You are here

Ortaöğretim Beden Eğitimi Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşleriyle Değerlendirilmesi

Evaluation of the Secondary School Physical Education Lesson New Curriculum’s with Teacher Views

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this research was carried out on the purpose of evaluate new secondary school physical education curriculum which was started to implement in 2010-2011 academic year. Patterns, a qualitative research with standardized open ended interview method was used. The data were collected through interview form developed by the researchers. The research group, Ankara (n = 3), Erzurum (n = 3), Eskişehir (n = 2), Konya (n = 5), Malatya (n = 2) and Trabzon (n = 2) the official secondary schools working in the provinces of 12 male and 5 female physical education teacher, has created a total of 17. The data, was evaluated qualitative research content analysis method. As a result, Secondary Physical Education Curriculum rid of the problems in theory and practice dispensed prepared by constructivism model curriculum philosophy on behalf of the inservice training courses and seminars and concluded that the transfer of all physical education teachers working in secondary education.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında uygulamaya giren ortaöğretim beden eğitimi dersi yeni öğretim programını öğretmen görüşleriyle değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden standartlaştırılmış açık uçlu görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formu yardımıyla toplanmıştır. Araştırma grubunu, Ankara (n=3), Erzurum (n=3), Eskişehir (n=2), Konya (n=5), Malatya (n=2) ve Trabzon (n=2) illerinde resmî ortaöğretim okullarında görev yapan 12’si erkek, 5’i kadın toplam 17 beden eğitimi öğretmeni oluşturmuştur. Veriler, nitel araştırmanın içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Ortaöğretim Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programının teoride kalmaması ve uygulamadaki problemlerin giderilmesi adına, yapılandırmacı yaklaşım modeli ile hazırlanan öğretim programının felsefesinin hizmet içi eğitim kursları ve seminerler yoluyla ortaöğretimde görev yapan tüm beden eğitimi öğretmenlerine aktarılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 
253-269

REFERENCES

References: 

Demirel, Ö. (2009). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. (12. Baskı). Ankara:
Pegem A Yayıncılık.
Ertürk, S. (1972). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
Fer, S. (2000). Modüler Program Yaklaşımı ve Bir Öneri. Millî Eğitim Dergisi, 147, 21-37.
Güllü, M., Arslan, C., Uğraş, S., Görgüt, İ. (2011). Yeni Ortaöğretim Beden Eğitimi Ders Programı
Kazanımlarının Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel
Sayı, 122-133.
Şahinel, M. (2003). Etkin Öğrenme. (1. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Şahinel, M. (2010). Eğitimde Yeni Yönelimler. Özcan Demirel (Ed.), (Geliştirilmiş 4. Baskı),
Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Tavşancıl, E., Aslan, E. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. (1. Baskı). İstanbul: Epsilon
Yayıncılık.
Topkaya, İ. (2011) Hareket Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Öğrenme ve Öğretmenin
Temelleri. (Geliştirilmiş 3. Basım), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Varış, F. (1988). Eğitimde Program Geliştirme “Teori ve Teknikler”. (4. Baskı). Ankara: A.Ü.
Eğitim Fakültesi Yay. No: 157.
Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. Baskı). Seçkin
Yayıncılık.
Yurdakul, B. (2010). Eğitimde Yeni Yönelimler. Özcan Demirel (Ed.), (Geliştirilmiş 4. Baskı),
Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com