You are here

Bilimsel Alan Gezisi Tutum Ölçeği Adaptasyon Çalışması

Adaptation Study of Attitude Scale towards Scientific Field Trips

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This research was performed to adapt the Students’ Attitude Scale towards Scientific Field Trips (SASSFT) in Turkey. In this study, schools were determined according to sampling criterion methods which mostly arranged the field trips in Eregli town of Zonguldak city at 2011-2012 educational term. SASSFT was conducted to 317 students who enrolled these schools. The data were collected by demographic form and SASSFT. In terms of validity of the SASSFT, language, content and structure validity was investigated. Views of three science lecturers were taken about content validity and structural validity was done. Regarding the scale structural validity, internal consistency was examined. Reliability internal consistency coefficient of the scale was found to be α=0.88. Structural validity was investigated with confirmatory factor analysis (CFA). The fit indices were deemed satisfactory as original scale. Therefore, the psychometric properties of the Turkish version of ASSFT were satisfactory and can be used to measure Turkish secondary and high school students’ attitude towards scientific field trips.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, öğrenciler için Bilimsel Alan Gezisi Tutum Ölçeği’nin (BAGTÖ) Türkiye’de kullanımı amacıyla adaptasyon çalışması yapılmıştır. Araştırmada, ölçüt örnekleme metoduna göre 2011- 2012 öğretim yılında Zonguldak İli Ereğli İlçesi’ nde en fazla alan gezisi yapan okulları belirlenmiştir. Bu okullarda öğrenim gören 317 öğrenciye anket uygulanmıştırr. Veriler kişisel bilgi formu ve öğrenciler için BAGTÖ kullanılarak toplanmıştır. BAGTÖ geçerliliği ile ilgili olarak dil, içerik ve yapı geçerliliği araştırılmıştır. Üç fen eğitimcisinden içerik geçerliliği ile ilgili görüş alınmıştır. İç tutarlılık Cronbach α katsayısı 0.88 olarak bulunmuştur. Ölçeğin Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile geçerliliği incelenmiştir. DFA bulguları orijinal çalışmayı destekler niteliktedir. BAGTÖ Türkçe versiyonunun özellikleri, Türkiye’deki ortaokul ve lise öğrencilerinin alan gezisine ilişkin tutumlarını ölçmek için uygundur.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Arbuckle, J.L., (2012). IBM SPSS Amos 19 User’s Guide.
http://www.amosdevelopment.com/download/amos.pdf Erişim Tarihi: 12.01.2013.
Barrett, P., (2007). Structural equation modelling: adjudging model fit. Personal and Individual
Differences. 42, 815-824
238 Hasan Said TORTOP
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 1, s. 228 – 239, Yaz 2013, BARTIN-TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 2, Issue 1, p. 228 - 239, Summer 2013, BARTIN-TURKEY
Beiers, R.J. ve McRobbie, C.J., (1992). Learning in interactive science centers. Research Science
Education. 22, 38-44
Büyüköztürk, Ş., (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (8. baskı), PegemA Yayınları,
Ankara.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Demirel, Ş. F., (2011). Bilimsel Araştırma
Yöntemleri, PegemA yayıncılık, 8. baskı, Ankara.
Byrne, B.M., (2011) Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications,
and Programming. Second Edi., Mahwah, NJ: LEA, London, 2011.
DiEnno, C.M., ve Hilton, S.C. (2005). High school students’ knowledge, attitudes, and levels of
enjoyment of an environmental education unit on nonnative plants. Journal of
Environmental Education. 37(1), 13-25.
Elkins, J.T., ve Elkins, N.M.L., (2007). Teaching geology in the field: significant geoscience
concept gains in entirely field-based inductory geology courses. Journal of Geoscience
Education, 55(2), 126-132.
Farmer, J., Knapp, D., ve Benton, G.M. (2007). An elementary school environmental education
field trip: long-term effects on ecological and environmental knowledge and attitude
development. Journal Environmental Education, 38(3), 33-42.
Flexer B. K., ve Borun M., (1984). The impact of a class visit to a participatory science museum
exhibit and a classroom science lesson. Journal of Research Science Teaching, 21(9), 863
- 873.
Gennaro, D.D., (1981).The effectiveness of using pre-visit instructional materials on learning
for a museum field trip experience. Journal of Research Science Teaching, 18, 771-781.
Hutzel, W., ve Goodman, D., (2004). Remotely accessible solar energy laboratory for high
school students. 34th ASEE/IEEE frontiers in education conference. October 20–23,
2004, Savannah, GA.
Kisiel, J., (2005). Understanding elementary teacher motivations for science fieldtrips. Science
Education, 86(6), 936–955.
Kisiel, J., (2006). More than lions and tigers and bears-creating meaningful field trip lessons. Sci
Act: Class Pro Curriculum Ideas, 43(2),7-10.
Kline, R. B., (1998). Principal and Practice of Structural Equation Modeling. New York: The
Guilford Press.
McKenzie, S.J., (1986).Teaching teacher, Round Reports, 11(2), 9-10.
Meydan, C.H., ve Şeşen, H., (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulaması. Detay
Yayıncılık, Ankara.
Hoe, S.L., (2008). Issues and procedures in adopting structural equation modeling Technique.
Journal of Application Quantity Method, 3(1), 76-83.
Orion, N., ve Hofstein, A., (1991). Measurement of Students’ Attitudes Towards Scientific Field
Trips. Science Education, 75(5), 513-523.
Orion, N., ve Hofstein, A. (1994). Factors that influence learning during a scientific field trip in a
natural environment. Journal of Research Science Teaching, 31(10), 1097–1119.
Sebasto, N.J.S., ve Cavern, L., (2006). Effects of pre- and posttrip activities associated with a
residential environmental education experience at the New Jersey School of
Conservation students’ attitudes toward the environment. Journal of Environmental
Education, 37(4), 3-17.
Tavşancıl, E., (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Nobel Yayıncılık, Ankara,
2002
Tezbaşaran, A. A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. İkinci baskı. Türk Psikologlar
derneği yayınları, Ankara.
Tortop, H. S., Bezir, N. Ç., Özek, N., ve Uzunkavak, M., (2007). The field trip about solar energy
and applications of the effect of students' attitude and achievement. International
Bilimsel Alan Gezisi Tutum Ölçeği Adaptasyon Çalışması 239
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 1, s. 228 – 239, Yaz 2013, BARTIN-TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 2, Issue 1, p. 228 - 239, Summer 2013, BARTIN-TURKEY
conference on environment: survival and sustainability, 19-24 February 2007, Near East
University, Nicosia-Northern Cyprus.
Tortop, H.S., (2010). Yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanan alan gezisi ile desteklenmiş
proje tabanlı öğrenme modelinin güneş enerjisi ve kullanım alanları konusuna
uygulanması, Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Isparta, 2010.
Tortop, H.S., (2012a). Üstün yetenekli öğrencilerle yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili
anlamlı alan gezisi. A.İ.B.Ü. Bolu Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 181-196.
Tortop, H.S., (2012b). Development of teacher attitude scale the field trip. Energy Education
Science and Technology Part B. 4 (SI), 970-972.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com