You are here

Spinoza'da Aşk Felsefesi

Philosophy of Love in Spinoza

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Spinoza is a philosopher who starts off to search for hap-piness in his philosophy. Therefore, according to him, human be-ing should concentrate his knowledge and feelings in order to at-tain his happiness and to remove from himself and the community. For this reason, human being should know and love three things: God, universe and human. So, for human being, it is important to know his body and mind at first. Of mind, to understand the con-cept of eternity by power of intuition, according to Spinoza, the highest effort and the biggest virtue for it. To know things by knowledge of third kind is to comprehend them completely by be-ginning from knowledge of God. Spinoza’s metaphysics of love ba-ses upon his concept of “mental love of God” which leads human being to happiness. Salvation, happiness and freedom of human be-ing exist in this high love. Therefore, what occupies the mind should be this love of God.
Abstract (Original Language): 
Spinoza, felsefesinde mutluluğu aramak için yola çıkmış bir filozoftur. Bu nedenle ona göre insan bilgi ve duygusunu kendi mutluluğunu kazanmak ve mutsuzluğunu kendinden ve toplumdan uzaklaştırmak konusunda teksif etmelidir. Bunun için de insanın üç şeyi bilmesi ve sevmesi gerekir: Tanrı, Evren ve İnsan. Bu ne-denle insanın öncelikle kendi ten ve zihnini bilmesi önemlidir Zih-nin sezgi gücüyle ebedilik kavramını bilmesi, Spinoza’ya göre onun en üstün çabası ve en büyük erdemidir. Şeyleri üçüncü tür bilgi ile bilmek Tanrı bilgisinden yola çıkarak onları eksiksiz bir biçimde kavramak demektir. Spinoza’nın sevgi metafiziği onun insanı mut-luluğa götüren “Zihinsel Tanrı Aşkı” kavramına dayanır. İnsanın se-lameti, mutluluğu ve özgürlüğü de bu yüce sevgide yatmaktadır. Bu nedenle Zihni en çok meşgul eden bu Tanrı sevgisi olmalıdır.

REFERENCES

References: 

Deleuze, G. (2008). Spinoza Üzerine Onbir Ders (çev. A. Kovanlıkaya). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
Fransez, M. (2012). Spinoza’nın Tao’su (çev. G. Yanlı). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
Spinoza, B. (1984). Etika (çev. H.Z. Ülken). İstanbul: Ülken Yayınları.
Spinoza, B. (2010). Teolojik-Politik İnceleme (çev. C.B. Akal). Ankara: Dost Kitabe-vi.
Sühreverdi. (2010). Cebrail’in Kanat Sesi (çev. S. Baran). İstanbul: Sufi Yayınları.
Tatian, D. (2009). Spinoza: Dünya Sevgisi (çev. H. Turşucu) Ankara: Dost Kitabe-vi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com