You are here

REŞAT NURİ GÜNTEKİN’İN “YEŞİL GECE” ROMANINA GÖRE TÜRK EĞİTİMİNDE YENİLEŞME SORUNU

THE MODERNIZATION PROBLEM IN TURKISH EDUCATION ACCORDING TO THE "GREEN NIGHT" BY REŞAT NURİ GÜNTEKİN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study tries to take into consideration the intellectual and institutional development of modernization in Turkish education and theemerging new-old competition in this process from the Meşrutiyet to the Presidency in the context of the events of Reşat Nuri Güntekin's Green Night Roman. The process involves the phases of the Roman heroine, Ali Şahin, beginning with the madrasa education and including the education in Darülmuallimin and the years of teaching in the town of Sarıova. The work reveals the reflections of 19th century Ottoman westernization/renewal on the Turkish education system and social life.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, Meşrutiyetten Cumhuriyete uzanan süreçte Türk eğitimindeki modernleşmenin düşünsel ve kurumsal gelişimini ve bu suretle ortaya çıkan yeni-eski rekabetini Reşat Nuri Güntekin’in Yeşil Gece Romanı’ndaki olaylar örgüsü içinde ele almaya çalışmaktadır. Söz konusu süreç, Romanın baş kahramanı Ali Şahin’in medrese eğitimi ile başlayıp Darülmuallimin’deki eğitimi ve Sarıova kasabasındaki öğretmenlik yıllarını içine alan evreleri içermektedir. Eser, temel olarak 19- 20.yüzyıl Osmanlı batılılaşma/yenileşme sorununun Türk eğitim sistemi ve sosyal yaşamı üzerindeki yansımalarını ortaya koymaktadır.

REFERENCES

References: 

Akyüz, Yahya (2006), “Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin 160. Yılında
Darülmuallimîn’in İlk Yıllarına Toplu ve Yeni Bir Bakış”, OTAM (Ankara
Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi),
Sayı:20, s.17-58.
Aykota, Ali Vehbi (1951), Acıpayam Garbikaraağaç Halkının Asırlık Tarihçesi
Köylerimize Serpilen Maarif Işığının Temeli Yüreğilde Nasıl Kuruldu, Çankaya
Matbaası, Ankara.
Berkes, Niyazi (Tarihsiz), Türkiye’de Çağdaşlaşma, Doğu Batı Yayınları, İstanbul.
Davison, H. Roderic (2004), Osmanlı-Türk Tarihi (1774-1923), Alkım Yayınevi,
İstanbul.
Doğan, İsmail (2010), Türk Eğitim Tarihinin Ana Evreleri, Nobel Yayınları, Ankara.
Güntekin, Reşat Nuri (Tarihsiz), Yeşil Gece, Yayına Hazırlayan: Asaf Taneri, İnkılâp
Yayınları, İstanbul.
Kodaman, Bayram (1999), Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Türk Tarih Kurumu
Yayınları, Ankara.
Taşer, Seyit (2011), Son Dönem Osmanlı Aydınlarının Eğitim Meseleleri Hakkındaki
Görüşleri, Eğitim Kitabevi, Konya.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com