You are here

ATATÜRK’ÜN EĞİTİM LİDERLİĞİNİN BAŞARISI: TÜRK EĞİTİM DEVRİMİ

SUCCESS OF ATATÜRK’S EDUCATIONAL LEADERSHIP: TURKISH EDUCATIONAL REVOLUTION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Turkish Educational Revolution is a milestone whose fundamentals were established during the Independence War and it has been exposed to a great many of radical innovations have been introduced since the foundation of new Turkish Republic. As a result, Turkish Educational Revolution is a movement which was conducted by Atatürk’s leadership, because he attributed the education to the real Independence of Turkish Nation, the enhancement of the nation to the level of contemporary nations. Right examination of Atatürk’s about educational problems and his radical resolutions undoubtedly provided his revolution to be bright. In this study, the Turkish Educational Revolution was studied in three different terms: 1. The historical, philosophical, ideological and political fundamentals of Turkish Educational Revolution 2. Historical fundamentals, scope, application and importance of Tevhid-I Tedrisat Law 3. Co-educational school and education for girls.
Abstract (Original Language): 
Türk eğitim devrimi, Türk eğitim tarihinde kurtuluş savaşı sırasında temelleri atılmaya başlandığı ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra birçok kökten değişikliklerin hayata geçirildiği ve kısa zamanda etkisini gösteren önemli bir kilometre taşıdır. Türk eğitim devrimi Atatürk’ün liderliğinde gerçekleştirilmiş bir harekettir. Atatürk ülkenin ve milletin geleceğini, Türk Milletinin gerçek kurtuluşunu, çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasını ve başarılı olmasını eğitimle ilişkilendirmiştir. Atatürk’ün eğitim sorunlarını doğru teşhisi ve kökten çözüm önerileri, Türk eğitim devriminin başarıya ulaşmasını sağlamıştır. Bu çalışmada Türk Eğitim Devrimi üç açıdan irdelenmiştir: 1.Türk Eğitim Devriminin tarihi, felsefî, düşünsel ve politik temelleri 2. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi 3. Karma eğitim ve kızların eğitimi.

REFERENCES

References: 

Âdem, M. (1993) Ulusal eğitim politikamız ve finansmanı, Ankara: A.Ü. Eğitim
Bilimleri Fakültesi Yayınları, No:172.
______ (1995) Eğitim politikası, Ankara.
Akyüz, Y. (2009), Türk eğitim tarihi (M.Ö 1000-M.S. 2009), Gözden geçirilmiş 14.
Baskı, Ankara: PEGEM Akademi.
Arı, A. (2002) Tevhid-i Tedrisat ve laik eğitim, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 22 (2), 181-192.
Aydoğdu, H. (2009), Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve eğitimde gelişmeler, Milli Eğitim
Dergisi, 182, 372-384.
Bilir, M. (2005), Türkiye’deki eğitim (okuma-yazma) kampanyalarının halk eğitimi
açısından değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Dergisi, 38 (2), 103-125
Bozdemir, S. Atatürk döneminde eğitimde gelişmeler, İnternetten 12.12.2009
tarihinde.
http://turkoloji.cukurova.edu.tr/ATATURK/arastirmalar/suleyman_
bozdemir_ataturk_donemi_egitim_gelismeler.pdf adresinden indirildi.
Budak, Ş. (2003) Atatürk’ün eğitim felsefesi ve geliştirdiği eğitim sisteminin
değiştirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, 160, İnternetten 12.05.2010 tarihinde
http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/160/budak.htm adresinden indirildi.
Burak, D. M. (2008), Atatürk’ün eğitim anlayışı ve Kıbrıslı Mehmet Efendi’nin
eğitimine katkıları, Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2), 623-636.
Çelenk, S. (2009), Secularization process in the history of Turkish Education,
Journal of Social Sciences, 19 (2), 101-108.
Çelik, H. (2008) Cumhuriyet dönemi vatandaşlık eğitiminde önemli adımlar,
Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 10 (1), 359-369.
Çınar. İ. (2005), Laiklik, laik eğitim ve siyaset, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 6 (9), 55-75.
Demirtaş, B. (2008), Atatürk döneminde eğitim alanında yaşanan gelişmeler, Gazi
Akademik Bakış, 1 (2), 155-176.
Doğaner, Y. (2005), Elifba’dan Alfabeye: Yeni Türk harfleri, Modern Türklük
Araştırmaları Dergisi, 2 (4), 27-44.
Dönmez, C. (2006), Atatürk’ün eğitim ile ilgili görüş ve uygulamalarına toplu bakış,
Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 91-109.
Erdem, M. (1998), Bir eğitim lideri olarak Atatürk, Atatürk Araştırma Merkezi
Dergisi, XIV (40), 301-317.
Erdem, A. R. (2005), Üniversitelerimizin Bilim Tarihimizdeki Yeri, Üniversite ve
Toplum (Bilim Tarihi Özel Sayısı) [Online Ulusal Dergi], 5 (1), İnternet
erişim: http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=235 ve http://
www.universite-toplum.org/pdf/235.pdf
Eroğlu, H. (1982), Türk İnkılâp Tarihi, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
Eskicumalı, A. (2003), Eğitim ve toplumsal değişme: Türkiye’nin değişim sürecinde
eğitimin rolü, 1923-1946, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 19 (2), 15-29.
Feyzioğlu, T & Diğerleri (1987), Atatürk yolu, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
Sayı 2 (Yaz 2011/I) A. R. Erdem
180
Atatürk’ün Eğitim Liderliğinin Başarısı: Türk Eğitim Devrimi
Gökberk, M. (1997), Aydınlanma Felsefesi, Devrimler ve Atatürk, İstanbul:
Cumhuriyet Gazetesi Kültür Yayınları, İnternetten 06.01.2005’de http://
atamturk.com/belgeler/aydinlanma-3.htm adresinden indirildi.
Gül, Muhittin (1998), Bizde kadınların siyasal haklar alması ve ilk kadın
milletvekillerimiz, Cumhuriyet’in Kuruluşunun 75. Yılı Armağanı, Gazi
Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi. Araştırma ve Uygulama
Merkezi, Yayın No: 3, Ankara.
Gürüz, K. (2001), Dünyada ve Türkiye’de Yükseköğretim (Tarihçe ve Bugünkü Sevk
ve İdare Sistemleri) Ankara: ÖSYM Yayınları 2001–4.
Kavcar, C. (1981), Yazı devrimi- dil ve eğitime getirdiği kolaylıklar, Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 14 (1), 41-61.
Mumcu, A.& Su, M. (2004), Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürkçülük, İstanbul:
Milli Eğitim Basımevi.
Okur, M. (2005), Milli Mücadele ve cumhuriyetin ilk yıllarında milli ve modern
bir eğitim sistemi oluşturma çabaları, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 5 (1), 199-217
Ortak, Ş. (2004), Atatürk dönemi eğitim politikalarında yabancı uzman raporlarının
etkileri, Basılmamış doktora tezi, Erzurum.
Özkan, S. (2008), Türk Eğitim Tarihi, 2. Baskı, Ankara: Nobel Yayıncılık, Nobel yayın
no: 1293, Eğitim Bilimleri no: 309.
Sağ, V. (2003) Toplumsal değişim ve eğitim üzerine, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 27 (1), 11-25.
Seven, M. A. & Engin, A. O. (2007), Türkiye’de kadının eğitimi alanındaki eşitsizlikler,
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (1), 177-188.
Sönmez, S. (2002), Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim felsefesi, amacı ve
politikası, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 9
(19), 305-330.
Tan, M. (1994), Toplumsal değişim ve eğitim: Kadın bakış açısından, Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27 (1), 83-96.
Taşdemirci, E. (2010), Türk Eğitim Tarihi, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
Tongul, N. (2004), Türk harf İnkılâbı, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi
Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 33-34, 103-130.
Tunca, E. S. (2006), Türk Harf Devriminin halka tanıtım çalışmaları, Mersin
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2), 111-122.
06.03.1924 tarih ve 63 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 430 sayılı “Tevhid-i
Tedrisat Kanunu”.
24.06.1973 tarih ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı “Milli
Eğitim Temel Kanunu”.
181

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com