You are here

Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmenlik Mesleği

Teacher Training and Teaching Profession

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The training process of instructors and teachers has been discussed, especially in the most recent educational studies. There is a widespread suggestion in these studies that appropriately trained and qualified staff for the educational and business world cannot be found. This situation, which can not be ignored, indicates that the communication between the business world and educational world including the educational institutions could not be adequately established. Since professionals are trained by more than one teacher, it is important to establish what the mission to be undertaken by the individual teacher should be in the current century. How should the teachers, who should have this mission, be trained within the education and training system? In the light of these questions and concerns, the present study made a literature-based investigation of the general problems encountered in teacher training and the teaching profession and, the main aspects of teacher training were identified and some recommendations for improvements were made.
Abstract (Original Language): 
Özellikle son yıllarda eğitim alanında yapılan çalışmalarda, üniversite öğretim elemanlarının ve öğretmenlerin yetiştirilme süreçleri sıkça tartışılır olmuştur. Bu çalışmalarda eğitim ve iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun eleman yetiştirilemediği düşüncesi yaygındır. Göz ardı edilemeyecek olan bu durum, eğitim kurumları dahil, iş dünyası ile eğitim dünyası arasındaki iletişimin yeterince kurulamadığını göstermektedir. O halde bütün meslek sahipleri birden fazla öğretmen tarafından yetiştirildiğine göre yaşadığımız bu yüzyılda öğretmenin yükleneceği misyon ne olmalıdır, bu misyona sahip olması için öğretmenler günümüz eğitim ve öğretim sistemi içinde nasıl yetiştirilmelidir. Bu düşünceden hareketle bu araştırmada; öğretmen yetiştirmede ve öğretmenlik mesleğindeki genel sorunlar literatüre dayalı olarak araştırıldı ve öğretmen yetiştirmede temel noktalar belirtilerek önerilerde bulunuldu.

REFERENCES

References: 

Ada, S. (2001). Sınıf Öğretmeni Yetiştiren Okullarda Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin Program İçersindeki Yeri. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 14, 1–10.
Aydın, B. (2003). Bilgi Toplumu Oluşumunda Bireylerin Yetiştirilmesi ve Matematik Öğretimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 183–190.
Baskan, G. A. (2001). Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Yetiştirmede Yeniden Yapılanma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 16–25.
Baki, A. ve Gökçek, T. (2007). Matematik Öğretmeni Adaylarının Benimsedikleri Öğretmen Modeline İlişkin Bazı İpuçları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 22–31.
Barnett, J. ve Hodson, D. (2001). Pedagojical Context Knowledge: Toward A Fuller Understanding of What Good Science Teacher Know. Science Education, 85, 426–453
Bekdemir, M., Işık, A. ve Çıkıcı, Y. (2004). Matematik Kaygısını Oluşturan ve Arttıran Öğretmen Davranışları ve Çözüm Yolları. Eurasian Journal of Educational Research, 16, 88–94.
Bulut, S., Demircioğlu, H. ve Yıldırım, A. (1995). Ortaokul ve Liselerde Fen ve Matematik Öğretimi: Sorular ve Öneriler. II. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Ankara: ODTÜ.
Bulut, H. ve Doğar, Ç. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 13–27
Çağlar, D. (1987). Öğretmen Adaylarının Seçimi ile İlgili Uygulamaların Dünü, Bugünü ve Yarını. Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarının Dünü-Bugünü-Geleceği Sempozyumu. Ankara Gazi Üniversitesi, 285–292
Çakıroğlu, E. ve Çakıroğlu, J. (2003). Reflections on Teacher Education in Turkey. European Journal of Teacher Education, 26(2), 253–279
Çapri, B. ve Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe İlişkin Tutum ve Mesleki Yeterlilik İnançlarının Cinsiyet, Program ve Fakültelere göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33–53.
Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmenlik Mesleği 61
Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 207–237.
Enyedy, N., Goldberg, J. ve Welsh, K. M. (2005). Complex Dilemmas of İdentity and Practice. Science Education, 90(1), 68–93.
Eraslan, A. (2009). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Üzerine Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(1), 207–221.
Erdem, A. R. ve Anılan, H. (2000). P.A.Ü. Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 7.
Gordon, T. (2008). Etkili Öğretmenlik Eğitimi. (1.bsk), İstanbul: Profil Yay., ss. 16.
Gelen, İ. ve Özer, B. (2008). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliliklerine Sahip Olma Düzeyleri Hakkında Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 39–55.
Işık, A., Çiltaş, A., ve Bekdemir, M. (2008). Matematik Eğitimin Gerekliliği ve Önemi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 174–184.
Karagözlü, G. (1991). Teacher Education Reform in Turkey. Action in Teacher Education, 13, 3–15.
Kuru, M. ve Uzun, H. (2008). Türkiye’de Öğretmen Adaylarının Seçiminde 1954 Örneği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 207–232.
Leatham, K. R. (2006). Viewing Mathematics Teachers’ Beliefs as Sensible Systems. Journal of Mathematics Teacher Education, 9, 91–102.
Özbek, R. , Kahyaoğlu, M. ve Özgen, N. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 221–232.
Özen, R. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Programlarının Etkilerine İlişkin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 141–160.
Özer, B. (1990). 1990’lı Yılların Başında Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme: Sorunlar ve Çözüm Öneriler. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 27–35.
Özer, B. (2008). Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi. A. Hakan (Ed.), Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler, 195–216, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.
Putnam, R. T. ve Borko, H. (2000). What Do New Views of Knowledge and Thinking Have to Say about Research on Teacher Learning? Educational Research, 29(1), 4–15
62 /
Ahmet IŞIK
Alper ÇİLTAŞ
Fatih BAŞ
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi 2010 14 (1): 53-62
Semerci, N. (2004). Öğrenci Görüşlerine Göre Sınıf Öğretmenliği Derslerinin İşleyişi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6–9 Temmuz 2004 Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
Semerci, Ç. (2003). Eğitim Sisteminde Öğreticilerin Kalitesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 203–210.
Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Tutumları. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı, 413–423.
Shulman, L. S. (1986). Those who Understand: Knowledge Growth in Teaching, Educational Research, February, 4–14.
Şişman, M. ve Acat, M. B. (2003). Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 235–250.
Taşkesenliğil, Y., Şenocak, E. ve Sözbilir, M. (2008). Probleme Dayalı Öğrenme Teorik Temelleri, Milli Eğitim Dergisi, 177, 50–64.
Türer, A. (2009). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve Sorunlar-I. public.cumhuriyet.edu.tr/aturer/ogretmenyetistirme.html. Erişim Tarihi: 17.06.2009.
Türker, N. ve Tüzün, Y. Ö. (2007). Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı ve Geleneksel Öğretim Yaklaşımları ile İlgili İnançları. 1. Ulusal İlköğretim Kongresi, 15–16–17 Kasım. Ankara: Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Matematik Bölümü.
Twiselton, S. (2004). The Role of Teacher İdentities in Learning to Teach Primary Literacy, Educational Review, 56(2), 157–164.
Ubuz, B. (2009). Üniversite Eğitimi ve Öğretmenlik: Matematik Öğretmenlerinin ve Adaylarının Görüşleri. http://www.fedu.metu.edu.tr/UFBMEK5/b_kitabi/PDF/OgretmenYetistirme/Bild.... Erişim Tarihi: 17.06.2009.
Üstüner, M. (2008). The Comparison of The Educational Philosophies of Turkish Primary Scholl Superintendents and Teachers. Eurasian Journal of Educational Research, 33, 177–192
Yazıcı, H. (2009). Öğretmenlik Mesleği, Motivasyon Kaynakları ve Temel Tutumlar: Kurumsal Bir Bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 33–46.
Yiğit, N. ve Alev, N. (2007). Okul Deneyimi Dersinde Özel Danışmanlık Hizmetlerinin Mesleki Gelişime Katkısının İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 1(1), 85–101.
YÖK (1998a). Aday Öğretmen Kılavuzu. http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/aday_ogretmen/adayogr.html. Erişim Tarihi:25-Mayıs–2009.
YÖK (1999). Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon. Ankara: Öğretmen Eğitimi Dizisi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com