You are here

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Kavramsal Değişim Yaklaşımının, Öğrenme Stillerine Göre Öğrenci Başarısına Etkisi

The Effects of Conceptual Change Approach on Primary School Students’ Achievement According to Their Learning Styles in Science and Technology Course

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of the research was to investigate effects of conceptual change passages and concept maps parts of conceptual change teaching method on the students’ achievement according to learning styles in “Let’s Travel and See Living Creatures World” and “Light and Sound” themes. The research took place in one primary school in Kırşehir province, 2010-2011 education years. The research sample consisted of 50 fifth-grade students. Achievement tests and Kolb Learning Styles Inventory were used to collect the data. Achievement test’s data analyses results (KR-20) were found for the first theme is 0,84 and for the second theme is 0,88. Also Kolb Learning Styles Inventory’s four dimensions of reliability scores are between 0,73 and 0,83. From this result, it would be implied that it would not be the effectiveness of science teaching on students by means of using students’ learning styles as instructional tool.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı, öğrencilerin “Canlıların Dünyasını Gezelim, Tanıyalım” ile “Işık ve Ses” ünitelerindeki konularda, öğrenme stillerine göre kavramsal değişim yaklaşımı içerisine giren kavramsal değişim metinlerinin ve kavram haritalarının, öğrenci başarısına etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2010-2011 eğitim - öğretim yılında Kırşehir İl merkezinde bulunan 1 tane ilköğretim okulunun 5. sınıfında öğrenim gören 50 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma ‘deneysel desen’ modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak, her iki ünite için araştırmacı tarafından geliştirilen başarı testleri ve Kolb öğrenme stilleri envanteri kullanılmıştır. Başarı testi madde analizi sonuçları (KR-20) birinci ünite için 0,84 ve ikinci ünite için 0.88 olarak bulunmuştur. Ayrıca Kolb öğrenme stilleri envanterinin dört boyutuna ait güvenirlik katsayıları (Cronbach α) 0,73 ile 0,83 arasında değişmektedir. Araştırma sonucu, kavramsal değişim yaklaşımının ilköğretim programına uygun öğretime göre, her dört öğrenme stillerine sahip öğrencilerin kavram başarı puanlarını artırmada bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Aşkar, P., Akkoyunlu, B. (1993). Kolb Öğrenme Stili Envanteri. Eğitim Ve Bilim, 17 (87), 37-47.
Ateş, S. & Karaçam, S. (2008). Cinsiyetin Farklı Ölçme Teknikleri Kullanılarak Ölçülen
Hareket Ve Hareket Yasaları Konularındaki Kavramsal Bilgi Düzeyine Etkisi, GÜ, Gazi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1) 39-59.
Bilgin, İ. & Geban Ö. (2001). Benzeşim (Analoji) Yöntemi Kullanarak Lise 2. Sınıf
Öğrencilerinin Kimyasal Denge Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesi.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20, 26 – 32.
Blake, A. (2004). Helping Young Children to See What is Relevant And Why: Supporting
Cognitive Change in Earth Science Using Analogy, International Journal Of Science
Education, 26(15) 1855–1873.
Fellows, N. J. (1994). A Window İnto Thinking: Using Student Writing To Undestand Conceptual
İn Science Learning. Journal Of Research İn Science Teaching, 31 (9), 985-1001.
Fisher, K. M. (1985). A Misconception in Biology: Aminoacids And Translation. Journal of
Research İn Science Teaching, 22, 53-62.
Griffiths A. K., Thomey K., Cooke B. And Normore G. (1988). Remediation Student Specific
Misconceptions Relating to Three Science Concepts. Journal of Research in Science
Teaching, 25(9), 709–719.
Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayıncılık. Ankara.
Kılıç, D., Sağlam, N. (2004). Biyoloji Eğitiminde Kavram Haritalarının Öğrenme Başarısına Ve
Kalıcılığına Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 155-164.
Koç, S. (2009). İlköğretim 5. Ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi Ve
Akademik Başarı İle İlişkisi (Malatya ve Elazığ İlleri Örneği). Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
Kolb, D. A. (1999). The Kolb Learning Style Inventory. Hay Resources Direct, 6-25.
Koray, Ö., Bal, Ş. (2002). Fen Öğretiminde Kavram Yanılgıları Ve Kavramsal Değişim Stratejisi.
Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 83-90.
İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Kavramsal Değişim Yaklaşımının … 299
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 1, s. 288 – 299, Yaz 2013, BARTIN-TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 2, Issue 1, p. 288 – 299, Summer 2013, BARTIN-TURKEY
Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook.
London: Sage Publications.
Posner, G. J., Strike, K. A. And Hewson, P. W. (1982). Accommodation Of A Scientific
Conception: Toward A Theory Conceptual Change. Science Education, 66, 211-227.
Sencar, S. & Eryılmaz, A. (2004). Factors Mediating The Effect of Gender on Ninth-Grade
Turkish Students’ Misconceptions Concerning Electric Circuit. Journal of Research in
Science Teaching, 41(6), 603-616.
Özmen, H. (2007). The Effectiveness of Conceptual Change Text in Remediating High School
Students’ Alternative Conceptions Concerning Chemical Equilibrum, Asia Pasific
Education Review 8(3), 413-425.
Ünal, S. (2007). Atom Ve Molekülleri Bir Arada Tutan Kuvvetler Konularının Öğretiminde Yeni
Bir Yaklaşım: BDÖ ve KDM’nin Birlikte Kullanımının Kavramsal Değişime Etkisi.
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Wandersee, J. H. (1992) The Historicality Of Cognition: Implications For Science Education
Research. Journal Of Research in Science Teaching, 29, 423-434.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com