali, "İdealler ve Gerçekler: İbn Haldun'un Asabiyet ve Siyasi İktidarı Meşru¬laştırması", Felsefe Dünyası, 2007, Cilt: 2, Sayı: 46.
Çelebi, Nilgün "Metodolojik Sorunlara Bir Bakış", Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1991, cilt: 35, sayı: 2.
346
Sefer YAVUZ
Çelebi, Nilgün, "Sosyoloji ve Nedensellik", Araştırma Ankara Üniversitesi Dil ve Ta-rih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi, 1992, cilt: 14, sayı: 0.
Çelebi, Nilgün, "Yorumlayıcı Etkileşim: Yöntem mi, Teknik mi?", Araştırma Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi, 1992, cilt: 15, sayı: 0.
Dhaouadi, Mahmoud, "The Ibar: Lessons of Ibn Khaldun's Umran Mind", Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 2005, cilt: 34, sayı:6.
Enan, Mohammad Abdullah, Ibn Khaldun His Life and Works, Kitab Bhavan, New Delhi, 1997.
Erbaş, Yıldırım, "İbn Haldun'un Bilgi Kuramı ve Disiplinlerarası Düşünmek", Akade¬mik Incelemeler, 2008, Cilt:3, Sayı: 1.
Gibb, H. A. R., "The Islamic Background of Ibn Khaldun's Political Theory", Bulletin of the Schollof Oriental Studies, University of London, 1933, Cilt: 7, Sayı:1.
Gierer, Alfred, "Ibn Khaldun on Solidarity ("Asabiyah") - Modern Science on Coo-perativeness and Emphaty: a Comprasion", http://www.eb.tuebingen.mpg.de/fileadmin/ uploads/images/Research/emeriti/Alfred_Gierer/ibnkhal.pdf (erişim 14.07.2013.)
Goodman, Leen Evan, "Ibn Khaldun and Thucydides", Journal of the American Ori¬ental Society, 1972, Cilt: 92, Sayı: 2.
Gökçe,
Birsen
, Toplumsal Bilimlerde Araştırma, Savaş Yay., Ankara, 1999.
Görgün, Tahsin, "Tarih ve Toplum Araştırmalarında Bir Yöntem Kaynağı Olarak Klasik Metafizik: Fahreddin er-Razi Ekolü ve İbn Haldun", islam Araştırmaları Dergisi, 2007, sayı: 17.
Günay, Ünver, "İslam Dünyasında Bir Din Sosyolojisi Öncüsü İbn Haldun (1332¬1406)", Atatürk Üniv. Ilahiyat Fak. Dergisi, 1986, Sayı: 6.
Hacıbekiroğlu, Abudullah, "İbn Haldun'un Kelamcılığı", Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ 2008.
Haşşab, Samiye Mustafa, islam Sosyolojisi, (Çev., Ali Coşkun ve Nebile Özmen), Çamlıca Yay., İstanbul, 2010.
Ibn Khaldun,
The
Muqaddimah An Introduction to History, (Translated from The Arabic by Franz Rosenthal), Bollingen Series XLIII, Princeton University Press, 1980.
Ibn Khaldûn, The Muqaddimah II, Çev,: Franz Rosenthal, Bollingen Series XLIII, Princeton University Press, 1967, New Jersey.
İbn Haldun, Mukaddime I, (Hazırlayan Süleyman Uludağ), Dergah Yay., İst., 1988.
İbn Haldun, Mukaddime II, Çev.; Zakir Kadirî Ugan, MEB Yay, Maarif Basımevi,
Ankara, 1954.
İbn Khaldun,
The
Muqaddimah II An Introduction to History, (Translated from the Arabic by Franz Rosental), Bollingen Series XLIII, Princeton University Press, 1967.
İkbal, Muhammed, islam'da Dini Düşüncenin Yeniden Doğuşu, Çev.; Ahmed Asrar, Birleşik Yay., İstanbul.
İnal, Kemal, "Sosyolojik Açıdan Yorumcu Paradigma ve Eğitime Uygulanması", An¬kara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1994, cilt: 27, sayı: 1.
İLM-İ UMRAN'IN KONUSU VE YÖNTEMİ ÜZERİNE
BİR LİTERATÜR ANALİZİ
347
Kalpakian, Jack "Ibn Khaldun's Influence on Current International Relations Theory", The Journal of North African Studies, 2008, Cilt: 13, Sayı: 3.
Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Araştırma Eğitim Danışmanlık Yay., An¬kara, 1994.
Katsiaficas, George, "Ibn Khaldun: A Dialectical Philosopher for the 21st Century", New Political Science, 1999, Cilt: 21, Sayı: 1.
Kayapınar,
Akif
, "İbn Haldun'un Asabiyet Kavramı: Siyaset Teorisinde Yeni Bir Açı¬lım", İslam Araştırmaları Dergisi, 2006, Sayı: 15.
Korkut, Şenol, "İbn Haldun'un "es-Siyaset'l-Medeniyye" Teorisini Eleştirisi", İslam Araştırmaları Dergisi, 2006, sayı: 15.
Kozak, İbrahim Erol, Ibn Haldun'a Göre insan, Toplum, iktisat, Pınar Yay., İstanbul
1984.
Mukaddime II, (Çev., Süleyman Uludağ), Dergah Yay., 1982, İstanbul.
Nişancı, Ensar, "Umran Anlayışı Perspektifinden Günümüz Türkiye'sinde Yaşanan Krizlerin Analizi", Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2005, cilt: 6, sayı: 2.
Okumuş, Ejder "İbn Haldun'un Osmanlı Düşüncesine Etkisi", Islam Araştırmaları Dergisi, 2006, sayı: 15.
Ozansoy, Cüneyt, "Bilimde Değer Sorunu ve Pozitivizm İlişkisi Üzerine Bazı Gözlem¬ler" Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1998, cilt: 47, sayı: 1, Ankara.
Sivers,
P
. Von, "Back to Nature: The Agrarian Foundations of Society According to Ibn Khaldün, Source: Arabica, T. 27, Fasc. 1 1980. BRILL URL: http://www.jstor.org/ stable/4056501, Erişim 13/12/2011.
Toku, Neşet, Ilm-i Umran, Akçağ Yay., Ankara, 2002.
Türker, Ömer, "Mukaddime'de Akli İlimler Algısı: İbn Haldun'un 'Bireysel Yetenek¬ler' Teorisi", Islam Araştırmaları Dergisi, İstanbul 2006, sayı: 15.
Ülken, Hilmi Ziya ve Fındıkoğlu, Ziyaüddin Fahri, İbn Haldun, Kanaat Kitabevi,
İstanbul, 1940.
Ülken, Hilmi Ziya, Içtimai Doktrinler Tarihi, İstanbul Üniv. Neşriyatı, İst., 1941.
Wolfson, Harry A., "Ibn Khaldun on Attibutes and Predestination", Speculum, 1959, Cilt: 34, Sayı: 4.
Yaslıçimen, Faruk ve Sunar, Lütfi "Sosyal Bililerde Bir Yenilenme İmkanı Olarak İbn Haldun", Islam Araştırmaları Dergisi, 2006, sayı: 16, ss 137-167.
Yıldız, Mustafa "İbn Haldun'un Tarihselci Devlet Kuramı", FLSF, 2010, sayı: 10.
Yılmaz, Zehra, Ibn Haldun'un Tasavvufa ve Felsefeye Yönelttiği Eleştiriler, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2006.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com