You are here

TMS-11 ve 12 Standardı Kapsamında Ertelenmiş Vergilere İlişkin Muhasebe Kayıtları

Accounting Recording Related to Deferred Taxes in the Context of Tas- 11 And 12 Standards

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Accounting profit obtained as a result of the basic concepts of accounting, generally accepted accounting principles and economic transactions being processed in conformity with international accounting and reporting standards may not be the same as financial profit formed according to tax laws. This may be due to the differences of tax laws among countries, regions and evaluation differences. Up to the period when the effects of such temporary differences are finished, these can be followed on financial state records as deferred tax debt and revenue without leaving it as records, and the effect of income and expenditure of deferred taxes should be followed on income tables. Thus, tables can be formed comparable and suitable to international financial reporting standards. The practice of determining the profit or loss by comparing the cost and income in the period of work completion in construction agreements distributed to years has been abolished. It is suggested that cost and income should be transferred to the final accounts of the period taking the work completion percentage as the base according to TAS-11. Thus, profit and loss of the other periods of the uncompleted construction work can be been, and this situation will be the subject matter of deferred taxes according to TAS-12, for this reason, recording the deferred taxes are very important for all the parties using accounting information system in decision-making.
Abstract (Original Language): 
Muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, uluslararası muhasebe standartları ve raporlama standartlarıyla uyumlu olarak işletmelerin ekonomik faaliyetlerini muhasebeleştirme sonucu oluşacak muhasebe kâr ile vergi yasalarına göre oluşan mali kâr aynı olmayabilir. Çünkü vergi yasaları ülkeler ve bölgeler arasında farklılık gösterebileceği gibi değerlendirme yöntemi farklılıkları da olabilmektedir. Bu şekilde oluşacak geçici farkların etkilerin ortadan kalkacağı döneme kadar, kayıt dışı bırakılmadan finansal durum tablosunda ertelenmiş vergi borcu ve alacağı olarak, ertelenmiş vergilerin gelir ve gider etkisi ise gelir tablosunda izlenmelidir. Böylece, uluslararası finansal tablo düzenleme standartlarına uygun ve karşılaştırılabilir tablolar oluşmaktadır. Yıllara yaygın inşaat sözleşmelerinin maliyet ve gelirin işin tamamlandığı dönemde karşılaştırılarak kâr veya zararı belirleme uygulaması kaldırılmıştır. TMS-11’e göre inşaat işinin tamamlama yüzdesi esas alınarak, gelirleri ve maliyetleri ait oldukları dönemin sonuç hesaplarına aktarılması öngörülmüştür. İnşaat işinin tamamlanmadığı (devam ettiği) sair hesap dönemlerinin de kârı veya zararı ortaya çıkarılabilecektir. Bu durum TMS-12’e göre ertelenmiş vergilere konu olacaktır. Dönemin kârının veya zararının belirlemesi, vergilerin ödenmesi ve ertelenmiş vergilerin kayıt edilmesi, karar almada muhasebe bilgi sistemini kullanan bütün taraflar için oldukça önemlidir.
295
320

REFERENCES

References: 

Akdoğan, Nalan (2006). “UMS-12 Gelir Vergileri Standart Hükümlerine Göre Dönem
Karından İndirilecek Vergi Giderinin Hesaplanması ve Ertelenmiş Vergilerin
Muhasebeleştirilmesi”. Muhasebe ve Denetime Bakış, 5(17), 1-18.
Aslan, Sinan (2010) “Envanter Değerleme Uygulamaları” (1.Baskı). İstanbul: Beta Basım
A.Ş.
Akdoğan, Nalan ve Sevilengül, Orhan (2007). Türkiye Muhasebe Standartları ile
Uyumlu Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması (12. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
Akgül, Ataman Başak ve Akay, Hüseyin (2004). “Uluslararası Muhasebe Standartları ve
Türkiye’de Uygulama Etkinliğine İlişkin Bir Araştırma” 2.Baskı, Türkmen
kitapevi, İstanbul
319
TMS-11 ve 12 Standardı Kapsamında Ertelenmiş
Vergilere İlişkin Muhasebe Kayıtları
Dinç, Engin (2007). “Muhasebe ve Vergi Kuralları arasındaki ilişki ve Gelir Vergileri
(TMS 12) Standart Muhasebe Uygulamalarına Etkileri” Erciyes Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 28, ss.21-48 http://
iibf.erciyes.edu.tr/dergi/sayi28/edinc.pdf
Epstein, Barry J and Abbas Ali Mirza (2006) Interpretation and Application of International
Accounting and Financial Reporting Standards. John Wiley&Sons Inc.
Göğüş, E. Hale Sümer (2010), “Ertelenmiş Vergi ve Muhasebeleştirilmesi”. Marmara
Üniversitesi, İ.İ.B.E Almanca İşletme Bölümü Çözüm Dergisi sayı 13, Eylül-
Ekim 2010, ss 1-18
Gücenme Ümit ve Poroy, Aylin (2007). “Vergilerin Muhasebeleştirilmesi, Ertelenen Vergi
Varlık ve Yükümlülükleri”. Muhasebe ve Denetime Bakış, 6(21), ss.1-16.
Greunıng, H. V. (2005). “International financial reporting standards: a practical guide”.
The World Bank, USA.
Kavak, Ahmet (2008). “TMS 12 GV Standardı Uygulamaları ve Vergi değeri ile Muhasebe
Değeri Arasındaki Farkların Analizi”, http://www.vergiportali,com.
Kaval, Hasan (2008). Muhasebe Denetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
Kıeso, D. E. Weygandt, J. J. ve Warfield, T. D. (2001). Intermediate accounting (10 th
edition). USA: Wiley.
Kılıç, Elçin (2009). “TMS/UMS 12 Gelir Vergisine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı”.
http:/www.batiymm.com.tr.
Özkan, Azzem, (2009), “TMS-12 Gelir Vergileri Standardına Göre Ertelenmiş Vergiler
ve Muhasebe Uygulamaları” Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, Sayı: 32, Ocak 2009, ss.97-112 (www.pdffactory.com)
Örten, Remzi, Karapınar, Aydın. (2009). “Dönem sonu muhasebe uygulamaları”
Ankara: Gazi Kitabevi.
ÖRTEN, Remzi; Kaval, Hasan ve KARAPINAR, Aydın. (2007). “Türkiye muhasebe –finansal
raporlama standartları TMS – TFRS”. Ankara: Gazi Kitabevi.
Pirtini, Ali Türker, (2006) “Ertelenmiş Vergi Nedir” 14 Aralık, http:/ www.alomaliye.
com./ali-piritini- ertelenmiş/ htm.27.08.210 saat 11
Sayarı, M. (2004).” İnşaat taahhütleri (yıllara yaygın inşaat ve onarım sözleşmeleri) standardı”.
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 6 (3): 61-76.
Sayarı, M. (2010). “İnşaat taahhüt sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi” Türkiye Birinci
Sektörel Muhasebe Uygulamaları Sempozyumu. Kayseri, SMMMO 2010:
107-118.
Selimoğlu, Seval, Kardeş ve Özbilecikli,M., Kurt, G., Uzay, Ş., Alagöz, A. Yanık, S.
(2008). “Muhasebe Denetimi” Ankara: Gazi Kitapevi.
Sevilengül, Orhan (2011). Genel Muhasebe (16.Baskı). Ankara: Gazi kitabevi, ss.363-
370.
Susmuş, Türker ve Zengin, Yasemin (2008). “Muhasebe standartları, temel kavramlar
ve yaklaşımlar; Türkiye muhasebe standartları, temel kavramlar ve yakla320
/ İhsan YILDIZTEKİN
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi 2013 17 (1): 295-320
şımlar”: Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu XII, İnşaat Sözleşmeleri
Standardı (TMS 11) ve Uygulamaları, 26-30 Kasım 2008, KIBRIS:
180-241-.248.
Tekşen, Ömer (2010). “TMS-12 Gelir Vergisi Standardına Göre Ertelenmiş Vergilerin İncelenmesi
Ve Muhasebeleştirilmesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B
Fakültesi Dergisi, 15(2), 297-317.
Tunç, Mehmet Akif, (2007). “TMS-11 Çerçevesinde Yıllara Sari İnşaat İşlerinin Muhasebeleştirilmesi”.
Yaklaşım Dergisi, Sayı: 42.
Usul, Hayrettin (2012). TMS -11 İnşaat Sözleşmeleri Standardına Göre İnşaat Muhasebesi.
Ankara: Detay Yayınları.
Ünkaya, Gülümser, Aslan, Sinan (2009). Finansal Muhasebe (1.Baskı). İstanbul: Beta
Basım A.Ş.
Yereli, Ayşe N, Kayalı, Nilgün, Demirlioğlu, Lale (2011). “İnşaat Sözleşmelerine İlişkin
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 11) Çerçevesinde Yıllara Yaygın İnşaat
Taahhüt İşlerinin Muhasebeleştirilmesi”. Dokuz Eylül Üniversitesi SBE
Dergisi, 13(3), 113-135.
Yükçü, Süleyman, İcerli, M. Yılmaz, “TMS-16 Maddi Duran Varlıklar Standardına İlişkin
Uygulama Önerileri” http://www.tmsk.org.tr/makaleler/tms%2016/
TMS-16%20MADDI%20DURAN%20VARLIKLAR%20STANDARDIN
A%20ILISKIN%20UYGULAMA%20ONERILERI.doc
Yüksel O. (2002). Yapı işlerinde ihale düzenimiz. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
Gelir Vergilerini İlişkin TMS 12 Hakkındaki Tebliğde Değişiklik yapılmasana İlişkin
Tebliğ Sıra No,83. http://www.tmsk.org.tr/tms_seti/TMS/EK18-TMS-12_
Degisiklik_Tebligi.doc
Gelir Vergisi Kanunu, 193 kanun nolu 06.01.1961 tarihli 10700 sayılı resmi
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/UFRS/UFRS2007/UMS%2012%20.
pdf
http:/www.denetimnet.net/userFiles. UMS 16. Maddi Duran Varlıkların Uygulama Örneği
http:/www.tmsk.org.tr/makaleler/TFRS%203/TFRS3.pdf
Kurumlar Vergisi Kanunu, 5520 kanun nolu 21.06.2006 tarihli 26305 sayılı Resmi gazete.
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS /IAS) ile Uyumlu Türkiye Muhasebe
Standartları (TMS) (2008) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, TMSK
Yayınları:3 UMS 12 Gelir Vergisi,
Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları, http:/www.
tmsk.org.tr.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com